DANH MỤC TÀI LIỆU
Tiểu luận: So sánh Luận cương chính trị của Đảng (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930), ý nghĩa của thành lập Đảng và lịch sử CM tháng 8
Câu 1: So sánh Luận cương chính trị của Đảng (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930).
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng
Việt Nam. Để xác lập đường lối, chiến lược, sách lược cơ bản của cách mạng Việt Nam và tôn chỉ mục
đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị đã được vạch
ra. Tại hội nghị thành lập Đảng từ ngày 3/2/1930 đến ngày 7/2/1930 ở Hương Cảng – Trung Quốc, các
đại biểu đã nhất trí thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược văn tắt và Chương trình tóm tắt do
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Các văn kiện đó hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta-
Cương lĩnh Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó, vào tháng 10.1930 cũng tại Hương Cảng-Trung Quốc Ban
chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị do đồng chí Trần
Phú soạn thảo.
Cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là những văn kiện thể hiện đường lối cách mạng của
Đảng ta. Vậy giữa hai văn kiện này có những điểm gì giống và khác nhau ?. Chúng ta hãy cùng tìm
hiểu vấn đề này.
Hai văn kiện trên được xây dựng trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, xác định rõ phương hướng
chiến lược, nhiệm vụ cụ thể và cơ bản, lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng, đoàn kết quốc
tế và vai trò lãnh đạo của Đảng.
Trong mỗi khía cạnh trên đều thể hiện rõ sự giống và khác nhau giữa hai văn kiện. Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng (3/2/1930) và Luận cương chính trị(10/1930) có những điểm giống nhau sau:
Về phương hướng chiến lược của cách mạng, cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng
Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để
đi tới xã hội cộng sản, đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách.
Phương hướng chiến lược đã phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt
Nam.
Về nhiệm vụ cách mạng, đều là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân
tộc.
Về lực lượng cách mạng, chủ yếu là công nhân và nông dân. Đây là hai lực lượng nòng cốt và cơ bản
đông đảo trong xã hội góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc nước ta.
Về phương pháp cách mạng, sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt Nam cả về chính trị và vũ
trang nhằm đạt mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành chính
quyền về tay công nông.
Về vị trí quốc tế, cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạng thế giới đã thể hiện
sự mở rộng quan hệ bên ngoài, tìm đồng minh cho mình.
Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản. “Đảng là đội tiên phong của
sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo
được dân chúng”. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết
hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam”. Sự giống
nhau trên là do cả hai văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh
hưởng của cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917.
Bên cạnh những điểm giống nhau, hai cương lĩnh trên có một số điểm khác sau: Cương lĩnh chính trị
xây dựng đường lối của cách mạng Việt Nam còn Luận cương rộng hơn (Đông Dương).
Một là, xác định kẻ thù và nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng: Trong cương lĩnh chính trị xác định kẻ
thù, nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ giặc Pháp sau đó mới đánh đổ phong kiến và tay sai phản
cách mạng( nhiệm vụ dân tộc và dân chủ). Nhiệm vụ dân tộc được coi là nhiệm vụ trọng đại của cách
mạng, nhiệm vụ dân chủ cũng dựa vào vấn đề dân tộc để giải quyết. Như vậy mục tiêu của cưong lĩnh
xác định: làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được tự do, dân chủ, bình đẳng, tịch thu
ruộng đất của bọn đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo, thành lập chính phủ công nông binh và tổ
chức cho quân đội công nông, thi hành chính sách tự do dân chủ bình đẳng phổ thông giáo dục theo
hướng
Câu 2: Ý nghĩa của việc thành lập Đảng
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời mới cho
cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu
tiên của Đảng đã xác định được những nội dung bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam.
Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trthành ngọn cờ tập hợp,
thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng toàn thể dân tộc trong s nghiệp đấu
tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong
lãnh đạo, chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những
thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Tiếp nối các phong
trào Văn Thân Cầnơng, phong trào yêu nớc ba ơi năm đầu thế kỷ XX diễn ra cùng anh
dũng, từ khởi nghĩa Yên Thế các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến khởi
nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công thiếu một đường lối đúng”. “Năm 1930, kế thừa “Hội
Việt Nam cách mạng thanh niên” các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời,
đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong
trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng cũng
chứng tỏ giai cấp công nhân đội tiên phong Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành đủ
những yếu tố bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam.
