DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG THU BỒN VÀ ÁP DỤNG MÔ HÌNH SÓNG ĐỘNG HỌC MỘT CHIỀU - PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ SCS MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH MƯA - DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG THU BỒN - TRẠM NÔNG SƠN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC
Đinh Thị Hương Thơm
MÔ PHỎNG LŨ BẰNG MÔ HÌNH SÓNG ĐỘNG HỌC
(KW1D) TRÊN LƯU VỰC SÔNG THU BỒN – TRẠM
NÔNG SƠN
Khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy chất lượng cao
Ngành Thủy văn học
Hà Nội - 2013
Lời cảm ơn
Khóa luận này được thực hiện hoàn
thành tại Bộ môn Thủy văn, Khoa Khí tượng
Thủy văn Hải dương học, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nhân dịp này em xin chân thành cảm ơn
các thầy, giáo đã dạy dỗ, giúp đem trong
suốt 4 năm học qua, đặc biệt thầy Nguyễn
Thanh Sơn thầy Ngô Chí Tuấn đã hướng
dẫn em hoàn thành khóa luận này.
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Chương 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG THU BỒNError! Bookmark not defined.
1.1. V TRÍ ĐA LÝ .............................................. Error! Bookmark not defined.
1.2. ĐỊA HÌNH, ĐA MO ................................... Error! Bookmark not defined.
1.3. ĐỊA CHT, TH NHƯỠNG ........................ Error! Bookmark not defined.
1.4. THM THC VT ....................................... Error! Bookmark not defined.
1.5. KHÍ HẬU ....................................................... Error! Bookmark not defined.
1.6. MNG LƯỚI SÔNG SUỐI VÀ TÌNH HÌNH LŨ LỤTError! Bookmark not defined.
Chương 2 TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH MƯA - DÒNG CHẢYError! Bookmark not defined.
2.1. CÁC MÔ HÌNH MƯA - DÒNG CHẢY ........ Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Các mô hình mưa - dòng chảy thông số tp trungError! Bookmark not defined.
2.1.2. Các mô hình mưa - dòng chảy thông số phân phiError! Bookmark not defined.
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH THM ........... Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Tng quan v quá trình thấm ................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Các phương trình thấm ............................ Error! Bookmark not defined.
2.3. HÌNH SÓNG ĐỘNG HC MT CHIU - PHƯƠNG PHÁP PHẦN
T HU HN ........................................................ Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Gi thiết .................................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Phương pháp phn t hu hn ................. Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Xây dng mô hình ................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.4. Chương trình diễn toán lũ ........................ Error! Bookmark not defined.
2.3.5. Kim tra mô hình ..................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.6. Nhận xét v mô hình ................................ Error! Bookmark not defined.
2.4. PHƯƠNG PHÁP SCS VÀ PHÁT TRIỂN ..... Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Phương pháp SCS .................................... Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Phát triển phương pháp SCS .................... Error! Bookmark not defined.
Chương 3 ÁP DỤNG HÌNH SÓNG ĐỘNG HỌC MỘT CHIỀU -
PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN SCS MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH
MƯA - DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG THU BỒN - TRẠM NÔNG SƠNError! Bookmark not defined.
3.1. TÌNH HÌNH S LIU ................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. XÂY DỰNG B THÔNG SỐ HÌNH SÓNG ĐỘNG HC MT
CHIỀU TRÊN LƯU VỰC SÔNG THU BỒN - TRẠM NÔNG SƠNError! Bookmark not defined.
3.3. NG DỤNG HÌNH SÓNG ĐNG HC MT CHIU - PHƯƠNG
PHÁP PHẦN T HU HẠN SCS PHỎNG TRÊN LƯU VỰC
SÔNG THU BỒN - TRẠM NÔNG SƠN ................ Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Chương trình tính ..................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Hiu chỉnh mô hình ................................. Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Kim định mô hình .................................. Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN .................................................................. Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................... Error! Bookmark not defined.
PHỤ LỤC ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Ph lc 01: Nhóm các thông số đo đc .................... Error! Bookmark not defined.
Ph lc 02: File s liệu đầu vào của mô hình sóng động hc mt chiuError! Bookmark not defined.
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bng 1: Lp ph thc vt theo mc đ che tán và t l % so với lưu vực ....... Error!
Bookmark not defined.
Bng 2: Hin trng s dụng đất năm 2000 lưu vực sông Thu BnError! Bookmark
not defined.
Bảng 3: Danh sách trạm khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Thu Bồn ....... Error!
Bookmark not defined.
Bng 4: Thi gian của các trận mưa gây lũ .............. Error! Bookmark not defined.
Bng 5: S liệu mưa lu tích của các trận mưa gây lũError! Bookmark not
defined.
Bng 6: S lưu vực con và số dải tương ng ........... Error! Bookmark not defined.
Bảng 7: Các phần t của lưu vực sông Thu Bn trạm Nông Sơn .................. Error!
Bookmark not defined.
Bng 8: Sai s tổng lượng, đỉnh độ hu hiu R2 ca 05 trận mô phỏng trên
lưu vực sông Thu Bn - trạm Nông Sơn ................... Error! Bookmark not defined.
Bng 9: Sai s tổng lượng, đỉnh độ hu hiu R2 ca hai trận độc lập trên
lưu vực sông Thu Bn - trạm Nông Sơn ................... Error! Bookmark not defined.
thông tin tài liệu
Hiện tượng lũ lụt xảy ra trên lãnh thổ nước ta với quy mô lớn và cường độ ác liệt, đặc biệt là khu vực miền Trung nơi có địa hình dốc, sông ngắn. Việc tìm hiểu, dự báo và hạn chế các tác hại do lũ gây ra là một vấn đề cấp bách và được nhiều cấp quan tâm. Có rất nhiều mô hình toán được sử dụng để phục vụ công tác tính toán và dự báo lũ. Mô hình này đã được sử dụng thành công đối với các lưu vực sôngVệ, sông Trà Khúc, sông Hương cho kết quả khá tốt trong việc mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×