DANH MỤC TÀI LIỆU
Tiểu luận: ĐH Quốc gia trường ĐH luật- Khái niệm và hoàn thiện về việc đơn phương chấm dứt HĐ lao động trái pháp luật
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
LỜI NÓI ĐẦU
Xuất phát từ nhu cầu cũng nđòi hỏi mới phát sinh từ thực tiễn quan
hệ lao động trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước đã đặc biệt chú trọng tới
công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật lao động. Từ khi ra
đời đến nay đã qua ba lần sửa đổi, bổ sung (2002, 2006, 2007), các quy định
về HĐLĐ đã đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Thông qua vai
trò điều chỉnh của những quy định y, hệ thống quan hệ lao động đã dần đi
vào quỹ đạo, điều hòa lợi ích của NLĐ, NSDLĐ, lợi ích chung của Nhà nước
hội. Đặc biệt trong đó những quy định sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn
thiện các quy định pháp luật về HĐLĐ cũng như các vấn đề liên quan đến
để phù hợp với bối cảnh chung của thị trường lao động Việt Nam. Tuy
nhiên, do mặt trái của nền kinh tế thị trường kết hợp với nhiều nguyên nhân
khác tình trạng vi phạm pháp luật lao động ngày càng trở nên phổ biến,
trong đó việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật một vấn đề đang
gây nhiều bức xúc. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tính bền vững của quan
hệ lao động, lợi ích của các bên chủ thể, cũng như sự ổn định và phát triển của
đời sống kinh tế xã hội. Chính vậy, việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái
pháp luật cần phải có sự quan tâm đặc biệt từ phía Nhà nước cũng như toàn xã
hội.
Xuất phát từ những vấn đề trên, em mạnh dạn chọn đề i: “Đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật – Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn” để làm khóa luận tốt nghiệp. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài
này một mặt nhằm góp phần hoàn thiện nhận thức về bản chất pháp của
hành vi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, mặt khác tạo thuận lợi cho quá trình
áp dụng pháp luật khi giải quyết những tranh chấp về đơn phương chấm dứt
HĐLĐ, đồng thời tìm ra những điểm còn tồn tại trong pháp luật về đơn
phương chấm dứt HĐLĐ.
Nguyễn Thị Thanh Huyền KT31H
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn nhằm giải quyết đầy đủ
những yêu cầu của đề tài, khóa luận của em gồm các nội dung chính sau:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động trái pháp luật
Chương 2: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
theo pháp luật lao động Việt Nam hiện hành
Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trái pháp luật và một số biện pháp nhằm hạn chế việc đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Khóa luận được thực hiện trên sở phương pháp luận chủ nghĩa duy
vật biện chứng chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra, khóa luận còn sử dụng
các phương pháp như phân tích, tổng hợp, so sánh để xem xét sự phù hợp của
pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với một số
nước khác.
Lần đầu tiên tiếp cận với việc nghiên cứu tìm hiểu một đề tài khoa học,
mặc đã cố gắng hết sức, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất
định, em rất mong nhận được sự đóng ý kiến của thầy giáo, bạn
những người quan tâm để khóa luận của em được hoàn chỉnh hơn. Đặc biệt
em xin chân thành cảm ơn sự giúp đõ nhiệt tình của giáo Trần Thị Thúy
Lâm đã chỉ bảo tận tình và chu đáo giúp em hoàn thành tốt kháo luận này.
Nguyễn Thị Thanh Huyền KT31H
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
CHƯƠNG 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT
1.1. Khái niệm về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp
luật
Hợp đồng lao động chế định trung tâm quan trọng nhất của B
luật lao động bởi điều chỉnh quan hệ lao động – mối quan hệ chủ yếu nhất
thuộc phạm vi điều chỉnh của BLLĐ. Hơn nữa trong mối quan hệ với các chế
định khác, hợp đồng lao động luôn giữ vai trò sở làm phát sinh c chế
định này. hợp đồng lao động, quan hệ lao động mới phát sinh các quan
hệ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, thời gian làm việc
nghỉ ngơi… Vậy HĐLĐ gì. Theo quy định tại Điều 26 BLLĐ thì:Hợp
đồng lao động sự thỏa thuận giữa người lao động người sử dụng lao
động về việc làm trả công, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ của mỗi
bên trong quan hệ lao động”.
HĐLĐ hình thức biểu hiện của quan hệ lao động. Mọi sự kiện làm
phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một HĐLĐ đều kéo theo việc làm phát
sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một quan hệ pháp luật lao động theo hợp đồng.
Quan hệ lao động thông thường loại quan hệ mang tính lâu dài
nhưng không phải là quan hệ “vĩnh cửu” nên có thể được chấm dứt bởi những
căn cứ khác nhau. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) một
trong những căn cứ đó. So với các căn cứ khác làm chấm dứt quan hệ lao
động (ví dụ: thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, hết hạn hợp đồng…) thì đơn
phương chấm dứt HĐLĐ vấn đề phức tạp bởi đó hành vi chủ ý chỉ
của một bên không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể bên kia. Trong các vụ
tranh chấp lao động đã xảy ra chiếm tỉ lệ nhiều hơn cả vẫn tranh chấp về
đơn phương chấm dứt HĐLĐ.