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt
Nam từ 1930 con đường cách mạng sản. Đó sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, chính
lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.
Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam ơng lĩnh được thông qua Hội nghị thành lập Đảng,
từ năm 1930 cách mạng Việt Nam được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu phương
pháp đấu tranh thích hợp, giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội, đồng thời có đư ợc tổ
chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Sự ra đời của Đảng đã tạo những
tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường
giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước .
Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm
của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ
khi Đảng ra đời đến nay vẫn ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định
hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh".
Câu 3: Ý nghĩa lịch sử và hiện thực cua Cách mạng tháng Tám
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc.
Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước
và giữ nước của dân tộc. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-
xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn
năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh
của mình. Ðảng ta từ khi ra đời bị khủng bố dã man, đã trở thành đảng lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo
xã hội.
Từ cuối thế kỷ 19, sau khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã thi hành chính sách thống trị vô cùng
tàn bạo. Chúng chia cắt đất nước ta, xóa tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới, thẳng tay chém giết
những người yêu nước, cướp đoạt ruộng đất, tài nguyên, bóc lột dân ta đến tận xương tủy, thực hiện
chính sách ngu dân, dùng thuốc phiện, rượu cồn làm cho nòi giống ta suy nhược.
Khi phát-xít Nhật xâm lăng Ðông Dương, thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, dân ta chịu hai tầng áp bức:
quân phiệt Nhật và thực dân Pháp. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói
thảm thương.
Tiếp nối truyền thống bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, biết bao bậc trung nghĩa đứng lên chống
thực dân Pháp giành độc lập, nhưng đều thất bại vì không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Chủ
tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin - lý luận cách mạng tiên
tiến của thời đại - đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn và sáng lập ra Ðảng Cộng sản Việt Nam.
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta đã tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua bao hy sinh, tổn
thất để giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám, đem lại cuộc biến đổi xã hội chưa từng có và tạo
ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc.
Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm lịch sử quý báu, mãi mãi soi sáng
các chặng đường cách mạng Việt Nam. Ðó là bài học giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội; xác định và kết hợp đúng đắn các nhiệm vụ chiến lược trong từng thời kỳ cách mạng; bài học về
phát động sức mạnh toàn dân tộc, lấy sức mạnh của đội quân chủ lực công - nông làm nòng cốt; bài học
thực hiện triệt để phương châm "thêm bạn bớt thù"; bài học về nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật tạo
thời cơ và nắm bắt thời cơ; bài học về xây dựng một đảng Mác - Lê-nin có bản lĩnh chính trị vững
vàng, có trí tuệ sáng suốt, thường xuyên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết
với nhân dân, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, cùng nhiều bài học khác.
60 năm qua, tiếp nối truyền thống và phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Ðảng ta đã lãnh
đạo toàn dân, toàn quân giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại
những thắng lợi đã qua, chúng ta càng thấy tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám.
Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đem lại niềm tin tự giải
phóng, cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống ách nô dịch của chủ nghĩa đế
quốc, mở ra thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Ðánh giá ý nghĩa lịch sử của Cách
mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt
Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào
rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một
Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc"(1).
Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội. Ngọn cờ đó đã dẫn dắt nhân dân ta giành thắng lợi suốt 60 năm qua. Tiếp bước con
đường của Cách mạng Tháng Tám, trước yêu cầu phát triển đất nước và trước những thời cơ và nguy
cơ, Ðảng ta và nhân dân ta xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay là xây
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay,
nhiệm vụ trước hết phải chăm lo xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt, ngăn ngừa mọi sự chống phá
của các thế lực thù địch. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh CNH, HÐH được Ðảng xác
định là nhiệm vụ trung tâm.
60 năm trước đây, Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng các tầng lớp nhân dân khỏi ách thống trị, bóc
lột của chế độ thực dân phong kiến, đem lại cho mọi người dân Việt Nam quyền sống, quyền tự do,
quyền mưu cầu hạnh phúc. Ðộc lập, tự do, hạnh phúc luôn là mục tiêu nhất quán của chế độ mới. Ngày
nay, Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng đang tiếp tục phấn đấu theo mục tiêu nhân văn cao cả đó.
