DANH MỤC TÀI LIỆU
Giải pháp và thực trạng về bảo hiểm thất nghiệp tại Việt nam
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
TIỂU LUẬN KINH TẾ CÔNG CỘNG
ĐỀ TÀI:
Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
Giáo viên hướng
dẫn:
Ths. Nguyễn Kim Lan
Sinh viên thực
hiện:
Hoàng Ngọc Bích 0851010521
Mạc Huy Hoàng 0851010517
Trần Thị Lan Hương 0851010519
Lớp KTE407(2-1011).6_LT
Hà Nội, tháng 4 năm 2011
Tiểu luận môn KTCC: Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày 1.1.2009, tại Việt Nam một loại hình bảo hiểm mới đã bắt đầu có hiệu lực
nhằm bảo vệ, hỗ trợ những đối tượng lao động thất nghiệp. Đó bảo hiểm thất
nghiệp ( BHTN ). Sự ra đời của loại hình bảo hiểm này thực sự một bước tiến
lớn trong con đường phát triển của ngành bảo hiểm Việt nam nói riêng nỗ lực
đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta nói chung.
BHTN Việt Nam ra đời gắn với giai đoạn đầy khó khăn, tồi tệ của nền kinh
tế Việt nam cũng như kinh tế thế giới; giai đoạn mà chúng ta phải chứng kiến nhiều
doanh nghiệp phá sản, hàng nghìn lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Sau 2 năm
thực hiện, Bảo hiểm thất nghiệp đã mang lại những thành công nhất định, cũng như
tác dụng tích cực về mặt kinh tế xã hội.
Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn những vấn đề mới mẻ này chính do nhóm
chúng em lựa chọn đề tài “ Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải
pháp”.
Với toàn bộ khả năng của mình, nhóm đã cố gắng mang đến những thông tin
cơ bản và tổng quát nhất về Bảo hiểm thất nghiệp, tuy nhiên không tránh khỏi
những thiếu sót ngoài mong muốn nên chúng em hy vọng nhận được sự góp ý từ
phía cô giáo để hoàn thiện hơn kiến thức của mình.
1
Tiểu luận môn KTCC: Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
VN Việt Nam
TN Thu nhập
BHYT Bảo hiểm y tế
DN Doanh nghiệp
NLĐ Người lao động
2
Tiểu luận môn KTCC: Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................................1
BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT................................................................................................2
MỤC LỤC........................................................................................................................................3
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.........................................................................................................................3
1. Lý thuyết về thất nghiệp...........................................................................................................4
1.1 Khái niệm...........................................................................................................................4
1.2 Phân loại............................................................................................................................4
1.3 Ảnh hưởng..........................................................................................................................4
2. Bảo hiểm thất nghiệp................................................................................................................5
2.1 Khái niệm :.........................................................................................................................5
2.2 Đối tượng............................................................................................................................5
2.3 Lợi ích.................................................................................................................................5
II. TÌM HIỂU VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI.......6
1.Bảo hiểm thất nghiệp tại các nước phát triển............................................................................6
1.1.Bảo Hiểm thất nghiệp tại Đức:...........................................................................................7
1.2. Bảo hiểm thất nghiệp tại Mỹ:............................................................................................9
2.Bảo hiểm thất nghiệp tại quốc gia đang phát triển.................................................................11
2.1.Bảo hiểm thất nghiệp ở ChiLe:........................................................................................11
III. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM...........................................................................13
1. Khái quát về bảo hiểm xã hội Việt Nam................................................................................13
1.1 Các loại hình của BHXH:.................................................................................................13
1.2 Các chế độ BHXH:...........................................................................................................14
1.3 Thực trạng triển khai BHXH ở Việt Nam hiện nay..........................................................14
2. Luật và chính sách điều chỉnh vấn đề bảo hiểm thất nghiệp:.................................................18
3. Thực trạng triển khai bảo hiểm thất nghiệp:...........................................................................22
3.1. Tình hình thu tiền BHTN:...............................................................................................22
3.2. Tình hình chi tiền BHTN:...............................................................................................24
3.3.Tình hình giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp hưởng BHTN:...............26
3.4. Tình hình hỗ trợ đào tạo học nghề cho người lao động hưởng BHTN:..........................27
IV. NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP CHO VƯỚNG MẮC HIỆN TẠI VÀ HƯỚNG PHÁT
TRIỂN CHO BHTN TRONG THỜI GIAN TỚI...........................................................................28
1.Nguyên nhân của vướng mắc gặp phải...................................................................................28
1.1. Ý thức của người lao động cũng như người sử dụng lao động chưa cao:......................28
1.2. Các cơ quan hữu quan đùn đẩy trách nhiệm cho nhau....................................................28
1.3. Tính đa dạng của thị trường lao động nảy sinh các trường hợp khó giải quyết:............29
2. Những giải pháp để gỡ các vướng mắc hiện nay....................................................................29
3. Định hướng phát triển BHTN trong thời gian tới:.................................................................31
KẾT LUẬN....................................................................................................................................34
TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................................................35
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
3
Tiểu luận môn KTCC: Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
1. Lý thuyết về thất nghiệp
1.1 Khái niệm
Thất nghiệp tình trạng người lao động muốn việc làm mà không tìm được
việc làm
1.2 Phân loại
-Thất nghiệp tự nhiên: tỷ lệ thất nghiệp đương nhiên bởi luôn một số người
trong giai đoạn chuyển từ chỗ làm này sang chỗ khác.
