DANH MỤC TÀI LIỆU
Tiếu luận về chủ nghĩa khoa học xã hội
1
Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tưởng hỗi chủ
nghĩa không tưởng trong lịch snhững tinh hoa của nhân loại; khảo sát
phân tích thực tiễn của chủ nghĩa bản, Các Mác vàĂngghen đã sáng
lập ra một thuyết khoa học về chủ nghĩa hội, đó chủ nghĩa hội
khoa học. Chủ nghĩa Mác (sau này chủ nghĩa Mác - Lênin) bao gồm ba
bộ phận hợp thành là triết học, kinh tế chính trị học c t chủ nghĩa xã
hội khoa học, trở thành một học thuyết khoa học và hoàn chỉnh, trở thành hệ
tưởng khoa học cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại, soi đường
cho cách mạng hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại khỏi chếđộ hữu, áp
bức bất công nghèo nàn lạc hậu. trong thuyết khoa học về chủ
nghĩa hội Ăngghen với luận điểm: “Muốn chủ nghĩa hội trở thành
khoa học phải đặt trên mảnh đất hiện thực” đã góp phần quan trọng chỉ ra
được một yếu tố quan trọng trên con đường cách mạng xây dựng nhà nước
chủ nghĩa xã hội đó luôn phải gắn liền với hiện thực, thực tế của từng
nước- từng quốc gia tình hình thế giới. Luận điểm cho thấy muốn xây
dựng xã hội chủ nghĩa phải xoá bỏ chếđộ tư bản, lật đổ giai cấp tư sản, màđổ
lật đổđược thì ngoài đấu tranh bằng con đường chính trị thì phải cần đến đấu
tranh bằng trang, chiến tranh. Chỉ như vậy mới đi đến chiến thắng
tránh được thất bại.
Như chúng ta đã biết trước khi ra đời chủ nghĩa Mác thìđã xuất hiện
xã hội chủ nghĩa không tưởng thế kỷ 18.Đó là các tư tưởng xã hội chnghĩa
tiêu biểu của ba nhà tư tưởng: HăngriĐơ Xanh Ximông, SáclPhuriê và
Rôbớt Ôoen.
Với HăngriĐơ Xanh Ximông-Ông người viết nhiều tác phẩm đề
cập nhiều nội dung tính chất hội chủ nghĩa. Trước hết, ông công
laođề cập, luận gi cho thuyết về giai cấp và xung đột giai cấp. Mặc
2
dùông chưa thể phân định chính xác về nguồn gốc cũng như bản chất kinh tế
- hội của các giai cấp nhưng đây một đóng góp mới của ông đối với
kho tàng tri thức nhân loại về xã hội nói chung, về tư tưởng xã hội chủ nghĩa
nói riêng. Ông tự tuyên bố là phát ngôn của giai cấp cần lao giải phóng
giai cấp ấy mục đích cuối cùng của những nỗ lực màông thực hiện trong
cuộc đời. Ông cũng chỉ ra tính chất nửa vời, thiếu triệt để và không vì lợi ích
của nhân dân laođộng của cuộc Các mạng Pháp 1798, nên theo ông cần
một cuộc cách mạng mới, một cuộc “tổng cách mạng”. Để thực hiện cuộc
cách mạng mới đó, ông chủ trương phải bằng con đường bình yên chung”,
mặc thời trẻông từng cống hiến sức lực của mình cho cuộc kháng chiến
chông xâm lược của những người anh em Bắc Mỹ. Quan niệm của ông về
chếđộ shữu của hội tương lai cũng chứa đựng một sự mâu thuẫn. Một
mặt ông cho rằng, trong hội ấy, chếđộ sở hữu phải được tổ chức sao cho
lợi nhất cho toàn hội.Nhưng mặt khác, ông lại không chủ trương xoá
bỏ chếđộ hữu, chỉ cố gắng xoá bỏ sphân hoá giàu nghèo một cách
quáđáng, thông qua và bằng cách thực hiện chếđộ tư hữu một cách phổ biến.
