DANH MỤC TÀI LIỆU
Top ứng dụng chống trộm tốt nhất để bảo vệ thiết bị Android
7 ng d ng ch ng tr m t t nh t đ b o v thi t b Android ể ả ế
Không ai mu n t ng t ng vi c đi n tho i c a mình b đánh c p, nh ng ưở ượ ạ ủ ư
s th t là đi u đó có th x y ra v i b t kỳ ai. Do đó, luôn luôn là m t ý ậ ề ả ớ
t ng hay n u có m t s ng d ng ch ng tr m trên thi t b .ưở ế ố ứ ế
Google cung c p tùy ch n tích h p có tên là ọ ợ Find My Device đ tìm đi n ể ệ
tho i b m t, nh ng cũng có m t s tùy ch n tuy t v i c a bên th ba có ư ộ ố
s n. Hãy cùng tìm hi u v chúng qua bài vi t sau đây. ể ề ế
1. Find My Device
Find My Device là ng d ng ch ng tr m g c c a Google và là m t ph n ố ủ
không th thi u c a t t c các đi n tho i Android. Nó cho phép b n khóa ế ủ ấ ả
đi n tho i t xa, đăng xu t kh i thi t b và xóa n i dung c a nó. B n cũng ạ ừ ế
có th th y v trí đi n tho i c a mình trên b n đ và g i nó thông qua ng ạ ủ
d ng đi kèm.
N u b n khóa đi n tho i t xa, b n có th vi t m t thông báo trên màn ế ạ ừ ế
hình khóa, mà thi t b c a b n s hi n th vĩnh vi n cho đ n khi b n t t ế ị ủ ế
nó.
Tính năng Find My Device đ c b t theo m c đ nh, nh ng cũng nên ki m ượ ậ ặ ị ư
tra xem b n đã vô tình t t nó hay ch a. Đ ki m tra tr ng thái c a tính ư ể ể
năng Find My Device, hãy đi t i Settings > Google > Security và nh n vào ớ ấ
Find My Device. G t nút b t sang v trí On n u tính năng này ch a đ c ế ư ượ
kích ho t.
Có hai cách đ truy c p tính năng Find My Device thông quaể ậ ng d ng webứ ụ
Find My Device ho c ng d ng trên đi n tho i thông minh.ặ ứ
2. Cerberus
Cerberus đ c thi t l p nh m t ng d ng ch ng tr m hàng đ u c a bên ượ ế ư ộ ứ
th ba dành cho Android. Nó có m t b tính năng phong phú mà các đ i th ộ ộ
ph i r t v t v m i có th theo k p. ấ ấ ả ớ
Ba cách chính mà Cerberus b o v thi t b c a b n là đi u khi n t xa ế ị ể ừ
thông qua c ng web, đi u khi n t xa qua tin nh n văn b n và c nh báo t ể ừ
đ ng.
ng d ng có th đ nh v và theo dõi đi n tho i c a b n, khóa thi t b , b t ể ị ế
báo đ ng trên đi n tho i, upload nh t ký cu c g i và xóa c b nh trong ả ộ
và b nh ngoài.ộ ớ
Cerberus cũng s giúp đ m b o b t kỳ ai đánh c p đi n tho i c a b n đ u ạ ủ
g p r c r i v i pháp lu t. ng d ng có th bí m t ch p nh và quay video ụ ả
b t kỳ ai đang gi thi t b c a b n, sau đó t i chúng lên đám mây đ b n ế ị ủ
có th th y. B n th m chí có th ghi l i âm thanh t mic đi n tho i c a ạ ủ
mình.
