DANH MỤC TÀI LIỆU
Tiểu luận: Sự cần thiết phải quản lý chiến lược trong doanh nghiệp và một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược
CHƯƠNG I
MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN
LÝ CHIẾN LƯỢC
I - NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh
1.1. Các quan điểm về chiến lược kinh doanh
Trên thực tế rất nhiều quan điểm khác nhau về chiến lược. Tuỳ theo
mục đích nghiên cứu khác nhau và vào từng thời kỳ phát triển khác nhau mà
các nhà kinh tế có những quan niệm khác nhau về chiến lược.
Theo General Ailleret, chiến lược “việc xác định những con đường
những phương tiện vận dụng để đạt tới các mục tiêu đã được xác định
thông qua các chính sách”.
F.J.Gouillart lại cho rằng chiến lược của các nhà doanh nghiệp là “toàn
bộ các quyết định nhằm vào việc chiếm được các vị trí quan trọng, phòng
thủ và tạo các kết quả khai thác và sử dụng ngay được”.
“Chiến lược nghệ thuật phối hợp các hành động và điều khiển chúng
nhằm đạt tới các mục tiêu dài hạn” (G. Hissh).
“Chiến lược của doanh nghiệp nhằm phác hoạ những quĩ đạo tiến
triển đủ vững chắclâu dài, chung quanh quĩ đạo đó thể sắp xếp những
quyết định và những hành động chính xác của doanh nghiệp” (Alain Charlec
Martinet).
Một số nhà kinh tế trên thế giới đã thống nhất chiến lược kinh doanh
với chiến lược phát triển doanh nghiệp. Đại diện cho quan niệm này các
nhà kinh tế của BCG, theo đó họ cho rằng “chiến lược phát triển chiến
lược chung của doanh nghiệp, bao gồm các bộ phận của chiến lược thứ cấp
là: chiến lược marketing, chiến lược tài chính, chiến lược nghiên cứu và phát
triển...
Nhưng đối với M. Parter K. Ohmac, mục đích của chiến lược kinh
doanh mang lại những điều kiện thuận lợi nhất nhằm tạo lập lợi thế cạnh
tranh cho doanh nghiệp.
Theo cách tiếp cận thông thường, chiến lược hệ thống các mục tiêu
dài hạn, các chính sách biện pháp chủ yếu về sản xuất kinh doanh về tài
chính về giải quyết nhân tố con người nhằm đưa doanh nghiệp phát triển
lên một bước mới về chất.
1.2. Khái niệm về chiến lược
Từ các quan niệm khác nhau về chiến lược, chúng ta có thể rút ra được
một khái niệm chung nhất về chiến lược như sau:
Chiến lược là hệ thống các quan điểm, các mục đích và các mục tiêu cơ
bản cùng các giải pháp, các chính sách nhằm sử dụng một cách tốt nhất các
nguồn lực, lợi thế, hội của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đề ra
trong một thời hạn nhất định.
Chiến lược kinh doanh mang các đặc điểm:
- Chiến lược kinh doanh các chiến lược tổng thể của doanh nghiệp
xác định các mục tiêu phương hướng kinh doanh trong thời kỳ tương đối
dài (5;10 năm...) được quán triệt một cách đầy đủ trong tất cả các hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho doanh
nghiệp phát triển bền vững.
- Chiến lược kinh doanh chỉ phác thảo các phương hướng dài hạn,
tính định hướng, còn trong thực hành kinh doanh phải thực hiện việc kết hợp
giữa mục tiêu chiến lược với mục tiêu tình thế, kết hợp giữa chiến ợc
chiến thuật, giữa ngắn hạn dài hạn. Từ đó mới đảm bảo được hiệu quả
kinh doanh và khắc phục được các sai lệch do chiến lược gây ra.
- Mọi quyết định quan trọng trong quá trình xây dựng, quyết định, tổ
chức thực hiện kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lược đều phải tập
trung vào người lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo cho
tính chuẩn xác của các quyết định dài hạn, cho sự bí mật về thông tin.
- Chiến lược kinh doanh luôn được xây dựng dựa trênsở các lợi thế
so sánh. Điều này đòi hỏi trong quá trình xây dựng chiến lược, doanh nghiệp
phải đánh giá đúng thực trạng sản xuất kinh doanh của mình để tìm ra các
điểm mạnh, điểm yếu thường xuyên soát xét lại các yếu t nội tại khi
thực thi chiến lược.
- Chiến lược kinh doanh trước hết chủ yếu được xây dựng cho các
ngành nghề kinh doanh, các lĩnh vực kinh doanh chuyên môn hoá, truyền
thống thế mạnh của doanh nghiệp. Điều này đặt doanh nghiệp vào thế phải
xây dựng, phải lựa chọn thực thi chiến lược cũng như tham gia kinh
doanh trên những thương trường đã có chuẩn bị và có thế mạnh.
