DANH MỤC TÀI LIỆU
QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT NAM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ LUẬT QUỐC GIA
TIỂU LUẬN
NI DUNG CƠ BN VÀ BÌNH LUN PHÁP
LUT VIT NAM V ĐƯQT
Lut quc tế lut quc gia hai h thng pháp lut tn ti song hành
mi quan h mt thiết vi nhau. Lut quc tế ch th là c quc gia
các t chc quc tế. Lut quc gia cũng vy, ch th ca nnưc và các
pháp nhân, cá nhân trên lãnh th đó. Mc dù không th ph nhn rng lut quc
gia và lut quc tế đu chiếm mt v thế gn như tuyt đối trong môi trường ca
mình, nhưng gia chúng li tn ti mt mi quan h gn mt thiết. Và các
ĐƯQT (điu ước quc tế) mt ngun cơ bn ch yếu ca lut quc tế
ngày càng tr thành mt ngun quan trng ca lut quc gia, đồng thi hướng
lut quc gia mt s nước, đc bit các nước đang phát trin, phát trin theo
chiu hướng tiến b.
Đối vi mt quc gia đang phát trin đang tng bước thúc đy qtrình
ng nghip hoá, hin đi hoá như Vit Nam hin nay, thì ĐƯQT được coi
mt trong nhng công c hiu qu nht giúp tăng cường hot động đối ngoi
trên mi lĩnh vc. K t khi đổi mi đến nay, nước ta ngày càng hi nhp sâu
rng vào các hot động kinh tế, văn hoá, chính tr quc tế. Trong quá trình đó,
chúng ta đã kết nhiu ĐƯQT song phương, đa phương. Gn đây nht, s
kin Vit Nam chính thc tr thành thành viên th 150 ca t chc thương mi
thế gii WTO ngày 7/11/2006 d báo s lượng các ĐƯQT mà Vit Nam tham
gia kết, gia nhp s gia tăng đáng k. Mt vn đ đt ra chúng ta phi làm
sao đảm bo để c ĐƯQT được thc thi có hiu qu nht. Văn bn quy phm
pháp lut đầu tiên ca nước ta quy đnh v lĩnh vc này Pháp lnh năm 1989
v kết thc hin ĐƯQT. Pháp lnh này đã đưc thay thế bng Pháp lnh
1998. Tuy nhiên, quy đnh ca pháp lut thc tin công tác kết gia nhp
thc hin ĐƯQT trong thi gian qua đã phát sinh nhiu yếu t ch quan
khách quan, đòi hi phi nâng Pháp lnh 1998 lên thành Lut kết, gia nhp
thc hin ĐƯQT. Lut kết, gia nhp thc hin ĐƯQT được thông qua
ngày 14/06/2005, hiu lc thi hành k t ngày 01/01/2006. Vic ban hành
lut ý nghĩa quan trng v c đối ni đối ngoi: Lut đã ch thế hoá kp
thi, đầy đ ch trương đường li ca Đng, đáp ng yêu cu hoàn thin khuôn
kh pháp lut phc v hi nhp kinh tế quc tế, tranh th ngoi lc phát huy
ti đa ni
lc để xây dng và phát trin đt nưc.
i thuyết trình ca chúng i ngày hôm nay s đ cp đến mt s ni dung
cơ bn như sau:
- Quan đim ca Vit Nam v mi quan h gia ĐƯQT và Lut quc gia.
- Ni dung cơ bn ca Lut kết, gia nhp thc hin ĐƯQT 2005
nhng bước tiến b cơ bn so vi Pháp lnh năm 1998 v kết thc hin
ĐƯQT.
- Nhng vn đề tn ti
A - QUAN ĐIM CA VIT NAM V MI QUAN H GIA ĐƯQT VÀ LUT
QUC GIA
Như chúng ta biết, đa s các nước trên thế gii đều công nhn tính ưu thế
ưu tiên thc hin ĐƯQT vn đảm bo độc lp ch quyn ca mình.