Nguyễn Thị Thanh Huyền KT31H
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Đơn phương chấm dứt HĐLĐ là hành vi pháp lí trong đó thể hiện ý chí
của một bên chủ thể nhằm chấm dứt quan hệ lao động với bên kia. Ý chí y
phải được biểu thị ra bên ngoài dưới hình thức nhất định phải được truyền
đạt tới chủ thể đối tác mà không cần thiết phải được chủ thể đó chấp nhận. Về
nguyên tắc, hình thức để biểu thị ý chí thể bằng văn bản hay bằng lời nói
(miệng). Nếu bằng hình thức văn bản, văn bản đó phải được gửi cho chủ thể
bên kia ý chí chấm dứt quan hệ lao động trong đó phải được biểu đạt
ràng, cụ thể để người nhận chủ thể đối tác thể hiểu được. Nếu bằng
hình thức miệng (lời nói), bên bị đơn phương chấm dứt hợp đồng phải được
truyền đạt, thông báo cụ thể từ phía bên quyền thể hiểu được chính
xác nội dung của thông báo đó.
Thực hiện HĐLĐ nghĩa vụ của NSDLĐ NLĐ. Quyền từ bỏ nghĩa
vụ đã cam kết của NSDLĐ NLĐ chỉ thể được thực hiện trong giới hạn
pháp luật quy định. Nhìn chung, pháp luật của bất kỳ quốc gia nào cũng
cho phép NSDLĐ NLĐ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động với những điều kiện phải căn cứ chấm dứt hợp pháp phải thực
hiện những nghĩa vụ nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế do trình độ ý thức
pháp luật của các bên tham gia quan hệ lao động còn hạn chế, do sự thiếu tôn
trọng lợi ích của nhau nhiều nguyên nhân khác không ít trường hợp
NSDLĐ NLĐ đã phá vỡ trật tự pháp luật trên. Về phương diện khoa học
pháp lý, việc phá vỡ trật tự đó được coi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái
pháp luật. Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật sự đơn phương
chấm dứt HĐLĐ vi phạm căn cứ chấm dứt hoặc thủ tục chấm dứt hoặc vi
phạm cả căn cứ và thủ tục chấm dứt.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động,
xuất phát từ những mục đích khác nhau nên các bên thể thế không
quan tâm đến quyền lợi của phía bên kia. Trong trường hợp NLĐ tự ý bỏ việc
không có lý do chính đáng, không theo các thủ tục như quy định của pháp luật
gây mất ổn định, ảnh hưởng tới sản xuất gây thiệt hại cho NSDLĐ. n với
Nguyễn Thị Thanh Huyền KT31H
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
NSDLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với NLĐ thì NLĐ sẽ
mất việc làm, ảnh hưởng đến tâm NLĐ, ảnh hưởng đến sự ổn định của thị
trường lao động.
Nhìn nhận một cách khách quan nhất, ta có thể đưa ra khái niệm về đơn
phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật như sau: “Đơn phương chấm dứt
HĐLĐ trái pháp luật được hiểu việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước
thời hạn của NSDLĐ hoặc NLĐ trái với những quy định của pháp luật về căn
cứ, thủ tục chấm dứt…”.
1.2. Phân loại đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp
luật
Sự phân loại các trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp
luật sở cần thiết để những quan thẩm quyền đưa ra những bản án,
quyết định chính xác, đúng đắn khi giải quyết những tranh chấp về chấm dứt
HĐLĐ, qua đó bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của NLĐ, NSDLĐ. Đồng
thời tìm ra những nguyên nhân, thực trạng vi phạm những giải pháp nhằm
giảm thiểu hiện tượng đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật trên thực
tế. Trên cơ sở quy định của pháp luật, chúng ta có thể phân loại như sau:
1.2.1. Căn cứ vào ý chí của chủ thể đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động trái pháp luật
- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp
luật
Khi tham gia quan hệ HĐLĐ, một trong những quyền pháp lý bản
của NLĐ đó quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Đây trường hợp hợp
đồng lao động đang còn hiệu lực thực hiện, nhưng người lao động đơn
phương chấm dứt hợp đồng không phụ thuộc vào việc người sử dụng lao
động có đồng ý hay không.
- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái
pháp luật
Nguyễn Thị Thanh Huyền KT31H
thông tin tài liệu
- Trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ không đúng với căn cứ thứ nhất: Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng. (điểm a khoản 1 Điều 37 BLLĐ) Khi thực hiện giao kết HĐLĐ, NSDLĐ và NLĐ phải thỏa thuận các điều khoản cụ thể về công việc mà NLĐ phải làm, địa điểm và các điều kiện làm việc như vệ sinh lao động, an toàn lao động cho NLĐ khi họ tham gia công việc... Đây là các quy định buộc các bên phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động. Đồng thời, NSDLĐ có trách nhiệm bảo đảm những vấn đề trên cho NLĐ để họ yên tâm làm việc. Chẳng hạn như bảo đảm các điều kiện làm Nguyễn Thị Thanh Huyền KT31HKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI việc cho NLĐ giúp ngăn ngừa sự cố tai nạn hay bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động từ đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc…Vì vậy, nếu những thỏa thuận trong hợp đồng về công việc, địa điểm và các điều kiện khác liên quan đến việc làm không được NSDLĐ thực hiện đúng thì NLĐ có quyền chấm dứt HĐLĐ. Nhưng trên thực tế nhiều trường hợp NSDLĐ đã bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc và bảo đảm được các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng nhưng NLĐ vẫn đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lý do là không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng thì khi đó NLĐ đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×