DANH MỤC TÀI LIỆU
CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
1
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
....................
TIỂU LUẬN
MÔN: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH
Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
2
LỜI NÓI ĐẦU

 
- 

am yêu










                
àu


: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân
tộc".
3
NỘI DUNG CHÍNH
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC


-Lênin.


  
Mác-

1.1. Nền tảng văn hóa truyền thống Việt Nam.




 
 




g

4
Khái quát               
".

  


 


 ( ( x

"Dân tộc ta một lòng nồng nàn yêu nước, đó truyền thống quý báu
của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại i nổi, kết thành
một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước
và cướp nước...".
1.2. Hồ Chí Minh kế thừa tƣ tƣởng đoàn kết trong kho tàng văn hóa nhân loại.

mình, nhân, ngh

 

g

a, 
1.3. Tổng kết những kinh nghiệm thành công thất bại của các phong trào cách
mạng Việt Nam và thế giới.
5


a/ Thực tiễn cách mạng Việt Nam
      











b/ Thực tiễn cách mạng thế giới

“Các dân tộc thuộc địa
tiềm ẩn một sức mạnh đại, song cuộc đấu tranh của họ chưa đi đến thắng lợi bởi các dân
tộc bị áp bức chưa biết tập hợp lại, chưa sự liên kết chặt chẽ với giai cấp công nhân các
nước tư bản, đế quốc, chưa có tổ chức và chưa biết tổ chức…”.







6
1.4. Tiếp thu quan điểm chnghĩa Mác-Lênin về đoàn kết lực lƣợng trong cách
mạng XHCN.
-


ngh-








1.5. Yếu tố chủ quan của Hồ Chí Minh


n yêu, 
, tron 
 
thông tin tài liệu
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×