DANH MỤC TÀI LIỆU
Hiện trạng và hoạt động của quy trình xuất nhập khẩu
TRƯỜNG………………
KHOA……………………
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Quy trình xuất nhập khu: thực
trạng và giải pháp hoàn thiện
Lời mở đầu
Hoà cùng với xu thế khu vực hoá và toàn cầu h về hợp tác kinh tế đang nổi trội,
với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau v
kinh tế tơng mại giữa các quốc gia ngày càng u sắc, Việt Nam đã đang
không ngừng cố gắng đy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hin đại hoá đất nước
đưa nền kinh tế hoà nhập vào khu vực Đông Nam á, hay nói rộng hơn khu vực
vành đai Cu á - Thái Bình Dương. Với xuất phát điểm từ một nước ng nghiệp
lạc hu, còn nhiều hn chế về trình độ khoa học k thuật thì con đường nhanh nhất
đtiến hành công nghiệp hoá, hiện đi hoá đất nước là cần nhanh chóng tiếp cận
những công nghệ và k thuật tiên tiến của nước ngoài. Để làm được điều này thì
nhập khẩu đóng góp một vai trò cùng quan trọng. Nhập khẩu cho phép phát huy
ti đa nội lực trong ớc đồng thời tranh thủ được các tiến bộ khoa kọc k thuật,
công ngh ca thế giới. Nhp khẩu thúc đyi sản xuất mở rộng liên tục và hiệu
quvì vậy khuyến khích sản xuất phát triển… Trước bối cảnh đó đã đặt cho ngành
thương mại i chung và ng ty Pt Trin K Thuật Đầu trực thuộc Viện
y và Dng Cụ Công Nghiệp của Bộ Công Nghiệp những cơ hội và ththách lớn
lao. Đó làm thế o đđược những công nghệ tốt nhất, hiện đại nht với thời
gian và chi phí ít nhất, đạt hiệu qucao.
Công ty Pt Triển K Thuật Đầu Tư là công ty chuyên nhập khẩu máy móc và
thiết bị công nghiệp phục vụ cho nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong
ớc. Để đáp ứng nhu cầu chất lượng cao của khách hàng thì công ty Pt Triển K
Thuật Đầu phải có nhiệm vnhập khẩu những y móc và thiết b hiện đại
của các nước phát triển thông qua các hợp đồng nhập khẩu với c ngoài. Muốn
làm được điều này công ty luôn cgắng khẳng định mình với chính nền kinh tế thị
trường, với sự cạnh tranh khắc nghiệt của hàng loạt các công ty kc để có được lợi
nhuận cao và cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên. Công ty luôn luôn quan tâm
đến chất lượng làm việc của cán bộ ng nhân viên trong công ty luôn tìm cách
hoàn thin mình đđáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng.
Trong thi gian thực tập tại phòng xuất nhập khẩu của công ty Phát Triển Kỹ Thuật
Đầu Tư, trên snhững kiến thức về kinh tế và nghiệp v xuất nhp khẩu đã
được truyền đạt tại nhà trường và mt số kinh nghiệm thực tế thu được, với mục
đích tìm hiu thêm quy trình nhập khẩu của công ty, i đã chọn đtài nghiên cứu
của mình là: Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty Phát Triển K Thuật và
Đầu ( ITD)”. Đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề cốt lõi ca
quy trình nhập khẩu và thc trạng quy trình nhp khẩu của công ty, qua đó rút ra
những mặt mạnh cũng như những tồn tại chủ yếu trong quy trình nhp khẩu của
công ty, t đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn na quy trình nhập
khẩu của công ty .
Trên cơ sở mục đích của đ tài, chuyên đề gồm những phn chính sau:
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về quy trình nhập khẩu.
Chương II: Thực trạng quy trình nhập khẩu tại công ty Phát Triển Kỹ Thuật và Đầu
Tư.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thin quy trình nhập khẩu tại công ty Phát
Triển K Thuật và Đầu Tư.
Qua đây i xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc sỹ: Mai Thế ng- Thy trực
tiếp hướng dẫn tôi, các thầy cô trong khoa Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế, trường
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội, tập thể cán bộ công nhân viên của công ty Phát
Triển K Thuật và Đầu Tư đã nhiệt tình giúp đ tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu
này. Do những hạn chế về trình độ và kinh nghiệm, nên đề tài không tránh khỏi
những sai sót rất mong được sự góp ý của các thầy và các bạn.
Chương I Một số vấn đề cơ bản về quy trình nhập khẩu
I. Quy trình nhập khẩu ca các doanh nghiệp
1. Quy trình nhập khẩu của các doanh nghiệp
Nhập khẩu là việc mua hàng hoá ca nước ngoài nhằm phụcvụ sản xuất
trong nước. Tuy nhiên việc mua bán ở đây lại rất phức tạp khác hẳn với thương mại
trong ớc với những đặc điểm như: Các bên thuộc c quốc tịch khác nhau, thị
trường rộng lớn, đồng tiền thanh toán thường là ngoi tệ đối với một hoặc hai bên,
chịu sự nh ởng ca nhiều thông lệ, luật pháp của các nước, việc vận chuyển rất
khó khăn phải qua biên gii quốc gia nên thủ tục rất phức tạp.
