DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
......1......., ngày........ tháng.......năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV
Kính gửi: Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế
....................................................................2....................................................................................
Địa điểm: 3 ......................................................................................................................................
Điện thoại: ...............................................Email (nếu có): .............................................................
Sau khi nghiên cứu Thông số ……../.../TT - BYT ngày…../…/.... của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn
bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV các văn bản hướng dẫn hiện hành, chúng tôi đề nghị Quý
Cục xem xét, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV và xin gửi kèm theo văn bản
này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1. Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc bản sao quyết định thành lập
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ sở y tế của nhà nước
2. Bảng kê khai nhân sự thực hiện xét nghiệm HIV
3. Danh mục trang thiết bị thực hiện xét nghiệm HIV
4. Sơ đồ mặt bằng nơi làm xét nghiệm HIV
GIÁM ĐỐC
(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
1 Địa danh
2n cơ sở đề nghị cấp giấy nhận
3 Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị.
thông tin tài liệu
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV
Mở rộng để xem thêm
×