DANH MỤC TÀI LIỆU
TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ LÀ GÌ?
TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
I. KHÁI QUÁT CHUNG.
1.Khái niệm.
Trái phiếu chính phủ là mt loại chững khn nợ của chính phủ, do bộ tài cnh phát hành, có
thi hạn, có mệnh giá, có lãi, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của chính phủ với người sở hữu trái phiếu.
2. Đặc điểm.
Là không có rủi ro thanh toán và có độ thanh khoản cao. Do đó, lãi suất của trái phiếu chính
phủ được xem là căn cứ chuẩn ấn đnh mc lãi suất của các công cụ nợ khác có cùng kỳ hạn.
3. Ch thể phát hành
- Chủ thể phát hành trái phiếu là Bộ Tài cnh.
- Bộ Tài cnh ủy quyn cho Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành trái phiếu theo quy đnh tại Thông
tư 17/2012/TT-BTC
4. Mục đích phát hành trái phiếu
- Đầu tư phát trin kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước;
- Bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước từ vay trái phiếu ngắn hạn;
- Cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ;
- Cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay lại theo quy đnh của
pháp luật;
- Các mục đích khác nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.
5. phân loại TP CP.
- Tín phiếu kho bạc
- Trái phiếu kho bạc
- Công trái xây dựng Tổ
6. Điều khoản và điều kiện trái phiếu
a). K hạn
- Tín phiếu kho bạc có kỳ hạn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần;
- Trái phiếu kho bạc và công trái xây dng tổ quốc có kỳ hn là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm
và 30 năm;
- Bộ Tài cnh quy đnh các kỳ hn khác của trái phiếu trong mt s trường hợp cần thiết.
b). Mệnh giá
- Trái phiếu có mệnh giá là mt trăm nghìn (100.000) đồng. Các mnh giá khác là bi số của một tm
nghìn (100.000) đồng.
- Bộ Tài cnh quy đnh cụ thmnh giá của trái phiếu ngoại tệ đối với mi đợt phát hành trái phiếu
ngoại tệ theo Đề án phát hành trái phiếu ngoại tệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
II. Ki quát chung các phương thức phát hành TPCP:
1. Phát hành trong nước:
- Đấu thầu phátnh trái phiếu: Là phương thức phát hành trái phiếu mà chủ thể phát hành lựa chọn
các tổ chức đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng các yêu cầu của chủ thể phát hành.
- Bảo lãnh phát hành trái phiếu: là phương thức phát hành trái phiếu mà chủ thể phát hành bán trái
phiếu thông qua các tổ chức bảo lãnh phát hành.
- Đại phát hành trái phiếu: là phương thức phát hành trái phiếu mà chủ thể phát hành ủy thác cho một
tổ chức khác thực hiệnn trái phiếu cho đối tượng mua trái phiếu.
- Bán lẻ trái phiếu: là phương thức phát hành trái phiếu mà chủ thể phát hành trực tiếp bán trái phiếu
cho từng đối tượng mua trái phiếu.Phương thức phát hành trái phiếu được thực hin thông qua hệ thống
Kho bạc nàh nước tại các tỉnh/thành phố.
2. Phát hành trái phiếu quốc tế.
- TPCP được phát hành ra thị trường quốc tế chủ yếu bằng phương thức bảo lãnh phát hành TP.
III. QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CP.
1. Phát hành TPCP tại thị trường trong nước.
- Thứ nhất; xây dựng và công bố kế hoạch phát hành TP:
+ B1: Hàng năm, căn cứ vào ch tiêu huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát
trin đã được Quốc hội phê duyệt, Bộ Tài cnh xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu cho cả năm
kế hoạch huy động dự kiến của từng quý.
+ B2: thông báo Kế hoạch phát hành trái phiếu năm, quý đưc công bố trên trang tin điện t
(website) của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dch chng khoán Hà Nội.
- Thứ hai: Tổ chức phát hành TP ( Tùy theo từng phương thức phát hành TPCP mà sẽ có quy
trình tổ chức phát hành khác nhau)
a. Đấu thầu phát hành trái phiếu
Giai đoạn 1: Tìm kiếm thành viên đấu thầu.
Bước 1: c tổ chức đủ điều kin trở thành thành viên đấu thầu nộp Bộ tài cnh mt bộ hồ sơ
theo quy định. Thời gian nhận h sơ là ngày 1 đến ngày 10 tháng 11 hàng năm.
Bước 2: Bộ tài cnh kiểm tra hồ sơ (trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ) và
thông báo bằng văn bản đề nghị đơn vị bổ sung tài liệu nếu có.
Bước 3: Bộ tài cnh xem xét, đánh giá và thông báo danh sách các tổ chức được chọn và các
trường hợp bị từ chi (thông báo bằng văn bản và nêu rõ lí do) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Danh
sách các tổ chức được chọn có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm và
được công bố trên trang tin đin tử của B Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội.