2. Nội dung của chiến lược
2.1. Các quan điểm tồn tại và phát triển
Chiến lược kinh doanh trước hết thể hiện quan các điểm, tưởng tồn
tại phát triển của doanh nghiệp. Các quan điểm phát triển tồn tại phát
triển khẳng định vai trò nhiệm vụ của doanh nghiệp. trả lời cho các
câu hỏi:
- Doanh nghiệp tồn tại vì mục đính gì?
- Doanh nghiệp tồn tại trong lĩnh vực nào?
- Và định hướng phát triển của doanh nghiệp là gì?
2.2. Các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp trong một thời gian
nhất định
Mục tiêu chính trạng thái mong đợi, cần phải thể của
doanh nghiệp sau một thời gian nhất định.
Mục tiêu được thực hiện trong chiến lược kinh doanh trả lời câu hỏi:
doanh nghiệp cần đạt được những cần đi đến đâu sau một thời gian
nhất định?
Các mục tiêu bản là: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập
bình quân của người lao động... đối với các doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ
kinh doanh còn nhiệm vụ phục vụ như Tổng công ty Bưu chính-Viễn thông
Việt Nam thì bên cạnh đó còn bao gồm các chỉ tiêu phục vụ như: mật độ
điện thoại, bán kính phục vụ, mật độ phục vụ...
Mục tiêu của chiến lược đề ra phải vừa trên sở cái cần phải của
doanh nghiệp (xuất phát từ yêu cầu của môi trường – cơ hội, và của bản thân
doanh nghiệp vấn đề), vừa trên sở cái thể (nguồn lực tiềm
năng) của doanh nghiệp. Đó mới là mục tiêu hợp lý.
2.3. Các giải pháp và công cụ chiến lược
Giải pháp và công cụ của chiến lược tổng thể các chính sách, các thủ
đoạn, các phương tiện doanh nghiệp sử dụng để đạt được các mục tiêu
cơ bản của chiến lược.
Cái cần phải có (cơ hội
và vấn đề)
Cái có thể có
(nguồn lực và tiềm
năng)
Mục tiêu
chiến lược
Giải pháp chiến lược trả lời câu hỏi: Làm thế nào để doanh nghiệp thực
hiện được mục tiêu? Đó là:
Cơ cấu của bộ máy phải xác định như thế nào?
Ngân sách để thực hiện mục tiêu lấy ở đâu?
Phân bổ, quản lý ra sao cho hiệu quả nhất?
Công cụ của chiến lược giúp chúng ta trả lời câu hỏi: doanh nghiệp đạt
được mục tiêu bằng gì?
Tóm lại, chiến lược kinh doanh bao gồm ba nội dung chủ yếu sau:
3. Các yêu cầu căn cứ để xây dựng chiến lược kinh
doanh
3.1. Các yêu cầu
Một chiến lược kinh doanh đề ra phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Một chiến lược kinh doanh phải đảm bảo tăng thế lực của doanh
nghiệp và giành được lợi thế cạnh tranh. Muốn vậy khi xây dựng chiến lược,
doanh nghiệp phải triệt để khai thác lợi thế so sánh cuả mình.
- Chiến lược kinh doanh phải dảm bảo sự an toàn kinh doanh cho
doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh phải xác định được vùng an toàn,
phạm vi kinh doanh xác định được độ rủi ro cho phép. Để đáp ứng được
yêu cầu này doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu và dự đoán môi trường
kinh doanh trong tương lai. Dự đoán càng chính xác, khả năng an toàn của
doanh nghiệp càng cao. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải một khối
lượng thông tin và tri thức nhất định.
- Chiến lược kinh doanh phải xác định mục tiêu những điều kiện
cơ bản để thực hiện mục tiêu.
- Phải xây dựng được chiến lược dự phòng, chiến lược thay thế. Sở
phải như vậy môi trường luôn luôn biến đổi, còn chiến lược lại quyết
Chiến lược
Các quan điểm
tư tưởng
Các mục tiêu Các giải pháp và
công cụ
định của tương lai, thực tế tương lai thể khác với dự đoán của chiến
lược.
- Phải biết kết hợp giữa thờisự chín muồi.nghĩa là một chiến
lược kinh doanh được xây dựng triển khai đúng với thời cơ. Một chiến
lược hoàn hảo đến đâu được đề ra khi thời đã qua đi thì cũng
nghĩa.
3.2. Những căn cứ
Qúa trình xây dựng chiến lược kinh doanh chịu tác động của rất nhiều
yếu tố. Người ta khái quát các yếu tố tác động đến chiến lược như sau:
- Đường lối cuả doanh nghiệp: Sứ mệnh của doanh nghiệp tác động đến
mục tiêu của chiến lược. Chiến lược kinh doanh được xây dựng và triển khai
phải trên sở đường lối của doanh nghiệp, phải hướng vào việc thực hiện
mục tiêu tối cao của doanh nghiệp.
