DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn Khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc
Văn kh n L Chung Th t và T t Kh c (Văn kh n trong tang l )ấ ễ
Văn kh n trong tang l : L Chung Th t là l 49 ngày. L T t Kh c là l 100 ngày. L ch ngày ễ ố
T T h ng d n cách cúng kh n L Chung Th t và L T t Kh c chi ti t và đúng cách nh t. ướ ế
1. Ý nghĩa L Chung Th t và T t Kh c :
L Chung Th t là l 49 ngày. L T t Kh c là l 100 ngày ễ ố
2. Văn kh n L Chung Th t và T t Kh c :
Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ư ườ ươ
Hôm nay là ngày….tháng….năm…..âm l ch t c ngày…..tháng….năm d ng l ch.ị ứ ươ
T i (đ a ch ):…………………ạ ị
Con trai tr ng (ho c cháu đích tôn) là………ưở ặ
Vâng theo l nh c a m u thân (n u là m ho c ph m u n u là cha), các chú bác, cùng anh r , ế ụ ẫ ế
ch gái, các em trai gái dâu r , con cháu n i ngo i kính l y. ộ ạ
Nay nhân ngày l Chung Th t (l T t Kh c) theo nghi l c truy n, có kính c n s m các th ấ ễ ẩ ắ
l v t g m:…………………………..ễ ậ
Kính dâng l m n bi u l lòng thành.ễ ọ ể ộ
Tr c linh v c a Hi n:………… chân linhướ ị ủ
Xin kính c n trình th a r ng: ư ằ
Núi H sao m , nhà Thung bóng x (N u là cha)/ Núi Dĩ sao m , nhà Huyên bóng x (n u là ế ế ế ế
m )
Tình nghĩa cha sinh m d ng, bi t là bao;ẹ ưỡ ế
Công n bi n r ng, tr i cao khôn xi t k .ơ ế ể
M y lâu nay: Th than tr m m ng m màng; ầ ộ ơ
T ng nh âm d ng v ng v .ưở ươ ắ ẻ
S ng th i lai lai láng láng, h n h ch ng nào! ở ừ
Thác th i k tháng k ngày, bu n tênh m i l ! ọ ẽ
Ngày qua tháng l i, tính đ n nay Chung Th t (ho c T t Kh c) t i tu n; ế ặ ố ố ớ ầ
L b c tâm thành g i là có nén nhang kính t .ễ ạ ế
Xin m i: Hi n…………………ờ ể
Hi n……………………………
Hi n……………………………
Cùng các b Tiên linh, T Bá, T Thúc, T Cô và các vong linh ph th theo Tiên T cùng v ụ ờ
hâm h ng.ưở
Kính cáo: Li t v Tôn th n: Táo Quân, Th Công, Thánh s , Tiên s , Ngũ t Gia th n cùng ệ ị ư ư
ch ng giám và phù h cho toàn gia đ c m i s yên lành t t đ p. ượ ọ ự
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
thông tin tài liệu
Văn Khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc 1. Ý nghĩa Lễ Chung Thất và Tốt Khốc: Lễ Chung Thất là lễ 49 ngày. Lễ Tốt Khốc là lễ 100 ngày 2. Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc: Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Hôm nay là ngày….tháng….năm…..âm lịch tức ngày…..tháng….năm dương lịch. Tại (địa chỉ):………………… Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là……… Vâng theo lệnh của mẫu thân (nếu là mẹ hoặc phụ mẫu nếu là cha), các chú bác, cùng anh rể, chị gái, các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.
Mở rộng để xem thêm
×