DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn khấn lễ Chầu Tổ
Văn kh n L Ch u T (Văn kh n trong tang l )ấ ễ ầ ổ
Văn kh n trong tang l : L Ch u T là l sau khi ễ ễ làm l H i Linh bàn th tang xong ễ ồ
thì làm l cáo y t v i T Tiên bàn th chính, n u là gia đình nhà con th thì y t cáo ế ớ ế ế
t i nhà th c a chi h , n i th ông bà n i, ho c c n i. ờ ủ ơ
1. Ý nghĩa L Ch u T ầ ổ:
Sau khi làm l H i Linh bàn th tang xong thì làm l cáo y t v i T Tiên bàn th chính, ở ờ ế ở ờ
n u là gia đình nhà con th thì y t cáo t i nhà th c a chi h , n i th ông bà n i, ho c c n i.ế ế ờ ủ ơ
2. Văn kh n L Ch u T ầ ổ:
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ư ườ ươ
- Con l y Đ c Đ ng c nh Thành hoàng ch v Đ i v ng ươ ư ị ươ
- Con kính l y ngài Đông trù T m nh Táo ph Th n quân ư ệ
- Con kính l y ch gia tiên Cao T ng T Kh o, Cao T ng T t h ……… ư ổ ỷ
Hôm nay là ngày… tháng… năm…
H u du tôn là………………………ậ ệ
Vâng theo l nh c a m u thân (n u là m ho c ph thân n u là cha) và các chú bác, cùng v i ế ẹ ặ ế
anh r , ch gái và các em trai gái dâu r , con cháu n i ngo i. Kính cáo T Tiên:ể ị
Vì có: Hi n Kh o (ho c Hi n T )…………th chung ngày …….. nay đã an táng xong, làm l ể ỷ
h i linh.
Kính theo l nghi phong t c, xin kính dâng l v t g m h ng hoa chu i o n, tr u cau, đèn ễ ậ ươ
n n, xôi gà th t r u, g i là l b c tâm thành. (N u s p l có nh ng th khác thì khi kh n tùy ế ượ ễ ạ ế
theo đ l mà k ra).ồ ễ
Kính c n quỳ tr c linh v c a: Cao T ng T Kh o, Cao T ng T T , li t v Tiên linh. Trình ướ ằ ổ ằ ổ
th a r ng:ư ằ
V t v n nh tr i ờ ờ
Ng i sinh nh T .ườ ờ ổ
Xót nay ph thân (ho c m u thân) ặ ẫ
Theo Tiên theo T
S ngu v a đ t t đi nơ ặ ế
Nghĩ tr c nghĩ sauướ
V t m n kính bày l s . ễ ố
Ng a trông ch ng giám lòng thành;ử ứ
Cúi nguy n phù trì b o h . ả ộ
Chúng con l b c tâm thành tâm kính bái cúi xin đ c phù h đ trì.ễ ạ ượ ộ ộ
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
thông tin tài liệu
Văn khấn lễ Chầu Tổ 1. Ý nghĩa Lễ Chầu Tổ: Sau khi làm lễ Hồi Linh ở bàn thờ tang xong thì làm lễ cáo yết với Tổ Tiên ở bàn thờ chính, nếu là gia đình nhà con thứ thì yết cáo tại nhà thờ của chi họ, nơi thờ ông bà nội, hoặc cụ nội. 2. Văn khấn Lễ Chầu Tổ: Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. - Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương
Mở rộng để xem thêm
×