DANH MỤC TÀI LIỆU
Luận văn: Khóa luận tốt nghiệp: Cơ sở lý luận bình đẳng giới và thực trạng thực hiện bình đẳng giới ở VN hiện nay
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
------------
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: TƯ PHÁP - DÂN SỰ
KHOÁ 2005 - 2009
THỰC TRẠNG THI HÀNH
LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
Th.s Hoàng Thị Hải Yến Lương Văn Tuấn
Huế, 5/ 2009
1
Lời cảm ơn
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy
khoa luật trường Đại học Khoa học - Huế trong suốt thời
gian qua đã truyền đạt cho tôi rất nhiều kiến thức bổ ích
thú về luật học. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn
chân thành đến giáo - Th.s Hoàng Thị Hải Yến người
đã trực tiếp chỉ dẫn, góp ý, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đề
tài “Thực trạng thi hành luật Bình đẳng giới Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay”.
Xin cảm ơn cán bộ quan Hội phụ nữ tỉnh Thừa
Thiên Huế, Hội phụ nữ thành phố Huế Thành đoàn
thành phố Huế đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong việc cung
cấp một số tài liệu liên quan. chân thành cảm ơn đến
người thân và bạn bè, những người luôn động viên, góp ý
giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Mặc dù, đã rất cố gắng nhưng tôi không thể tránh
khỏi sai sót do hạn chế về tri thức cũng như về thời gian,
kính mong nhận được sự thông cảmgóp ý từ phía thầy
cô và các bạn.
Xin chân thành cảm ơn.
Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2009
Sinh viên thực hiện
Lương Văn Tuấn
2
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU......................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài....................................................................1
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài.......................................................2
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài...........................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu...................................................................3
5. Kết cấu của đề tài..............................................................................3
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG
PHÁP LUẬT VIỆT NAM.......................................................4
1.1. Những khái niệm cơ bản về bình đẳng giới...........................................4
1.1.1. Khái niệm giới và đặc điểm của giới...........................................4
1.1.2. Khái niệm giới tính và đặc điểm của giới tính............................6
1.1.3. Khái niệm và đc điểm bình đẳng giới..........................................7
1.1.4. Mt s khái nim kc................................................................10
1.2. Shình thành và phát trin ca pháp luật bình đẳng giới Việt Nam....12
1.2.1. Giai đoạn trước cách mạng tháng 8 năm 1945..........................12
1.2.2. Giai đoạn từ 1945 đến 1954......................................................13
1.2.3. Giai đoạn từ 1954 đến 1975......................................................14
1.2.4. Giai đoạn từ 1975 đến nay........................................................15
1.3. Sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành về bình đẳng giới....................19
1.3.1. Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới..................................19
1.3.2. Những nội dung cơ bản về bình đẳng giới................................26
1.3.3. Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới........................................30
1.3.4. Trách nhiệm thực hiện bảo đảm bình đẳng giới........................36
Chương 2. THỰC TRẠNG THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.............38
2.1. Thực trạng xây dựng pháp luật đảm bảo bình đẳng giới.....................38
2.1.1. Trong lĩnh vực lao động- việc làm............................................40
3
2.1.2. Trong lĩnh vực gia đình.............................................................42
2.2. Thực trạng áp dụng Luật bình đẳng giới ở Việt Nam trong lĩnh vực lao
động và việc làm.........................................................................................43
2.2.1. Đánh giá khái quát bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động
việc làm.....................................................................................43
2.2.2. Những vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Luật Bình đẳng giới
trong lĩnh vực lao động- việc làm.............................................45
2.3. Thực trạng áp dụng Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình.......53
2.3.1. Đánh giá khái quát bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình.......53
