DANH MỤC TÀI LIỆU
XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG ĐIỆN ÁP
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………..
Luận văn
Xây dng h thng truyn động
đin điu chnh tc độ động cơ
không đồng b bng đin áp
M C L C
Lêi nãi ®Çu ................................................................................................... 1
Ch-¬ng 1: ®éng c¬ kh«ng ®ång bé .................................................. 2
1.1. më ®Çu [1] ..................................................................................................... 2
1.2. cÊu t¹o ......................................................................................................... 2
1.2.1. Cu to ca stato ......................................................................................... 2
1.2.2. Cu to ca rô to ......................................................................................... 4
1.3. nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé .............. 5
1.4. ph-¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ .................................................................. 6
1.5. c¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng
®ång bé ............................................................................................................... 9
1.5.1. M đầu ........................................................................................................ 9
1.5.2. Thay đổi tần số nguồn điện cung cấp .................................................. 11
1.5.3. Thay đổi số đôi cực .................................................................................. 13
1.5.4. Điều chnh tc đ bằng thay đổi đin áp ngun cung cp ....................... 15
1.5.5. Điều chnh tc đ bằng thay đổi đin tr mch rô to ............................... 16
1.5.6. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp ở mạch rô to ............................. 17
ch-¬ng 2: hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn ®éng DÞ Bé xoay
chiÒu ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ..................................................................... 20
2.1. më ®Çu ........................................................................................................20
2.2. hÖ thèng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ...........................................................21
2.2.1. Sơ ối ................................................................................................. 21
................................... 21
2.3. bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p xoay chiÒu ................................................21
2.3.1. Sơ đồ đấu sao có trung tính ...................................................................... 22
2.3.2. Sơ đồ ti đu tam giác .............................................................................. 23
2.3.3. Sơ đồ đấu sao không trung tính ................................................................ 23
2.4. vi ®iÒu khiÓn avr ...................................................................................29
2.4.1. Các đặc đim chính .................................................................................. 29
2.4.2. Đơn v x lý s hc và logic ( ALU Arithmetic Logic Unit) ................ 33
2.4.3. Tệp các thanh ghi đa năng ( General Purpose Register File ) .................. 34
2.4.4. Điều khin ngt và reset (Reset and Interrupt Handling ) ........................ 35
2.4.5. B nh ...................................................................................................... 38
CH-¬NG 3 : x©y dùng vµ thiÕt kÕ HÖ THèNG ®iÒu chØnh tèc
®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng ®iÖn ¸p ................................... 43
3.1. më ®Çu ........................................................................................................43
3.2. THIÕT KÕ M¹CH §éng lùc ....................................................................43
3.2.1. Chn van bán dn ..................................................................................... 44
3.2.2. Chn phn t bo v van bán dn ........................................................... 45
3.3. THIÕT KÕ M¹CH §IÒU KHIÓN .................................................................47
3.3.1. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khin ............................................................ 47
3.3.2. Tính toán và phân tích mạch điều khin .................................................. 48
3.3.3. Khâu đồng b ........................................................................................... 51
3.3.4. Chương trình điều khin ........................................................................... 52
3.4. l¾p r¸p hÖ thèng ...................................................................................57
3.4.1. Mạch động lc .......................................................................................... 57
3.4.2. Mch điều khin ....................................................................................... 58
3.5.kÕt qu¶ ®¹t ®-îc ...................................................................................61
KT LUN ...................................................................................................... 62
TÀI LIU THAM KHO ............................................................................... 63
1
Lêi nãi ®Çu
Trong những năm gần đây lĩnh vực điều khin và truyền động điện đã
phát trin mnh mẽ. Đặc bit vi s phát trin ca khoa hc k thut, người ta
đã khai thác được tt c những ưu điểm vn có của động cơ không đồng b.
Với đồ án này em đã nêu ra đưc mt khía cnh nh trong lĩnh vực
điu khin tốc độ động cơ không đng bộ: “ xây dng h thng truyền động
điện điều chnh tc độ động cơ không đồng b bằng điện áp
Ni dung của đồ án gồm 3 chương:
Chương 1: Động cơ không đồng b
Chương 2: Hệ thng truyền động điện động dị b xoay chiều điều
chỉnh điện áp
Chương 3: Xây dng thiết kế h thng điều chnh tốc độ động
không đồng b bng đin áp
Em xin chân thành cảm ơn GS.TSKH. Thân Ngc Hoàn cùng các thy
giáo b môn đã hướng dẫn em hoàn thành đồ án này. Do đây lần đầu
tiên thc hiện làm đồ án nên không th mc phải sai sót, em mong được s
ch bo tn tình ca các thy.
Hi Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2010
Sinh viên thc hin
Bùi Duy Quyết
2
Ch-¬ng 1: ®éng c¬ kh«ng ®ång bé
1.1. më ®Çu [1]
Loại máy điện quay đơn giản nht loại máy điện không đng b (d
b). Máy điện d b th là loi 1 pha, 2 pha hoặc 3 pha, nhưng phn ln
máy điện d b 3 pha, công sut t mt vài W tới vài MW , điện áp t
100V đến 6000V.
Căn cứ vào cách thc hiện to, người ta phân bit 2 loi: loi có to
ngn mch loi to dây qun. Cun dây to dây qun cun dây
cách điện, thc hin theo nguyên lý ca cun dây dòng xoay chiu.
Cuôn dây rô to ngn mch gm mt lng bằng nhôm đặt trong các rãnh
ca mch t to, cun dây ngn mch cun dây nhiu pha s pha bng
s rãnh. Động to ngn mch cu tạo đơn giản và r tin, còn máy
đin rô to dây quấn đắt hơn, nặng hơn nhưng có tính năng đng tốt hơn, do đó
có th to các h thng khởi động và điều chnh.
1.2. cÊu t¹o
Máy điện quay nói chung máy đin không đồng b nói riêng gm 2
phần bn: phn quay (rô-to) phần tĩnh (stato). Giữa phần tĩnh phn
quay là khe h không khí.
1.2.1. Cu to ca stato
Stato gm 2 phần cơ bản: mch t và mạch điện.
a) Mch t:
Mch t ca stato được ghép bng các lá thép điện có chiu dày
khong 0,3-0,5mm, được cách điện 2 mặt đ chng dòng Fuco. thép stato
dạng hình vành khăn, phía trong được đục các rãnh. Để giảm dao động t
thông, s rãnh stato to không đưc bng nhau. Mch t được đặt trong
v máy.