ng d ng này cũng h tr các hành đ ng t đ ng. Ví d , b n có th t ể ự
khóa đi n tho i n u th SIM b thay đ i ho c ngay l p t c nh n đ c nh ế ượ ả
n u ai đó nh p sai mã PIN.ế ậ
B n có th t n h ng m t th nghi m mi n phí 7 ngày. Sau đó, b n c n ể ậ ưở
đăng ký phiên b n pro v i giá $5/năm (115.000VND).ả ớ
3. Anti-Theft Alarm
Anti-Theft Alarm là m t ng d ng không quá ph c t p. Đây là m t bi n ộ ứ
pháp răn đe b n tr m c p; nh ng không có các tính năng b o v sau khi ư ả ệ
đi n tho i b tr m nh đ nh v đi n tho i và xóa t xa.ệ ạ ộ ư ệ ạ
Nh tên g i c a ng d ng cho th y, ng d ng s phát ra âm thanh báo ư ứ ụ ứ ụ
đ ng l n trong m t s tr ng h p nh t đ nh. Ví d , b n có th t t đi n ườ ể ắ
tho i n u ai đó rút đi n tho i c a b n trong khi s c, khi ai đó di chuy n ế ạ ủ
đi n tho i c a b n kh i n i b n đ t đi n tho i, khi b n làm r i đi n tho iệ ạ ơ ệ ạ ơ ệ ạ
ho c n u ai đó thay đ i th SIM. B n cũng có th kích ho t báo đ ng t xaặ ế
n u b n nh n ra ai đó đã đánh c p nó.ế ạ
Báo đ ng có th phát ra ngay c khi thi t b c a b n ch đ im l ng. Sau ế ị ủ ế
khi đ c kích ho t, ti ng báo đ ng s không d ng l i n u không có m t ượ ế ạ ế
kh u; thay đ i pin ho c SIM s không có tác d ng gì c . ụ ả
4. Avast Mobile Security
Avast Mobile Security là m t trong nh ng b b o m t t t nh t dành cho ộ ả
Android. Tuy nhiên, đây bài vi t ch quan tâm đ n tính năng Avast Anti- ế ỉ ế
Theft. Nó t ng là m t ng d ng đ c l p, nh ng Avast đã đ a nó vào m t ộ ứ ư ư
gói b o m t toàn di n. ng d ng này có m t lo t các tính năng báo đ ng, ệ Ứ
b n đ và đi u khi n t xa thông th ng, nh ng có m t s tính năng đ c ườ ư ộ ố
bi t c n đ c p. ề ậ
Đ u tiên là nghe t xa. B n có th làm cho thi t b b đánh c p g i cho b n ế ị ị
vào m t s khác và l ng nghe môi tr ng xung quanh. Màn hình đi n tho iộ ố ườ
c a b n s v n có màu đen nên k tr m không bi t r ng có m t cu c g i ẽ ẫ ế
đang ho t đ ng.ạ ộ
Th hai, b n có th nh n đ c m t thông báo pin y u. Thông báo này ể ậ ượ ế
ph c v hai m c đích: Nó s cho b n manh m i v vi c ai đó đang s c và ố ề ệ
s d ng thi t b c a b n. Và nó cho phép b n gi m s l ng báo đ ng và ế ố ượ
hình nh b n yêu c u, đ có th ti t ki m năng l ng càng lâu càng t t. ể ế ượ
Trong khi ng d ng Avast cho Android là mi n phí, b n s c n đăng ký đ ẽ ầ
có quy n truy c p vào t t c các tính năng ch ng tr m. ấ ả
5. AppLock
AppLock là m t ng d ng c b n khác. Nó cho phép b n b o v b ng m t ơ ạ ả ệ
kh u b t kỳ ng d ng nào trên đi n tho i c a b n. Nó s không giúp b n ụ ệ ẽ ạ
l y l i đi n tho i n u ai đó đánh c p nó, nh ng ít nh t ng d ng s giúp ế ư ấ ứ
b n an toàn khi đ m b o r ng d li u c a b n đ c b o m t, n u đi u ả ả ượ ả ậ ế ề
t i t nh t x y ra.ồ ệ