Phát huy bản sắc truyền thống "Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc" của dân tộc, Cách mạng Tháng
Tám là biểu tượng sáng ngời của ý chí quật khởi của cả dân tộc. Thấm nhuần sâu sắc kinh nghiệm đại
đoàn kết dân tộc của Cách mạng Tháng Tám, hơn lúc nào hết, ngày nay chúng ta phải phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp, mọi thành
phần kinh tế, mọi giới, mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay ở
nước ngoài, hướng sức mạnh đó vào mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Vào thời điểm Cách mạng Tháng Tám 1945, vị thế nước ta trên trường quốc tế còn thấp, nhưng Ðảng ta
và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc và dự đoán đúng tình hình thế giới, tận dụng thời cơ, phối hợp
hành động, làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ
thù. Ngày nay, chúng ta có thời cơ hơn để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, lấy tự lập tự
cường, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ tối đa những điều kiện quốc tế thuận lợi để bồi
bổ sức mạnh dân tộc và kết hợp với sức mạnh quốc tế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
Lãnh đạo toàn dân làm Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, Ðảng ta lúc đó chỉ có 5.000 đảng viên và phải
hoạt động bí mật, điều kiện thông tin liên lạc để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn quốc hết sức khó
khăn. Nhưng nhờ có đường lối đúng đắn của Ðảng và Bác Hồ, sự chủ động, sáng tạo của tổ chức đảng,
đoàn thể quần chúng và nhân dân ở các địa phương nên khởi nghĩa đã nổ ra đồng loạt và có sự phối hợp
từng vùng, từng miền và trên phạm vi cả nước. Ðó là một bài học hết sức quý báu về sự lãnh đạo của
Ðảng và xây dựng Ðảng trong bất cứ thời kỳ cách mạng nào.
Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có kết quả hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là
vấn đề có ý nghĩa sống còn của nước ta hiện nay. Chúng ta vững tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng
một dân tộc đã rửa được nỗi nhục mất nước, một dân tộc đi tiên phong chống chủ nghĩa thực dân, chủ
nghĩa đế quốc, thì dân tộc ấy nhất định có đủ nghị lực và sức mạnh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tiến
lên sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới.
Câu 4: Phân tích đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh (dựa vào
sức mình là chính) trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) .
- Phân tích nội dung đường lối kháng chiến:
+) Kháng chiến toàn dân: bất kỳ đàn ông, đàn bà ko chia đảng phái, dân tộc, bất kỳ người già, người
trẻ. Hễ là người vn phải đứng lên đánh thực dân pháp, thực hiện mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi
làng xóm là một pháo đài.
+) Kháng chiến toàn diện:
+ Về chính trị: thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xd đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân
và các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình.
+ Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, xd lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng
nhân dân và đất đai.
+ Về kinh tế: tiếp tục kháng chiến, xd nền kt tự cung tự cấp, tập trung phát triển nông nghiệp.
+ Về văn hóa: xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hóa dân chủ mới theo 2 nguyên
tắc dân tộc, khoa học, đại chúng.
+ Về ngoại giao: thực hiện thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực.
+) Kháng chiến trường kỳ: là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của pháp, để có thời gian
phát huy yếu tố " thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của ta, chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu
hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch.
+) Dựa vào sức mình là chính: phải tự cung tự cấp về mọi mặt, vì ta bị bao vây 4 phía, chưa được nước
nào giúp đỡ nên phải tự lực cánh sinh. Khi nào có điều kiện ta sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các nước
song lúc đó cũng ko được ỷ lại.
Thêm- Trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp(1946-1954) ta đã trải qua 4 chiến dịch:
+) Chiến dịch việt bắc(1947)
+) Chiến dịch biên giới thu đông(1950)
+) Chiến dịch từ năm 1951 đến năm 1953 gồm: chiến dịch trung du, hoàng hoa thám, hà nam ninh...
+) Chiến dịch điện biên phủ(1954)
Chiến dịch điện biên phủ là quan trọng nhất vì: ĐBP là đỉnh cao của chiến cuộc đông xuân 1953-
1954 , là thắng lợi lớn nhất của cuộc kháng chiến, là trận quyết chiến chiến lược để kết thúc đấu tranh.