-Thất nghiệp cấu: do sự không tương thích của phân bố lao động phân bố
chỗ làm việc (khác biệt địa hoặc khác biệt kỹ năng). Người thất nghiệp không
muốn hoặc không thể thay đổi nơi ở hoặc chuyển đổi kỹ năng.
-Thất nghiệp chu kỳ: khi tổng cầu lao động thấp hơn tổng cung lao động giai
đoạn suy thoái của chu kì kinh tế.
-Thất nghiệp kỹ thuật: do việc thay thế công nhân bằng máy móc hoặc công nghệ
tiên tiến hơn.
1.3 Ảnh hưởng
- Thất nghiệp có ảnh hưởng quan trọng không những đến các cá nhân mà còn ảnh
hưởng đến toàn bộ xã hội và nền kinh tế. Các cá nhân khi không có việc làm sẽ gây
ra chán nản, không có tiền, không có khả năng chi trả gây ra trộm cắp và các tệ nạn
xã hội.
- Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp – các
nguồn lực con người không được sử dụng, bỏ phí cơ hội sản xuất thêm sản phẩm và
dịch vụ.
- Thất nghiệp còn nghĩa sản xuất ít hơn. Giảm tính hiệu quả của sản xuất
theo quy mô.
4
Tiểu luận môn KTCC: Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
- Thất nghiệp dẫn đến nhu cầu xã hội giảm. Hàng hóa và dịch vụ không có người
tiêu dùng, hội kinh doanh ít ỏi, chất lượng sản phẩm giá cả tụt giảm. Hơn
nữa, tình trạng thất nghiệp cao đưa đến nhu cầu tiêu dùng ít đi so với khi nhiều việc
làm, do đó mà cơ hội đầu tư cũng ít hơn.
Do đó tình trạng thất nghiệp một trong những vấn đề nan giải hết sức bức
xúc cần những chính sách để giúp mọi người tìm được việc làm cũng như
những biên pháp hỗ trợ khi bị thất nghiệp để giúp cân bằng kinh tế xã hội.
2. Bảo hiểm thất nghiệp
2.1 Khái niệm :
Bảo hiểm thất nghiệp một biện pháp hỗ trợ người lao động trong nền kinh tế
thị trường. Bên cạnh việc hỗ trợ một khoản tài chính đảm bảo ổn định cuộc sống
cho người lao động trong thời gian mất việc thì mục đích chính của bảo hiểm thất
nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo nghề, vấn, giới thiệu việc làm, sớm
đưa những lao động thất nghiệp tìm được một việc làm mới thích hợp và ổn định.
2.2 Đối tượng
Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là những người bị mất việc không do
lỗi của nhân họ. Họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm việc làm, sẵn sàng nhận công
việc mới và luôn nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thất nghiệp. Những người này sẽ
được hỗ trợ một khoản tiền theo tỉ lệ nhất định so với khoản thu nhập cũ nhận trong
những thời kì cụ thể.
Bảo hiểm thất nghiệp không áp dụng cho những người thất nghiệp tự ý bỏ
việc hay những ngưòi vừa mới ra trường và chưa tìm được công ăn vịêc làm,những
người thuộc vào diện thất nghiệp tự nhiên
2.3 Lợi ích
5
thông tin tài liệu
BHTN ở Việt Nam ra đời gắn với giai đoạn đầy khó khăn, tồi tệ của nền kinh tế Việt nam cũng như kinh tế thế giới; giai đoạn mà chúng ta phải chứng kiến nhiều doanh nghiệp phá sản, hàng nghìn lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Sau 2 năm thực hiện, Bảo hiểm thất nghiệp đã mang lại những thành công nhất định, cũng như tác dụng tích cực về mặt kinh tế xã hội. Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn những vấn đề mới mẻ này chính là lí do nhóm chúng em lựa chọn đề tài “ Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp”.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!