AppLock cũng có th n video và hình nh, cũng nh h n ch các cu c ể ẩ ư ế
g i. Đi u đó có nghĩa là m t tên tr m không th nhìn th y cu c s ng riêng ộ ố
t c a b n ho c l y các thông tin quan tr ng trong tài kho n c a b n. ngư ủ
d ng này đ c h tr qu ng cáo. ượ ỗ ợ
6. Prey
Prey là m t gi i pháp đa n n t ng có th theo dõi đi n tho i, máy tính xách ề ả
tay, máy tính b ng và t t c các lo i thi t b khác. ấ ả ế
Có m t phiên b n mi n phí và m t phiên b n cao c p. Phiên b n mi n phí ộ ả ộ ả
cho phép b n đ t các hàng rào đ a lý (và nh n thông báo khi chu vi gi i h n ớ ạ
b vi ph m), xem v trí đi n tho i qua GPS, ch p nh k tr m và kích ho t ụ ả
khóa t xa. Đi u này gi i h n ba thi t b cho m i tài kho n. ớ ạ ế ị
Phiên b n cao c p có giá 10$ (230.000VND), cung c p các thi t b không ế ị
gi i h n và thêm ch c năng xóa d li u và truy xu t file t xa. ữ ệ
7. Where’s My Droid
Where’s My Droid cung c p m t phiên b n mi n phí cùng v i hai gói tr ấ ộ
phí. Trong phiên b n mi n phí, b n có th đ nh v thi t b , đ chuông, đ t ể ị ế
m t mã và g i c nh báo khi ai đó thay đ i SIM. ử ả
Gói Pro b sung thêm nhi u tính năng nh ch p nh, khóa và xóa thi t b , ư ụ ả ế
cũng nh n bi u t ng ng d ng. Nó có chi phí thanh toán m t l n là $4 ư ẩ ượ
(92.000VND).
Cu i cùng, phiên b n Elite ($1/23.000VND m t tháng ho c ộ ặ
$9/200.000VND m t năm) bao g m tính năng đ nh v đ a lý, l ch s v trí, ị ị ử ị
s li u th ng kê thi t b , v.v...ố ệ ế
T i xu ng: Where’s My Droid (Mi n phí, có s n phiên b n đăng ký). ẵ ả
Các ng d ng c a nhà cung c p và nhà s n xu tứ ụ ả ấ
H u h t các nhà m ng cung c p m t ng d ng ch ng tr m. M , ế ộ ứ
Verizon, AT&T, T-Mobile và Sprint đ u có phiên b n riêng.ề ả
Nh c đi m đáng chú ý c a các ng d ng đ n t các nhà cung c p là chi ượ ứ ụ ế
phí m i tháng. B n s th y m t kho n phí nh tăng thêm trên hóa đ n ẽ ấ ơ
hàng tháng. V m t tích c c, b n s có th g i cho nhà cung c p d ch v ể ọ
c a mình và bu c h giúp b n trong tr ng h p m t tên tr m đánh c p ộ ọ ườ
thi t b c a b n.ế ị ủ
M t s nhà s n xu t cũng cung c p m t ng d ng ch ng tr m t ng ộ ứ ươ
đ ng. Chúng th ng đ c tích h p vào giao di n OEM; c thi t b ươ ườ ượ ợ ệ ế
Samsung và HTC đ u có tính năng này. Không gi ng nh các phiên b n ố ư
đ n t nhà m ng, các phiên b n nhà s n xu t đ c s d ng mi n phí.ế ượ ử ụ
Các ng d ng ch ng tr m ch là m t ph n trong vi c gi an toàn cho thi t ệ ữ ế
b Android c a b n. ủ ạ
Chúc b n thành công!
thông tin tài liệu
Không ai muốn tưởng tượng việc điện thoại của mình bị đánh cắp, nhưng sự thật là điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Do đó, luôn luôn là một ý tưởng hay nếu có một số ứng dụng chống trộm trên thiết bị.
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan
×