Chiến dịch làm phá tan hoàn toàn kế hoạch nava - bước cố gắng cuối cùng của địch, được ghi vào lịch
sử là mốc son chói lọi như một bạch đằng, chi lăng, đống đa...ĐBP còn góp phần đưa đến thắng lợi
của hội nghj giơnevơ. ĐBP còn thể hiện rõ chủ nghĩa anh hùng cm của dân tộc và chứng minh đường
lối của đảng ta đề ra từ đầu cuộc kháng chiến là hoàn toàn đúng đắn. Chiến dịch ĐBP được đánh giá là
nghĩa trang đầu tiên của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ , cổ vũ động viên tinh thần cho phong trào cm thế
giới.
5. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản của dường lối đổi mới của đảng cộng sản việt
nam trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6. 1986
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI diễn ra trong bối cảnh sai lầm của đợt tổng cải cách giá-lương-
tiền cuối năm 1985 làm cho kinh tề Việt Nam càng trở nên khó khăn (tháng 12 năm 1986, giá bán lẻ
hàng hóa tăng 845,3%). Việt Nam đã không thực hiện được mục tiêu đề ra là cơ bản ổn định tình hình
kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Số người bị thiếu đói tăng, bội chi lớn. Nền kinh tế Việt
Nam lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Tình hình này làm cho trong Đảng CSVN và ngoài xã hội có
nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh ba vấn đề lớn:
Cơ cấu sản xuất
Cải tạo xã hội chủ nghĩa
Cơ chế quản lý kinh tế
Các nguyên nhân chính của khủng hoảng:
Chủ quan, nóng vội trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Áp dụng mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội bao cấp
Công nghiệp hoá theo lối giản đơn - tập trung vào công nghiệp nặng
Hoạt động của Đại hội
Đại hội đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về các văn kiện như :báo cáo chính trị; phương
hướng; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm năm 1986-1990; báo cáo về bổ sung điều lệ Đảng.
Đại hội đã đánh giá những thành tựu những khó khăn của Việt Nam do cuộc khủng hoảng kinh tế - xã
hội tạo ra. Những sai lầm kéo dài của Đảng về chủ trương, chính sách lớn về chỉ đạo chiến lược và tổ
chức thực hiện khuynh hướng tư tưởng chủ yếu của nhũng sai lầm đó, đặc biệt sai lầm về kinh tế là
bệnh chủ quan duy ý chí, lối suy nghĩ về hành động đơn giản, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ
quan là khuynh hướng trong buông lỏng quản lý kinh tế, xã hội, không chấp hành nghiêm chỉnh đường
lối nguyên tắc của Đảng đó là tư tưởng vừa tả khuynh vừa hữu khuynh.
Đại hội đã thông qua bảnĐiều lệ Đảng đã sửa đổi và bầu ban chấp hàng trung ương khó VI gồm 124
ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Bộ chính trị gồm
13 ủy viên chính thức, 1 ủy viên dự khuyết. Ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư của
Đảng.
thông tin tài liệu
- Phân tích nội dung đường lối kháng chiến: +) Kháng chiến toàn dân: bất kỳ đàn ông, đàn bà ko chia đảng phái, dân tộc, bất kỳ người già, người trẻ. Hễ là người vn phải đứng lên đánh thực dân pháp, thực hiện mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài. +) Kháng chiến toàn diện: + Về chính trị: thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xd đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình. + Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, xd lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai. + Về kinh tế: tiếp tục kháng chiến, xd nền kt tự cung tự cấp, tập trung phát triển nông nghiệp. + Về văn hóa: xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hóa dân chủ mới theo 2 nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng. + Về ngoại giao: thực hiện thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực. +) Kháng chiến trường kỳ: là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của pháp, để có thời gian phát huy yếu tố " thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của ta, chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch. +) Dựa vào sức mình là chính: phải tự cung tự cấp về mọi mặt, vì ta bị bao vây 4 phía, chưa được nước nào giúp đỡ nên phải tự lực cánh sinh. Khi nào có điều kiện ta sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các nước song lúc đó cũng ko được ỷ lại.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×