2.3.2. Những bất cập và hạn chế trong thực tiễn áp dụng
Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình.............................54
2.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Luật Bình đẳng giới...........65
2.4.1. Giải pháp định hướng chung.....................................................65
2.4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật..................................................65
KẾT LUẬN................................................................................................71
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................73
4
CÁC TỪ VIẾT TẮT
- BLDS : Bộ luật Dân sự
- BLLĐ : Bộ luật Lao động
- LBHXH : Luật Bảo hiểm xã hội
- BHXH : Bảo hiểm xã hội
5
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời gian gần đây vấn đề bình đẳng giới đang được cả cộng
đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Bởi vì thực tế tình trạng bất bình đẳng giới
đã đang diễn ra phổ biến, đây một trong những nguyên nhân hạn chế
quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Bất bình đẳng giới cũng là nguyên nhân
làm tăng đói nghèo, cản trở việc chăm sóc sức khỏe dân cư, hạn chế các
hội tăng thu nhập gây nên hàng loạt tổn thất khác cho hội. Những
nước tích cực thúc đẩy bình đẳng giới thường đạt được tốc độ phát triển
kinh tế hội cao phát triển bền vững hơn. Theo Báo cáo đánh giá tình
hình giới Việt Nam, tháng 12/2006 của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân
hàng phát triển châu Á (ADB), Vụ phát triển quốc tế Anh (DFID)
quan phát triển quốc tế Canađa thì “Việt nam là một trong những nước dẫn
đầu thế giới về tỉ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, một trong
những nước nước tiến bộ hàng đầu về bình đẳng gii, là quốc gia đạt được
sự thay đổi nhanh chóng nhất về xóa bỏ khoảng cách giới trong 20 năm
qua khu vực Đông Á [20, 61]. Tuy nhiên không phải những thành tựu
đó Việt Nam đã đạt được mục tiêu bình đẳng giới thực sự. Thực tế cho
thấy thực trạng bất bình đẳng giới, khoảng cách giới, phân biệt đối xử về
giới ở Việt Nam vẫn đang tồn tại trong đời sống xã hội, tiêu biểu như: định
kiến giới, bạo lực gia đình, bất bình đẳng về vị trí, vai trò của phụ nữ so với
nam giới trong cácnh vực của đời sống hội. Về mặt pháp, thực chất
vấn đề bình đẳng giới được qui định rải rác trong nhiều văn bản khác nhau
nhưng chưa tập trung, thống nhất. Hay nói cách khác, chưa có văn bản luật
điều chỉnh riêng. Để khắc phục những tình trạng trên, ngoài những văn bản
pháp luật liên quan thì Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng
hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 bắt đầu
hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Đây cơ sở phápđể xử lý các vi phạm pháp
6
thông tin tài liệu
Trong thời gian gần đây vấn đề bình đẳng giới đang được cả cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Bởi vì thực tế tình trạng bất bình đẳng giới đã và đang diễn ra phổ biến, đây là một trong những nguyên nhân hạn chế quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Bất bình đẳng giới cũng là nguyên nhân làm tăng đói nghèo, cản trở việc chăm sóc sức khỏe dân cư, hạn chế các cơ hội tăng thu nhập và gây nên hàng loạt tổn thất khác cho xã hội. Những nước tích cực thúc đẩy bình đẳng giới thường đạt được tốc độ phát triển kinh tế xã hội cao và phát triển bền vững hơn. Theo Báo cáo đánh giá tình hình giới ở Việt Nam, tháng 12/2006 của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Vụ phát triển quốc tế Anh (DFID) và cơ quan phát triển quốc tế Canađa thì “Việt nam là một trong những nước dẫn đầu thế giới về tỉ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, là một trong những nước nước tiến bộ hàng đầu về bình đẳng giới, là quốc gia đạt được sự thay đổi nhanh chóng nhất về xóa bỏ khoảng cách giới trong 20 năm qua ở khu vực Đông Á [20, 61]. Tuy nhiên không phải vì những thành tựu đó mà Việt Nam đã đạt được mục tiêu bình đẳng giới thực sự. Thực tế cho thấy thực trạng bất bình đẳng giới, khoảng cách giới, phân biệt đối xử về giới ở Việt Nam vẫn đang tồn tại trong đời sống xã hội, tiêu biểu như: định kiến giới, bạo lực gia đình, bất bình đẳng về vị trí, vai trò của phụ nữ so với nam giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về mặt pháp lí, thực chất vấn đề bình đẳng giới được qui định rải rác trong nhiều văn bản khác nhau nhưng chưa tập trung, thống nhất. Hay nói cách khác, chưa có văn bản luật điều chỉnh riêng. Để khắc phục những tình trạng trên, ngoài những văn bản pháp luật liên quan thì Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Đây là cơ sở pháp lý để xử lý các vi phạm pháp luật bình đẳng giới.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×