DANH MỤC TÀI LIỆU
MẪU CHẤM DỨT GIÁM HỘ
…………..
………………..
………………..…………
………………..……….
(1)
CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Số:(2)...../TLCDGH-BS ..........., ngày....tháng....năm....
TR"CH L$C
ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ
(BẢN SAO)
Người giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên:...............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................
Giới tính:....................................Dân tộc:................................... Quốc tịch:......................
Giấy tờ tùy thân: (3).............................................................................................................
Người được giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên:...............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................
Giới tính:....................................Dân tộc:.................................... Quốc tịch:.....................
Giấy tờ tùy thân: (3).............................................................................................................
Đăng ký giám hộ tại (4)............................................ số...................... ngày .....................
Đã đăng ký chấm dứt giám hộ, số đăng ký (5)................................ Ngày.......................
Ghi chú:(6)..........................................................................................................................
NGƯỜI KÝ TR"CH L$C
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ,
đóng dấu)
Chú thích:
(1) Ghi tên quan cấp bản sao Trích lục. Nếu Ủy ban nhân dân cấp thì ghi
đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếuỦy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02
cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu quan đại diện thì ghi tên quan đại diện
tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.
Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hoá
UBND phường Lam Sơn
Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản
(2) Ghi theo số trong Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan đăng ký hộ tịch.
(3) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ.
(4) Ghi rõ tên cơ quan, số, ngày tháng năm đăng ký giám hộ trước đây.
Ví dụ: “Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Số: 02, ngày 05/01/2016”
(5) Ghi rõ số, ngày tháng năm đăng ký trong sổ đăng ký chấm dứt giám hộ.
(6) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc
trích lục từ Sổ đăng chấm dứt giám hộ” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ sở dữ
liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.
ỦY BAN NHÂN DÂN
..............................................
..
SỞ TƯ PHÁP
Số:…………………/QĐ-
STP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
.............., ngày....tháng....năm.....
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận chấm dứt Giám hộ
(BẢN SAO)
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ ...............................................................................................................................
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về
đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của: ...................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:
Người giám hộ:
1. Họ và tên:...........................................................................................................Giới
tính:....................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................
Dân tộc:.................................................................................................................. Quốc
tịch:....................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:......................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...........................................................
2. Họ tên:..........................................................................................................Giới
tính:....................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm, sinh:.....................................................................................................
Dân tộc:...................................................................................................................Quốc
tịch:....................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:......................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...........................................................
Người được giám hộ:
Họ tên:..............................................................................................................Giới
tính:....................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................
Nơi sinh:.............................................................................................................................
Dân tộc:..................................................................................................................Quốc
tịch:....................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:......................................................................................................
Theo Quyết định công nhận giám hộ
số:..............ngày...........tháng...........năm.............của.........................................................
Lý do chấm dứt giám hộ:...................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính pháp Sở pháp những
người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Sao từ Sổ đăng ký giám hộ
Ngày.............tháng .............năm............
GIÁM ĐỐC
thông tin tài liệu
TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ
Mở rộng để xem thêm
×