Chính s khó khăn và phc tạp đó, nên khi thực hiện một hợp đồng nhập
khẩu đòi hỏi phải một quy trình nhất định, rõ ràng. Chính điều này giúp cho các
doanh nghiệp tránh được các rủi ro không đáng có.
Sau đây là quy trình nhập khẩu thường được các doanh nghiệp kinh doanh
xuất nhập khẩu sử dụng để tiến hành để tiến hành hoạt động nhập khẩu.
Hình 1: Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng hoá
a. Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trường để có một hthống thông tin về thị trường đầy đ,
chính xác, kịp thời. Điều này s làm scho doanh nghiệp có những quyết định
đúng đắn, đáp ng được các tình thế của thtrường. Đồng thời hthống thông tin
không những làm sở để doanh nghiệp lựa chọn được các đối tác giao dịch thích
hợp mà còn làm cơ sở cho quá trình giao dịch, đàm phán, kết hợp đồng và thực
hiện các hợp đồng sau này hiệu quả. Chỉ thể phản ng linh hoạt và các
quyết định đúng đn trong quá trình giao dịch đàm phán khi có các thông tin đy
đủ. Do đó, ngoài việc lắm vững tình hình trong nước đường lối chính sách, luật
lquốc gia liên quan đến hoạt động kinh tế đối ngoại, đơn vị kinh doanh ngoại
thương cn phải nhận biết hàng hoá kinh doanh, nm vững thị trường nước ngoài và
la chọn đối tác.
a.1. Nghiên cứu thị trường trong nước
* Nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu
Mc đích ca việc nghiên cứu y là để tìm ra mặt hàng nhập khẩu mà nhu
cầu trong nước đang cần nhưng phải phù hợp với điều kiện và mc tiêu lợi nhuận
của doanh nghiệp. Muốn biết mặt hàng nào đang được khách hàng, người tiêu dùng
trong nước cần, đang là nhu cầu cần thiết của th trường trong c thì doanh
nghiệp phải tiến hành nghiên cứu, khảo sát và trả lời được các câu hỏi sau:
- Th trường đang cần mặt hàng ? ( V quy cách, phẩm chất, kiểu dáng, bao bì,
nh•n hiu )
- Tình hình tiêu thmặt hàng đó n thế nào?, phải hiểu rõ tập quán tiêu ng, th
hiếu và quy luật biến động ca quan hệ cung cầu để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu
của thị trường một cách tốt nhất.
- Mặt hàng đó đang ở trong giai đon nào của chu k sống của sản phẩm?
- Tình hình sản xuất ra sao?
- T suất ngoại tệ bao nhiêu?. Trong thương mại quốc tế, các nước hthống
tiền tkhác nhau, do vậy việc tính toán tỷ suất ngoi tệ cho hàng hoá nhập khẩu là
rất quan trọng. Doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu so nh giữa t suất ngoại
tệ hàng nhập khẩu với t suất ngoại tệ lúc đu tư ban đầu để nhập hàng.
* Nghiên cứu dung lượng th trường và các nhân tố ảnh hưởng.
Dung lượng thị trường của một hàng hoá được giao dịch trên mt phạm vi thị
trường nhất định ( thế giới, khu vực, dân tc), trong một thời gian nhất định (
thường là mt năm).
Nghiên cứu dung lượng thtrường cn c đnh nhu cầu thật ca khách hàng
kclượng dự trữ, xu hướng biến động của nhu cầu trong từng thời điểm, từng
vùng, tng khu vực. Cùng với việc lắm bắt nhu cầu là việc lắm bắt khnăng cung
cấp của thị trường, bao gồm việc xem xét đặc điểm, tính chất, khnăng của sản
phẩm thay thế.
Thông thường, dung lượng của thị trường chu ảnh hưởng của 3 nhóm nhân
t chính:
- Các nhân tlàm cho dung lượng thị trường biến đổi theo chu k như sự vận động
của tư bản, đặc điểm sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm ca từng thị trường
đối với mỗi loại hàng hoá.
- Các nhân tlàm cho dung lưng thị trường biến đổi lâu dài như tiến bộ của khoa
học k thuật và công nghệ, các biện pháp, các chính sách ca nhà nước, thị hiếu, tập
quán của người tiêu dùng và ảnh hưởng của hàng hoá thay thế.
thông tin tài liệu
Hoà cùng với xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá về hợp tác kinh tế đang nổi trội, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương mại giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, Việt Nam đã và đang không ngừng cố gắng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đưa nền kinh tế hoà nhập vào khu vực Đông Nam á, hay nói rộng hơn là khu vực vành đai Châu á - Thái Bình Dương. Với xuất phát điểm từ một nước nông nghiệp lạc hậu, còn nhiều hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật thì con đường nhanh nhất để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là cần nhanh chóng tiếp cận những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Để làm được điều này thì nhập khẩu đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×