Còn Sáclơ Phuriê, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thương gia
không mấy suôn sẻ trong việc buôn bán, ông sớm được tiếp xúc với thương
trường của hội bản phát triển. một người không được học hành đến
nới đến chốn, nhưng lại ông một trí thông mình tuyệt vời. Tinh tế
trong quan sát, sắc sảo trong nhận xét đánh giá, ông nắm rất vững phép biện
chứng trong quan sát, phát hiện và phân tích vấn đề sử dụng tài tình
nguyên tắc antinomi trong trình bày các quan niệm về hội... Đó làđặc thù
trong nhân cách của Phuriê. Ngay từ khi chủ nghĩa bản đang trong buổi
bình minh của tự do cạnh tranh, ông đã phát hiện ra tình trạng chính phủ
của nền công nghiệp bản chủ nghĩa. Trong nền kinh tếấy, người lao động
3
làm ra sản phẩm được hưởng thụ quáít, trong khi kẻăn bám thì lại hưởng thụ
quá nhiều, “sự nghèo khổđược sinh ra từ chính sự thừa thãi”. Cũng trên cái
nhìn biện chứng ấy, ông đưa ra giai đoạn phát triển lịch sử nhân loại đã
trải qua: mông muội, man, gia trưởng văn minh. Đánh giá về chếđộ
văn minh bản, ông cho rằng nó chỉ có thể tạo ra sự giàu có nói chung chứ
không thể tạo ra sự giàu cho toàn hội. Trên sở cái nhìn biện chứng
đối với các tệ nạn hội bản, ông dựđoán, hội văn minh bản nhất
định sẽđược thay thế bằng chếđộ hội mới màông gọi là “chếđộ hội
được đảm bảo” hay “ xã hội hài hoà”. Trong xã hội mới ấy, có sự thống nhất
giữa lợi ích nhân lợi ích tập thể, mỗi nhân sẽ tìm thấy lợi ích của
mình trong lợi ích chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, cũng như Xanh
Ximông, Phuriê không chủ trương xoá bỏ chếđộ tư hữu.
Trong những năm 30 của thế kỷ 19 nước Anh diễn ra phong trào
đòi cải cách tuyển cử sự tham gia của đông đảo công nhân lao động
Anh. Trong bối cảnh ấy, xuất hiện một nhà cải cách khuynh hướng cộng
sản chủ nghĩa.Ông Rôbớt Ôoen. Khác với Xanhximông Phuriê, Ôoen
không chỉđề xướng kiến nghị những tưởng tính chất hội chủ
nghĩa, ông còn đề ra và tổ chức thực nghiệm những tình thần được nêu trong
Luật lao động nhân đạo trong công xưởng nơi ông làm giám đốc. Bằng kinh
nghiệm hoạt động thực tếông đánh giá cao vai trò của công nghiệp, của tiến
bộ kỹ thuật đối với sản xuất vàông thực hiện trong nhà máy của mình ít
nhiều đã mang lại những kết quả nhất định trong cải thiện đời sống cho công
nhân của ông.Ông là người chủ trương phải xoá bỏ tư hữu vốn nguyên
nhân của những bất công tệ nạn xã hội trong hội tư bản.Bị thất bại và
khánh kiệt gia sản do những thực nghiệm đơn độc của mình Anh vàở Mỹ,
4
ông dồn toàn bộ thời gian sức lực còn lại của cuộc đời vào hoạt động
trong phong trào của giai cấp công nhân Anh.
Chúng ta thấy rằng chủ trương xây dựng nhà nước hội chủ nghĩa
của ba nhà tư tưởng đều đi đến thất bại.Đó là một kết quả tất yếu vì những lý
luận của họđãđặt trên mảnh đất” không hiện thực, giữa chủ trương
vàđường lối rất nhiều mẫu thuẫn. Họđưa ra đường lối đấu tranh hết sức
hoang đường là: sống hoà bình giữa giai cấp sản giai cấp sản; rồi
việc chiếm hữu liệu sản xuất vẫn tồn tại; đấu tranh bằng hình thức đàm
phán.... Ta thấy điều này là hết sức phi lí, không đời nào giai cấp tư sản đang
lắm giữ liệu sản xuất đang giành hết lợi nhuận sản xuất họ lại chịu chia
cho giai cấp sản, chịu mất quyền lợi. Vì vậy việc đưa ra chủ nghĩa hội
của họ không phải khoa học, chủ nghĩa hội không tưởng. Muốn
chủ nghĩa hội khoa học thì phải xây dựng trên nền móng của hiện
thực , phải dựa vào những diễn biến thực tếđang xảy ra trong hội đó.
