DANH MỤC TÀI LIỆU
Quá trình đấu thầu Trái phiếu Chính Phủ
A. Tổng quan về Trái phiếu chính phủ
Theo Nghị Định của Chính phủ số 01/2011 ngày 5 tháng 1 năm 2011 về
phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái
phiếu chính quyền địa phương.
1) Khái niệm, mục đích
a) Khái niệm:
Trái phiếu Chính phủ” là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành
nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho
chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước.
Chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ là Bộ Tài chính.
2) Lưu ý, niêm yết và giao dịch trái phiếu
Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng
chính sách của nhà nước phát hành được đăng ký, lưu tại Trung tâm lưu
chứng khoán; được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định
của Bộ Tài chính; được giao dịch trên thị trường tiền tệ tại sở giao dịch
chứng khoán nơi niêm yết trái phiếu.
3) Phương thức phát hành trái phiếu
Tín phiếu kho bạc được phát hành theo phương thức đấu thầu qua sở giao
dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc phát hành trực tiếp cho Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam. Bộ Tài chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
hướng dẫn về trình tự thủ tục phát hành tín phiếu kho bạc. Trường hợp phát
hành trực tiếp tín phiếu kho bạc cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài
chính thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để trình Thủ tướng
Chính phủ xem xét, quyết định đối với từng đợt phát hành.
Trái phiếu Chính phủ được phát hành theo các phương thức sau:
a) Đấu thầu phát hành trái phiếu.
b) Bảo lãnh phát hành trái phiếu.
c) Đại lý phát hành trái phiếu.
d) Bán lẻ trái phiếu.
e) Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu
Chính phủ.
Chú thích: Tất cả thông tin nêu trên được trích từ Điều 1 Điều 10 trong
Nghị Định của Chính phủ số 01/2011 ngày 5 tháng 1 năm 2011 Về phát
hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trái phiếu
chính quyền địa phương.
(Nguồn: www.moj.gov.vn)
B. Quy trình đấu thầu trái phiếu chính phủ
Theo quyết định số 276/QĐ-SGDHN ngày 3 tháng 8 năm 2012 về Quyết
định về việc ban hành Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu
được Chính phủ bão lãnh trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở giao
dịch Chứng khoán Hà Nội.
(Nguồn: vietstock.vn)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Hình thức dự thầu
2.1. SGDCKHN tchức việc đấu thầu trái phiếu trên HTĐTĐT. Thành viên
thể tham dự đấu thầu điện tử qua HTĐTĐT hoặc bán điện tử thông qua hình
thức nộp phiếu dự thầu trực tiếp tại trụ sở SGDCKHN.
2.2. Toàn bộ dữ liệu, thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu được in, ghi
nhận, kết xuất từ HTĐTĐT giá trị làm căn cứ pháp phục vụ cho công tác
thanh toán, báo cáo, kiểm tra, đối chiếu
2.3. Thành viên không được phép tham dự thầu thông qua một thành viên
khác.
2. Yêu cầu tác nghiệp trên Hệ thống Đấu thầu Trái phiếu Điện tử
2.1. Đối với SGDCKHN
- Mỗi cán bộ đấu thầu/ cán bộ quản đấu thầu được cấp 01 tên người sử
dụng (username) mật khẩu (password) để truy cập HTĐTĐT. Cán bộ đấu thầu/
cán bộ quản đấu thầu nghĩa vụ bảo mật mật khẩu truy cập. Không được sử
dụng tên mật khẩu truy cập của người khác để vận hành tác nghiệp trên
HTĐTĐT.
- Trong 01 phiên đấu thầu, 02 cán bộ đấu thầu tham gia trực phiên thầu, chịu
trách nhiệm thực hiện toàn bộ các thao tác; 01 lãnh đạo Phòng Thị trường trái
phiếu chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chung hoạt động đấu thầu.
2.2. Đối với thành viên đấu thầu
- Mỗi đại diện đấu thầu/ cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên được cấp
01 tên người sử dụng (username) mật khẩu (password) để truy cập HTĐTĐT.
Ngay khi truy cập HTĐTĐT lần đầu tiên, đại diện đấu thầu/cán bộ phụ trách đấu
thầu của thành viên lần đầu sử dụng username phải thực hiện thay đổi password
được cấp ban đầu.