- Nguồn lực của doanh nghiệp xác định chiến lược kinh doanh còn phải
căn cứ vào thực lực của doanh nghiệp, bởi liên quan tính khả thi của
chiến lược. Chiến lược kinh doanh chỉ thực hiện được trên sở những cái
thể của doanh nghiệp. Đó năng lực của doanh nghiệp về vốn, con
người và công nghệ.
- Các yếu tố chủ yếu của môi trường kinh doanh:
Trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay, hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp phụ thuộc ngày càng chặt chẽ với môi trường. Các quyết định
của doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào năng lực của mìnhphải tính đến
những tác động của môi trường trong mối quan hệ với bản thân doanh
nghiệp. Các yếu tố chủ yếu là:
+) Khách hàng:
Khách hàng sở tồn tại của doanh nghiệp, thế quyết định đến
chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Để xây dựng được chiến lược kinh
doanh, doanh nghiệp phải nghiên cứu số lượng khách hàng đối với sản phẩm
của mình, thị hiếu, thu nhập của khách hàng. Trên cơ sở đó doanh nghiệp sẽ
phân đoạn thị trường, xây dựng mục tiêu đáp ứng thị trường, doanh số cần
đạt, điều chỉnh danh mục và quy mô sản phẩm ...
+) Các đối thủ cạnh tranh
Doanh nghiệp nào hoạt động kinh doanh cũng đều đối thủ cạnh
tranh. Trong khi xây dựng chiến lược kinh doanh các nhà hoạch định chiến
lược còn phải nghiên cứu, so sánh khả năng của doanh nghiệp với các đối
thủ cạnh tranh để tìm ra lợi thế, tận dụng triệt để các lợi thế đó.
Lợi thế của doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác thể hiện ưu thế
hình ưu thế hữu hình. Ưu thế hình ưu thế không thể định lượng
được như: uy tín của doanh nghiệp, các mối quan hệ, địa điểm kinh doanh,
trình độ lành nghề của lao động, kĩ năng và kinh nghiệm quản lí. Ưu thế hữu
hình thường được lượng hoá bằng các chỉ tiêu như: khối lượng và chất lượng
sản phẩm, cơ sở vật chất (nhà xưởng, máy móc thiết bị), công nghệ sản xuất,
giá cả sản phẩm ...
+) Các yếu tố như môi trường chính trị, pháp luật, các chính sách kinh
tế, xã hội của Nhà nước, sự phát triển khoa học công nghệ ...
II - QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC
1. Khái niệm về quản lý chiến lược
“Quản chiến lược” một khái niệm còn mới, chưa thông dụng như
khái niệm “chiến ợc”. cũng như chiến lược, rất nhiều quan điểm
khác nhau về quản lý chiến lược:
“Quản chiến lược quá trình quản việc theo đuổi chức năng,
nhiệm vụ của một tổ chức trong khi quản mối quan hệ của tổ chức đó với
môi trường của nó”.
Theo quan điểm này quản chiến lược làm cho công ty hoạt động
theo định hướng của môi trường, khai thác hội, tránh rủi ro để thực
hiện chức năng nhiệm vụ của công ty.
“Quản chiến lược tập hợp các quan điểm hành động quản
quyết định sự thành công lâu dài của công ty”.
Quan điểm này cho rằng các nhà quản trị phải xác định chính xác mục
tiêu của công ty, và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của tổ chức.
“Quản chiến lược tập hợp các quyết định biện pháp hành động
dẫn đến việc hoạch định thực hiện các chiến lược nhằm đạt được mục
tiêu của tổ chức”.
Từ các quan điểm trên về quản lý chiến lược, chúng tathể có những
khái niệm sau:
- Quản chiến lược quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại
cũng như tương lai, hoạch định các mục tiêu của tổ chức; đề ra, thực hiện
kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm thực hiện được các mục tiêu đó
trong môi trường hiện tại cũng như tương lai.
Như vậy, quản chiến lược phân tích các điều kiện bên ngoài khả
năng bên trong của công ty. Nhờ đó, các mặt mạnh yếu nội tại của công
ty có thể được xác định giải quyết để tranh thủ các cơ hội bên ngoài và giảm
thiểu các vấn đề nội tại.
thông tin tài liệu
Quản lý chiến lược đang ngày càng khẳng định rõ vai trò của mình đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp nếu không quản lý chiến lược sẽ thường định hướng kế hoạch bằng sự phân tích nguồn lực, lập kế hoạch theo giả định hoàn cảnh môi trường ổn định và kế hoạch dài hạn sẽ gặp nhiều hạn chế. Và như vậy trong điều kiện môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp sẽ bị thất bại và không thể linh hoạt thích nghi theo những hoạt động của môi trường. Công tác quản lý chiến lược tốt sẽ đem đến cho công ty nhiều cơ hội và chủ động chiếm ưu thế cạnh tranh.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×