từ sở tổng kết kinh nghiệm cách mạng ở Châu Âu giai đoạn 1848 -1851,
Mác vàĂngghen đã phát hiện ra rằng: để giành được quyền thống trị về
chính trị, giai cấp công nhân cần đập tan bộ máy quan liêu của nhà nước tư
sản thiết lập chuyên chính vô sản - công cụ chủ yếu để xây dựng thành công
chủ nghĩa xã hội, thực hiện liên minh với quảng đại quần chúng lao động phi
sản hợp thành động lực căn bản của cách mạng, giải quyết đúng đắn vấn
đề dân tộc trên sở lập trường của giai cấp công nhân, giữa chủ nghĩa
hội và chủ nghĩa cộng sản một thời kỳ chuyển biến cách mạng lâu dài, đó
thời kỳ quáđộ chính trị nhà nước của thời kỳđó chính chuyên chính
cách mạng của giai cấp công nhân. Toàn bộ những nguyên lý cơ bản nhất về
chủ nghĩa duy vật lịch sử , học thuyết về giá trị thặng dư chính là cơ sở khoa
5
học vững chắc cho việc tiêu diệt chủ nghĩa bản xây dựng chủ nghĩa xã
hội khoa học đích thực.
Khái niệm “chủ nghĩa xã hội” cóý nghĩa rộng hơn khái niệm chủ
nghĩa xã hội khoa học”. Vì vậy để xây dựng được chủ nghĩa xã hội khoa học
ta phải hiểu về chủ nghĩa hội sau đó thông qua hoạt động thực tiễn
đúng đắn hiệu quả một khi cóđược lý thuyết khoa học dẫn dắt thì việc
xây dựng được chủ nghĩa khoa học tất yếu. nó slà sở dẫn đến
thắng lợi của cách mạng vô sản.
Qua những phân tích trên ta thấy rằng với luận điểm : “muốn chủ
nghĩa hội thành khoa học phải đặt trên mảnh đất hiện thực” đã trở thành
kim chỉ nam cho những tưởng, đường lối xây dựng nhà nước hội chủ
nghĩa sau này. Nó góp phần hạn chế những chủ trương hoạt động cách mạng
sản sai lầm dẫn đến thất bại làm ảnh hưởng đến hoạt động cách sản
trên toàn thế giới.
Và từ luận điểm đóđối với thực tiễn cách mạng Việt Nam đã có sự vận
dụng luận không ngừng của Đảng ta. Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làkim chỉ
nam và dựa trên thực tế tình hình đất nước, Đảng ta đãđề ra những đường lối
đấu tranh cách mạng đúng đắng. Đó làđất nước ta đang bị kẻ thù xâm lược
vẫn còn chếđộ phong kiến vậy phải thực hiện cuộc cách mạng tư sản
dân quyền rồi sau đó mới tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Rồi đến sau
năm 1954 do đất nước bị chia làm hai miền, miền Bắc được giải phóng trong
khi đó miền Nam đang bịđế quốc Mỹ xâm chiếm. Đảng ta đã chủ trương tiến
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc n miền Nam thì tiến hành
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Sau khi cả nước thông nhất năm 1975
thì ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước. cuối
cùng cuộc cách mạng xã hội của nước ta đãđi đến thắng lợi rực rỡ.Điều đólà
6
mt minh chứng rõ nét cho sựđúng đắn của luận điểm : “muốn chủ nghĩa xã
hội thành khoa học phải đặt trên mảnh đất hiện thực” của Ăngghen. Đảng ta
đã tiến hành cuộc cách mạng hội chủ nghĩa trên hiện thực của đất nước
vẫn theo con đường của chủ nghĩa Mác - nin đã chọn. Chúng ta
không tiến hành cách mạng hội chủ nghĩa trong cả nước khi miền Nam
chưa giải phóng tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền
Nam để thống nhất đất nước và chúng ta cũng không đợi đất nước hoàn toàn
giải phóng mới tiến hành cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc. Khi tiến
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc chúng ta đã xây dựng một
hậu phương vững chắc đtiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủở miền
nam đi đến thống nhất đất nước. cho đến nay Đảng, nhà nước ta vẫn vận
dụng luận điểm trên trong công cuộc xây dựng đất nước.Đó những chính
sách mở cửa, những hội nhập cho nền kinh tế phù hợp với tình hình đất nước
và thế giới mà vẫn theo con đường xã hội chủ nghĩa đã chọn.
thông tin tài liệu
Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hỗi chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mác (sau này là chủ nghĩa Mác - Lênin) bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học, kinh tế chính trị học mác xít và chủ nghĩa xã hội khoa học, trở thành một học thuyết khoa học và hoàn chỉnh, trở thành hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại, soi đường cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại khỏi chế độ tư hữu, áp bức bất công và nghèo nàn lạc hậu.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!