Giai đoạn 2: Quy trình đánh giá hoạt động thành viên.(Hàng năm, Bộ Tài chính đánh giá hoạt động
của thành viên đấu thầu để làm căn cứ xem xét, quyết định duy trì tư cách thành viên đấu thầu trong
năm tiếp theo).
Bước 1: Chậm nhất vào ny 10 tháng 11 hàng năm, các thành viên đấu thầu gửi Bộ Tài cnh
báo cáo về tình hình hoạt động trong 12 tháng, tngày 01 tháng 11 năm liền kề trước đến ngày 31
tháng 10 năm hin hành (k đánh giá), và các thông tin về tình nh tài cnh, quản trị doanh nghiệp,
định hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.
Bước 2: Bộ tài cnh đánh giá tình nh hoạt động của các thành viên và thông báo kết quả đánh
giá trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Những thành viên không đủ điều kiện được thông báo bằng văn
bản và nêu rõ lí do.
Bước 3: Kết quả được công bố trên trang tin điện tử của Bộ Tài cnh và Sở Giao dịch chứng
khoán Hà Nội.
Giai đoạn 3: Tổ chức đấu thầu và công b kết quả.
Bước 1: Tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày tchức phát hành trái phiếu, căn cứ đề nghị của
Kho bạc Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) gửi thông báo đến toàn b thành viên
đấu thầu và công bố thông tin trên trang điện tử của HNX.
Bước 2: Chậm nhất vào 2 giờ chiều ny t chức phát hành, các thành viên đấu thầu gửi thông
tin dự thầu theo quy định và mẫu đăng ký cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Bước 3: Sở giao dch chứng khoán Hà Nội mở thầu, tổng hợp thông tin dự thầu và gửi cho Kho
bạc Nhà nước.
Bước 4: Căn cứ vào thông tin dự thầu tổng hợp nhận được, Kho bạc Nhà nước xác định mức lãi
suất phát hành đối với mi loại trái phiếu gọi thầu và thông báo cho Sở Giao dch chứng khoán Hà Nội
để xác định kết quả đấu thầu.
Bước 5: Kết thúc phiên giao dịch, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, thông báo kết quả đấu
thầu cho Kho bạc Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và từng thành viên trúng thầu và
công bố kết quả đấu thầu trái phiếu trên trang tin điện tử của Sở Giao dịch chng khoán Hà Nội.
b.Bảo lãnh phát hàng trái phiếu.
Bước 1: Trước ngày tổ chức phát hành TP tối thiểu 30 ngày làm việc theo phương thức bão
lãnh, Kho bạc Nhà nước thông báo trên trang tin điện tử của Bộ Tài cnh, Kho bạc Nhà nước và Sở
giao dịch chứng khoán Hà Nội về kế hoạch tổ chức đợt bảo lãnh phát hành trái phiếu và việc mời đăng
ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính.
Bước 2: Các tổ chức đáp ứng đủ điều kin có nhu cầu trở thành tổ chức chức bảo lãnh chính gửi
hồ sơ đăng ký theo đúng quy đnh tại thông báo của Kho bạc Nhà nước.
Bước 3: Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể tngày kết thúc nhận đơn tham gia làm tổ chức
bảo lãnh chính, Kho bạc Nhà nước tổ chức đánh giá và lựa chọn một tổ chức bảo lãnh chính theo quy
định.
Bước 4: Kết quả lựa chn tổ chức bảo lãnh chính được Kho bạc nhà nước thông báo bằng văn
bản cho các tổ chức và công btrên trang tin đin t của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở giao
dịch chứng khoán Hà Nội.
Bước 5: Kho bạc Nhà nước và tổ chức bảo lãnh chính thống nhất nội dung và ký hợp đồng
nguyên tắc thực hiện đợt bảo lãnh phát hành trái phiếu theo mẫu hợp đồng quy đnh.
Bước 6: Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc ký với Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh chính lựa
chn thành viên tổ hợp bảo lãnh. Và trong vòng 10 ngày kể từ ngày làm việc Tổ chức bảo lãnh gửi Kho
bạc nhà nước danh sách thành viên tổ hợp bảo lãnh.
Bước 7: Kho bạc Nhà nước và tổ chức bảo lãnh chính thực hiện đàm phán về khi lượng, điều
kiện điều khoản trái phiếu (giá bán, k hạn, lãi suất phát hành, ngày thanh toán, ngày phát hành) theo
quy định của Bộ tài chinh.
Bước 8: Trên cơ sở kết quả đàm phán, Kho bạc Nhà nước ký hợp đồng bảo lãnh phát hành trái
phiếu với t chức bảo lãnh cnh theo mẫu hợp đồng quy đnh.
Bước 9: Chậm nhất vào ny làm việc liền kề ngày ký hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu,
Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả bảo lãnh cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch
chứng khoán Hà nội để làm thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết đối với trái phiếu; đồng thờing bố
kết quả bảo lãnh trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài cnh, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội.
c. Đại lí phát hành trái phiếu.
Giai đoạn 1: Lựa chọn và ký hợp đồng đại lí phát hành trái phiếu.
