DANH MỤC TÀI LIỆU
HÓA HỌC : ETILEN, RƯỢU ETYLIC
M I QUAN H GI A ETILEN, R U ETYLIC AXIT Ệ Ữ ƯỢ
AXETIC
I. M c tiêu
H c sinh n m đ c: ắ ượ
- M i quan h gi a hiđrocabon, r u, axit axetic v i các ch t, c th ệ ữ ượ ụ ể
etilen, axit axetic, và etyl axetat.
- Rèn luy n k năng vi t PTHH theo s đ chuy n hóa gi a các ch t. ế ơ ồ
- Giáo d c lòng yêu môn hóa, tính c n th n. ẩ ậ
II.Ph ng ti n ươ ệ
1.Giáo viên: B ng nhóm, b ng ph . ả ụ
2.H c sinh: Xem l i ki n th c ạ ế
III. Ti n trình ế
1. n đ nh t ch c (1 phút) ổ ứ
2.Ki m tra bài cũ (4 phút)
? Nêu đ c đi m c u t o và tính ch t hóa h c c a axit axetic? ấ ạ
? H c sinh làm bài t p s 2 và 7 (SGK) ậ ố
3. Bài m i
Ho t đ ng 1: Tính ch t v t lý (10 phút) ấ ậ
GV: Đ a ra s đ câm m i liên h gi a các h p ch t h u c :ư ơ ồ ơ
O2 + r uượ
etylic
Men d m
H2SO4đ,t03
HS: Tham gia ý ki n đ hoàn thành s đ :ế ơ ồ
O2 + r u etylicượ
Men d m
H2SO4đ,t0
? Vi t PTHH minh h a:ế ọ
C2H4 + H2O axit C2H5OH
C2H5OH + O2 Men d m CH3COOH + H2O
H2SO4đ, t0
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
Ho t đ ng 2: Bài t p (26 phút)ạ ộ
Ho t đ ng c a GVạ ộ Ho t đ ng c a HSạ ộ
Etilen Rượu
etilic
Etilen Rượu
etilic
Axit
axetic
Etyl
axetat
GV: Yêu c u HS làm bài
t p 1 SGK
HS lên b ng làm bài t p.ả ậ
GV s a sai n u có.ử ế
GV: H ng d n HS làmướ ẫ
bài t p 4(SGK)
-Tính s mol c a c a ủ ủ
CO2
-Tính kh i l ng c aố ượ
C
-Tính kh i l ng c aố ượ
H
-Tính kh i l ng c aố ượ
O
-CTPT c a A là CxHyOz
-L p t l : x: y: z ỷ ệ
Bài t p 1:
a. C2H4 + H2O axit C2H5OH
C2H5OH + O2 Men d m CH3COOH + H2O
H2SO4đ, t0
CH3COOH+C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
b. CH2 = CH2 + Br2 CH2Br - CH2Br
n CH2 = CH2 t, p, xt (- CH2- CH2 - )n
Bài t p 4:
nCO2 = 44 : 44 = 1mol
Kh i l ng C có trong 23g ch t h u c A là : 1.12=ố ượ ơ
12g
nH2O = 27/18 = 1,5g
m c a H trong 23g ch t Alà 1,5 . 2 = 3gủ ấ
m O trong 23g ch t A là: 23 - (12+ 3) = 8g
a. V y trong A có C, H, O
x, y, z là s nguyên d ng ố ươ
Theo bài ra ta có:
12 3 8
x : y : z = : = 2 : 6: 1
12 1 16
Vì MA = 46 nên CTPT c a A là : C2H6O
4. C ng c - đánh giá (3 phút)ủ ố
- giáo viên khái quát l i bài
- Ch t l i ki n th c v m i liên h gi a các d n xu t hiđrocacbon.ố ạ ế
5.d n dò (1 phút)
- h c sinh h c bài, làm BTVN: 2, 3, 5 (SGK)ọ ọ
- nghiên c u bài: ch t béo
thông tin tài liệu
HÓA HỌC : ETILEN, RƯỢU ETYLIC Bài tập 1: a. C2H4 + H2O axit C2H5OH C2H5OH + O2 Men dấm CH3COOH + H2O H2SO4đ, t0 CH3COOH+C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O b. CH2 = CH2 + Br2 CH2Br - CH2Br n CH2 = CH2 t, p, xt (- CH2- CH2 - )n Bài tập 4: nCO2 = 44 : 44 = 1mol Khối lượng C có trong 23g chất hữu cơ A là : 1.12= 12g nH2O = 27/18 = 1,5g m của H trong 23g chất Alà 1,5 . 2 = 3g m O trong 23g chất A là: 23 - (12+ 3) = 8g a. Vậy trong A có C, H, O x, y, z là số nguyên dương
Mở rộng để xem thêm
×