DANH MỤC TÀI LIỆU
Mỹ thuật 9 :Điêu khắc,Đồ hoạ và hội hoạ
Bài 1: Thường thức mĩ thuật
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN
(1802 - 1945)
I. Mục tiêu
Kiến thức: HS hiểu biết được một số kiến thức cơ bản về thuật thời
Nguyễn
năng: Phát triển khả năng phân tích, suy luận tích hợp kiến thức
của HS
tưởng: HS nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân
tộc,trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử, văn hoá quê hương.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Tranh, ảnh phóng lớn giới thiệu về MT thời Nguyễn.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. Phương pháp dạy - học:
Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, trực quan,thảo luận.
IV. Tiến trình dạy - học:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số,kiểm tra đồ dùng HS.
2. Yêu cầu và hướng dẫn học sinh chuẩn bị đồ dùng phục vụ cho môn
Mĩ Thuật và chương trình học.
3. Dạy bài mới.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu
lược về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn.
GV cho HS đọc SGK
- Hãy trình bày lược về bối cảnh lịch sử
thời Nguyễn?
- HS trả lời
- GV nhận xét, chốt ý, ghi bảng
I.Vài nét về bối cảnh lịch sử
- HS đọc SGK
- Sau khi thống nhất đất ớc chấm dứt nội
chiến nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô.
- Nhà Nguyễn đề cao Nho giáo tiến hành cải
cách, lập đồn điền...
- Do chính sách “Bế quan, toả cảng” làm
kinh tế chậm phát triển dẫn đến mất
nước.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu một
số thành tựu về MT thời Nguyễn.
- Gv cho HS quan sát tranh đọc SGK
phân nhóm thảo luận câu hỏi.
- N1 Nêu đặc điểm kiến trúc kinh đô Huế?
- Gv nhận xét, chốt ý
II. Một số thành tựu về mĩ thuật
- HS đọc SGK thảo luận theo nhóm
- HS đại diện các nhóm trình bày ,HS khác
nhận xét bổ sung.
1. Kiến trúc kinh đô Huế
quần thể kiến trúc gồm Hoàng thành,
cung điện lăng tẩm với quy lớn gắn
với tư tưởng nho giáo.
-Bao gồm 3 vòng thành (Hoàng thành,
Phòng thành và Tử cấm thành)
- Xây dựng nhiều lăng tẩm như: lăng Minh
mạng, lăng Tự Đức....
- N2 Nêu đặc điểm nghệ thuật điêu khắc thời
Nguyễn? Kể các pho tượng thời nguyễn?
a. Điêu khắc
GV nhận xét, chốt ý, ghi bảng
HS lắng nghe, ghi bài
- N3 Nêu đặc điểm đồ hoạ hội hoạ thời
Nguyễn?
b. Đồ hoạ và hội hoạ
- Gv nhận xét, chốt ý nhấn mạnh thêm:
Cuối TK xx MT Việt Nam sự tiếp súc,
giao lưu với phương tây cùng với sự ra đời
của trường CĐMT đông dương đã tạo cho
MT Việt Nam một phong cách mới nhưng
vẫn đảm bảo yếu tố bản sắc dân tộc.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu một
vài đặc điểm MT thời Nguyễn
- Nêu đặc điểm MT thời Nguyễn?
GV nhận xét, chốt ý, ghi bảng
HS lắng nghe, ghi bài
- Coi trọng yếu tố thiên nhiên nên đã tạo ra
nét đặc trưng riêng.
- Năm 1993 Cố đô Huế đã được công nhận
là di sản văn hoá thế giới.
2. Điêu khắc, đồ hoạ và hội hoạ
- HS trả lời,HS khác nhận xét
Điêu khắc cung đình mang nh tượng
trưng cao được diễn tả rất như hình
con nghê, tượng ngựa voi … ở các lăng tẩm.
- Tượng thờ còn nhiều cho đến nay như
tượng hộ pháp, kim cương, la hán, thánh
mẫu …
- HS trả lời,HS khác nhận xét
Phát triển mạnh các dòng tranh dân gian
như tranh Lành Sình,tranh Kim Hoàng
nhằm phản ánh cuộc sống của người dân.
- Đầu thế kỷ xx ra đời bộ tranh Bách khoa
thư văn hoá vật chất của Việt Nam
HS lắng nghe, ghi bài
III Một vài đặc điểm của MT thời
Nguyễn
- HS đọc SGK thảo luận theo nhóm
- HS trả lời,HS khác nhận xét
-Kiến trúc hài hoà với TN,luôn kết hợp với
NT trang trívà có kết cấu tổng thể chặt chẽ.
-Điêu khắc đồ hoạ ,hội hoạ phát triển đa
dạng,kế thừa truyền thống dân tộc bước
đầu tiếp thu NT châu Âu.
4. Củng cố: - Nêu đặc điểm kiến trúc thời Nguyễn?
- Nêu đặc điểm nghệ thuật điêu khắc thời Nguyễn?
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài, trả lời các câu hỏi SGK MT9 - 59.
- Chuẩn bị vật mẫu (Lọ, Hoa và Quả).
thông tin tài liệu
Mỹ thuật 9 :Điêu khắc,Đồ hoạ và hội hoạ 1. Kiến trúc kinh đô Huế  Là quần thể kiến trúc gồm Hoàng thành, cung điện và lăng tẩm với quy mô lớn gắn với tư tưởng nho giáo. -Bao gồm 3 vòng thành (Hoàng thành, Phòng thành và Tử cấm thành) - Xây dựng nhiều lăng tẩm như: lăng Minh mạng, lăng Tự Đức.... - Coi trọng yếu tố thiên nhiên nên đã tạo ra nét đặc trưng riêng. - Năm 1993 Cố đô Huế đã được công nhận là di sản văn hoá thế giới. 2. Điêu khắc, đồ hoạ và hội hoạ - HS trả lời,HS khác nhận xét  Điêu khắc cung đình mang tính tượng trưng cao và được diễn tả rất kĩ như hình con nghê, tượng ngựa voi … ở các lăng tẩm. - Tượng thờ còn nhiều cho đến nay như tượng hộ pháp, kim cương, la hán, thánh mẫu … - HS trả lời,HS khác nhận xét
Mở rộng để xem thêm