DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn Khấn Lễ Tế Ngu
Văn kh n L T Ngu (Văn kh n trong tang l ) ễ ế
Văn kh n trong tang l : L T Ngu là l ba ngày sau khi m t ho c ba ngày sau khi chôn c t ễ ế
xong. L ch ngày T t h ng d n cách cúng kh n l T Ngu đúng chu n theo phong t c c ướ ễ ế
truy n Vi t Nam.ề ệ
1. Ý nghĩa L T Nguễ ế :
L ba ngày sau khi m t ho c ba ngày sau khi chôn c t xong ấ ặ
2. Văn kh n L T Ngu ễ ế
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ư ườ ươ
- Con l y Đ c Đ ng c nh Thành hoàng ch v Đ i v ng ươ ư ị ươ
- Con kính l y ngài Đông trù T m nh Táo ph Th n quân ư ệ
- Con kính l y ch gia tiên Cao T ng T Kh o, Cao T ng T t . ư ổ ỷ
Hôm nay là ngày…….tháng……..năm……….
Con trai tr ng (ho c cháu đích tôn) là………ưở ặ
Vâng theo l nh c a m u thân (n u là m ho c ph m u n u là cha), các chú bác, cùng anh r , ế ụ ẫ ế
ch gái, các em trai gái dâu r , con cháu n i ngo i kính l y. ộ ạ
Nay nhân ngày l T Ngu theo nghi l c truy n, ế ễ ổ
Kính dâng l m n bi u l lòng thành.ễ ọ ể ộ
Tr c linh v c a: Hi n……………..chân linhướ ị ủ
Xin kính c n trình th a r ng: ư ằ
Than ôi! Trên tòa Nam c c, lác đác sao th a; (n u khóc cha ho c đ i là B c v n u khóc m ). ư ế ặ ổ ắ ụ ế
Tr c ch n Giao trì, t m mây khóa.ướ ờ ờ
C t o hóa làm chi ngang ng a th , bóng khích câu,ơ ạ ế
khen khéo trêu ng i.ườ
Ch c ng th ng nghĩ l i ng m ngùi thay,ữ ươ ườ
tình hi u đ ch a yên th a d .ế ễ ư ỏ ạ
n nuôi n ng áo dày c m n ng, bi n tr i khôn xi tƠ ơ ể ờ ế
bi t công lao;ế
Nghĩ s m hôm p l nh qu t n ng, t tóc nh ng ấ ạ ạ ồ ơ
hi m ch a báo qu ;ề ư
Ng đâu! Nhà Thung (n u là cha ho c Nhà Huyên n u là m ) khu t núi, tr i mây cách tr ế ế ẹ ấ
muôn trùng;
Ch i T m s ng, âm d ng xa v i đôi ng . ờ ươ ươ
Trông xe h c l m n bóng, cám c nh cu c phù sinh ch a m y, gót tiên du đã lánh cõi tr n ờ ẩ ư
ai.
R i khúc t m. áy náy trong lòng, th ng thay h n b t t v đâu, c a Ph t đ bi t nh ai hi n ươ ử ề ế
hóa.
Su i vàng thăm th m, sáng ph thân (ho c m u thân) m t mình lìa kh i, ặ ẫ ơ
Gi t ng c đ m đìa, đàn con cháu, hai hàng lã chã. ọ ầ
L S Ngu (ho c Tái Ngu, Tam Ngu) theo t c c , trình bày:ễ ơ
Nhà đ n b c, bi t l y gì đ dóng d .ơ ế ấ
Đành đã bi t: đ t nghĩa tr i kinh, nào ch ba tu n nghi ti t,ế ấ ế
đ l báo đ nủ ễ
Cũng g i là: l ng c m chén n c, h a may chín su i anh linh, ư ơ ướ ọ
đ c v yên th aượ ề
Ôi! Th ng ôi!ươ
Chúng con l b c tâm thành, thành tâm kính l cúi xin đ c phù h đ trì.ễ ạ ượ ộ ộ
Kính cáo!
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
thông tin tài liệu
Văn Khấn Lễ Tế Ngu 1. Ý nghĩa Lễ Tế Ngu : Lễ ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong 2. Văn khấn Lễ Tế Ngu Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. - Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương - Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân - Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ. Hôm nay là ngày…….tháng……..năm……….
Mở rộng để xem thêm
×