- Trong 01 phiên đấu thầu, đại diện đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện toàn
bộ các thao tác nhập lệnh; cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên chịu trách
nhiệm kiểm tra, giám sát đảm bảo sự tuân thủ của đại diện đấu thầu.
I I. QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGHIỆP VỤ CỦA
SGDCKHN
Bước 1. Thông báo đợt đấu thầu
- Kiểm tra thông tin trước khi khai báo đợt đấu thầu: Cán bộ đấu thầu thứ 1
thực hiện kiểm tra:
+Nhóm tham số áp dụng cho đợt đấu thầu.
+Thông tin về danh mục trái phiếu, thông tin lịch tr lãi, thông tin Tổ chức
phát hành.
+Kiểm tra thông tin nhóm thành viên tham gia phiên đấu thầu, đại diện đấu
thầu và cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên.
- Khai báo đợt đấu thầu: căn cứ vào đề nghị đấu thầu trái phiếu được tổ
chức phát hành gửi theo đường công văn hoặc dữ liệu điện tử, trước ngày tổ chức
đấu thầu 05 ngày làm việc, cán bộ đấu thầu thứ 1 thực hiện nhập thông báo đấu
thầu trái phiếu trên Hệ thống đấu thầu điện tử.
- Duyệt đợt đấu thầu: Cán bộ đấu thầu thứ 2 kiểm tra, duyệt thông tin đợt
đấu thầu đã được khai báo trên hệ thống.
- Trình thông báo đấu thầu: Cán bộ đấu thầu lập, in, chuyển lãnh đạo
Phòng Thị trường trái phiếu duyệt trình Ban Tổng giám đốc ký thông báo đấu thầu.
Nội dung thông báo đấu thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông
17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính.
- Công bố thông tin đợt đấu thầu:
+ Cán bộ đấu thầu công bố trên trang chủ của Hệ thống đấu thầu điện tử.
+ Cán bộ quản lý thông tin chịu trách nhiệm công bố thông tin liên quan đến
các đợt đấu thầu trên các phương tiện thông tin hiện của SGDCKHN theo quy
định.
Bước 2. Nhận hồ sơ đăng ký tham dự thầu
Vào 8h30 của ngày làm việc trước ngày đấu thầu 04 ngày làm việc, cán bộ
đấu thầu thực hiện:
- Kiểm tra lại các thông tin liên quan đến đợt đấu thầu đã nêu ở Bước 1.
- Thực hiện tiến trình “Nhận hồ sơ đăng ký tham dự thầu” để chính thức tiếp
nhận hồ sơ đăng ký tham gia thầu từ thành viên đấu thầu.
Bước 3. Nhận phiếu dự thầu
Vào 8h30 ngày đấu thầu, cán bộ đấu thầu thực hiện tiến trình “Nhận phiếu
dự thầu” để tiếp nhận các phiếu dự thầu từ các thành viên đấu thầu.
Đối với trường hợp thành viên tham dự đấu thầu bán điện tử tại
SGDCKHN:
- Vào 8h30 ngày đấu thầu, cán bộ đấu thầu chuẩn bị hòm phiếu, danh sách
xác nhận bỏ phiếu để tiếp nhận các phiếu dự thầu từ các thành viên đấu thầu.
- Vào 13h00 ngày đấu thầu, cán bộ đấu thầu thực hiện:
+ Mở niêm phong hòm phiếu phong trước sự chứng kiến của thành
viên (nếu có).
+ Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu theo quy định. Đảm bảo trên mỗi phiếu
đủ 02 chữ của 02 cán bộ. Đối với phiếu không hợp lệ sẽ lập biên bản để loại bỏ
và thông báo cho thành viên .
+ Phiếu dự thầu hợp lệ được nhập duyệt vào Hệ thống đấu thầu điện tử
bằng tên người sử dụng của chính thành viên liên quan trước 14h00 ngày đấu thầu.
Bước 4. Kết thúc nhận đăng ký hồ sơ tham dự thầu và phiếu dự thầu
Vào 14h00 ngày đấu thầu, cán bộ đấu thầu thực hiện tiến trình để kết thúc
nhận đăng ký hồ sơ tham dự thầu và phiếu dự thầu.
Bước 5. Thực hiện xét thầu
Cán bộ đấu thầu thứ 1 thực hiện:
- Xác thực và giải mã phiếu dự thầu.