Bước 1: Trước ngày tổ chức đợt phát hành trái phiếu tối thiểu 30 ngày làm việc, , Kho bạc Nhà
nước thông báo trên trang tin điện tử của Bộ Tài cnh, Kho bạc Nhà nước và Sở giao dịch chng
khoán Hà Nội về kế hoạch tổ chức phát hành trái phiếu và mời đăng ký tham gia làm đại phát hành.
Bước 2: Các tổ chức đáp ứng đủ điều kin có nhu cầu làm đại gửi hồ sơ đăng ký đến Kho bạc
Nhà nước.
Bước 3: Kho bạc nhà nước xem xét, đánh giá lựa chon một hoặc một số đại lý trong vòng 5
ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn.
Bước 4: Kho bạc Nhà nước thông báo bằng văn bản kết quả lựa chọn đại phát hành trái phiếu
cho các tổ chức đăng ký, đồng thời công bố thông tin trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc
Nhà nước và Sở giao dch chứng khoán Hà Nội.
Bước 5: Kho bạc Nhà nước tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng với đại lý phát hành trái
phiếu theo mẫu hợp đồng đại theo quy đnh.
Giai đoạn 2: Tổ chức phát hành trái phiếu.
Bước 1: Đại phát hành trái phiếu theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu được quy đnh tại
hợp đồng đại đã ký kết với Kho bạc Nhà nước.
Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu theo phương
thức đại , Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính kết quả đợt phát hành.
d. Bán lẻ trái phiếu qua kho bạc nhà nước.
Bước 1: Trước ngày phát hành trái phiếu theo phương thức bán lẻ tối thiểu 20 ngày, Kho bạc
nhà nước thông báo chi tiết về đợt phát hành trên trang tin điện tử của Bộ Tài cnh, Kho bạc Nhà
nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các phương tin thông tin đại chúng.
Bước 2: Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục phát hành và thanh toán trái
phiếu theo phương thức bán lẻ, báo cáo B Tài chính phê duyệt trước khi ban hành và tổ chức thực
hiện.
2. Phát hành trái phiếu quốc tế.
Giai đoạn 1: . Bộ Tài cnh chủ t xây dựng đề án và phê duyệt đề án phát hành trái phiếu tnh Chính
phủ .
Bước 1:BTC chủ ty dựng đề án phát hành TPCP cho từng đợt phát hành.
Bước 2: Chính phủ phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế.
Giai đoạn 2: tổ chức phát hành TPCP ra thị trường quốc tế.
Bước 1: Lựa chọn các tổ chức hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành
Bước 2: Lựa chọn các tư vấn pháp lý
Bước 3: Hoàn thiện h phát hành đàm phán, ký kết các hợp đồng với tổ chức hoặc tổ hợp bảo lãnh
phát hành, các đại lý liên quan và chuẩn bị các tài liệu trong h phát hành phù hợp với thông l
quốc tế và luật pháp của Việt Nam.
Bước 4: Đánh giá hệ số tín nhiệm cho quốc gia.
Bước 5: Tổ chức quảng bá
Bước 6: Tổ chức phát hành
Bước 7: Tiếp nhận vn
Bước 8: Hoàn tất giao dch phát hành: sau khi nhận tiền bán trái phiếu, Bộ Tài cnh hn tt và ký kết
các văn bản pháp lý kết thúc giao dịch phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời báoo kết quả phát
hành theo các quy định hiện hành.
IV. KẾT QUẢ CỦA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ.
1. Kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước.
Đầu năm nhà nước đều đưa ra kế hoạch phát hành trái phiếu cnh phủ từng năm đó. Trong quá trình tổ
chức thực hiện, để phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo kế hoạch huy động vốn, Kho bạc Nhà
nước có thđiều chỉnh khối lượng phát hành giữa các k hạn. Hàng quý, trên cơ sở nhu cầu của
NSNN, Kho bạc Nhà nước sẽ công bố kế hoạch phát hành đối với từng loại kỳ hạn trái phiếu.
Theo báo o của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng vốn trái phiếu Chính phủ
đã được Quốc hội thông qua là 225.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến hết năm 2013 đã giao kế hoạch 150.000 t đồng, ch còn lại 75.000 tỷ đồng cho hai
năm 2014-2015. Trong khi đó, hin nay nhiều b, ngành và đa phương lại đề xuất bổ sung thêm vốn
trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho các dự án đang thực hiện dở dang mà thiếu vốn, các dự án khởi
công mới và làm vn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA, PPP.
a) Kế hoạch phát hành các loại trái phiếu Chính ph năm 2014 như sau:
- Tổng khối lượng trái phiếu phát hành năm 2014: 210.000 t đồng
- Kế hoạch huy động theo kỳ hạn:
+ Kỳ hạn dưới 1 năm: 40.000 t đồng
+ Kỳ hạn 2 năm: 55.000 t đồng
+ Kỳ hạn 3 năm: 60.000 t đồng
thông tin tài liệu
TÀI LIỆU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
Mở rộng để xem thêm