-Tổng hợp thông tin dự thầu gửi Tổ chức phát hành xác định mức lãi suất
phát hành đối với mỗi loại trái phiếu gọi thầu.
- Nhập lãi suất phát hành vào Hệ thống đấu thầu điện tử căn cứ theo công
văn của TCPH. Cán bộ đấu thầu thứ 2 thực hiện xác nhận mức lãi suất phát hành
vừa nhập trên HTĐTĐT.
- Thao tác xác định lãi suất trúng thầu, khối lượng trúng thầu giá bán trái
phiếu theo quy định Điều 18 Thông 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ
Tài chính.
- Thiết lập tài khoản thanh toán, duyệt thông tin kết quả thầu để chuyển cho
thành viên đấu thầu.
Bước 6. Thông báo kết quả đấu thầu
- Ngay sau khi kết thúc phiên đấu thầu, cán bộ đấu thầu thực hiện việc thông
báo kết quả đấu thầu như sau:
+ Lập, in, chuyển lãnh đạo Phòng Thị trường trái phiếu duyệt trình Ban
Tổng giám đốc ký các báo cáo:
Báo cáo kết quả đấu thầu
Thông báo kết quả đấu thầu gửi Trung tâm lưu Tổ chức phát
hành
Bảng kê danh sách trái chủ trúng thầu
Thông báo kết quả đấu thầu gửi thành viên qua đường công văn đối
với các thành viên tham dự đấu thầu bán điện tử
+ Công bố kết quả thầu trên trang chủ của HTĐTĐT.
- Cán bộ quản thông tin thực hiện công bố kết quả đấu thầu trên các
phương tiện thông tin hiện có của SGDCKHN.
Bước 7. Thực hiện tiến trình “Kết thúc đợt đấu thầu”
Cán bộ đấu thầu thực hiện tiến trình “Kết thúc đợt đấu thầu”, chính thức
đóng phiên thầu.
III . QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
1. Đối với thành viên tham dự thầu qua HTĐTĐT
1.1. Đăng ký thông tin khách hàng
Đại diện đấu thầu đăng ký thông tin khách hàng trên HTĐTĐT.
Lưu ý:
- Danh mục khách hàng được sử dụng cho các phiên đấu thầu.
- Thông tin khách hàng không được phép xóa sau khi đã được sử dụng để
đấu thầu.
- Thông tin khách hàng chỉ được phép sửa trước khi nhập phiếu dự thầu vào
hệ thống.
1.2. Các bước tham dự phiên đấu thầu
Bước 1. Xác nhận thông báo đợt đấu thầu
Căn cứ vào thông báo đấu thầu của SGDCKHN trên HTĐTĐT, đại diện đấu
thầu thực hiện xác nhận việc tham gia đấu thầu cho chính thành viên hoặc/và
khách hàng của thành viên.
Bước 2. Đăng ký tham dự thầu
Từ 8h30 của ngày làm việc trước ngày đấu thầu 04 ngày làm việc, đại diện
đấu thầu đăng ký hồ sơ tham dự thầu cho chính thành viên hoặc/và khách hàng của
thành viên tại tiến trình “Nhận hồ sơ đăng ký tham dự thầu” trên HTĐTĐT.
Lưu ý:
- Trường hợp cần bổ sung khách hàng mới, đại diện đấu thầu thể thực
hiện lại việc đăng ký thông tin khách hàng.
- Đại diện đấu thầu cũng thể nhập phiếu dự thầu vào HTĐTĐT, tuy
nhiên, phiếu trạng thái chờ cho đến khi SGDCKHN kích hoạt tiến trình “Nhận
phiếu dự thầu”. Thông tin về đặt thầu được tự động mã hóa.
Bước 3. Nhập phiếu dự thầu
Từ 8h30 ngày đấu thầu, đại diện đấu thầu thực hiện nhập phiếu dự thầu của
chính thành viên hoặc/và khách hàng của thành viên tại tiến trình “Nhận phiếu dự
thầu” trên HTĐTĐT trên cơ sở đăng ký tham dự của bước trên.
Lưu ý:
- Đại diện đấu thầu có thể sửa, hủy hoặc không tham gia phiên đấu thầu mặc
dù đã thực hiện đăng ký tham dự thầu.
thông tin tài liệu
Quá trình đấu thầu Trái phiếu Chính Phủ
Mở rộng để xem thêm