Trong h thng pháp lut Vit Nam, đa v pháp ca ĐƯQT chưa được xác
định trong Hiến pháp &c văn bn pháp lut mang tính hiu lc cao. Trong
các văn bn pháp lut ch quy đnh rng: “Trong trường hp ĐƯQT mà
CHXHCN Vit Nam kết hoc gia nhp quy định khác vi quy đnh ca
văn bn này thì tuân theo các quy đnh ca ĐƯQT đó.”. Các văn bn pháp lut
ca nước ta đã xác đnh nguyên tc ưu tiên áp dng” đi vi ĐƯQT nhưng
điu khon c th đc định v trí pháp lý ca ĐƯQT trong h thng pháp lut
nưc ta là chưa có. Tuy nhiên, trong Đ3.K2 - Lut ký kết, gia nhp và thc hin
ĐƯQT 2005 li quy định: ĐƯQT được kết, gia nhp và thc hin phi
phù hp vi các quy đnh ca Hiến pháp nước CHXHCN Vit Nam”, vì vy
mt s ý kiến cho rng ĐƯQT v trí dưới Hiến Pháp trên lut văn
bn dưi lut. Xét chong, trước khi mt quc gia ký kết ĐƯQT đã phi kim
tra tính hp hiến ca ni dung điu ước ri. Hơn na, vi vic chính thc gia
nhp ng ưc Viên 1969 v Lut ĐƯQT o ngày 10/10/2001, Vit Nam đã
chp nhn các nguyên tc tn m thc hin các cam kết quc tế được quy đnh
ti Đ26, Đ27 trong Công ước:
- Đ26: Mi điu ưc đã có hiu lc đu ràng buc các bên tham gia điu
ước phi được các bên thi hành vi thin ý”
- Đ27: “Mt bên không th vin dn nhng quy đnh ca Pháp lut trong
nưc ca mình làm lý do cho vic không thi hành mt điu ước.”
Điu đó đã khng đnh pháp lut quc tế dưng như đã mc đnh các văn bn
pháp lut quc gia thành viên ca điu ước phi t điu chnh đ thc hin
các nghĩa v đã cam kết. vic làm thế nào đ i hoà các quy đnh ca Lut
quc gia vi ĐƯQT mi là vn đ quan trng.
Ti khon 1.Đ6. Lut ký kết, gia nhp và thc hin ĐƯQT 2005 có quy định:
“Trong trường hp ĐƯQT mà CHXHCN Vit Nam thành viên quy đnh
khác nhau v cùng mt vn đ thì áp dng quy đnh ca ĐƯQT”. T đó th
hiu rng, trong mt chng mc nht đnh, Vit Nam đã tha nhn các ĐƯQT
như mt ngun lut nm ngoài h thng Pháp lut quc gia, đưc ưu tiên b
sung cho pháp lut quc gia, do vy trong trưng hp xy ra s xung đt gia
các quy định ca văn bn pháp lut quc gia các ĐƯQT Vit Nam
thành viên v cùng mt vn đề thì c ĐƯQT đó được ưu tiên áp dng. Ngoài
ra trong báo o ca B ngoi giao (5/2004) - Tng kết 5 năm thc hin pháp
lnh v kết thc hin ĐƯQT(1998-2003)) nêu rõ: mt trong nhng mc
tiêu qun trng trong Chiến lược phát trin h thng pháp lut Vit Nam đến
2010 phi gn kết đưc kế hoch kết, gia nhp ĐƯQT vi chương trình
y dng văn bn quy phm pháp lut quc gia nhm được mt h thng
pháp lut thông nht và phát trin. Điu đó mt ln na khng đnh vai trò quan
trng cc k mt thiết ca các ĐƯQT trong mi quan h vi pháp lut Vit
Nam.
B - NI DUNG CƠ BN CA LUT KT, GIA NHP VÀ THC HIN ĐIU
ƯỚC QUC T 2005 NHNG BƯỚC TIN B CƠ BN SO VI PHÁP LNH
NĂM 1998.
I – NI DUNG CƠ BN
Lut kết, gia nhp thc hin ĐƯQT gm 9 chương vi 107 điu, c
th bao gm nhng ni dung sau:
- Nhng quy đnh chung ( Đ1 - Đ8 )
- kết ĐƯQT (Đ9Đ48)
- Gia nhp ĐƯQT nhiu bên ( Đ49 – Đ53)
- Bo lưu ĐƯQT nhiu bên (Đ54 – Đ60)
- Hiu lc, áp dng tm thi toàn b hoc mt phn ĐƯQT ( Đ61Đ64)
- Lưu chiu, lưu tr, sao cc, công b, đăng ký ĐƯQT (Đ65 – Đ70)
- Thc hin ĐƯQT (Đ71- Đ96)
- Trách nhim ca cơ quan, t chc, cá nhân trong hot đng kết, gia
nhp và thc hin ĐƯQT (Đ97 Đ104)
- Điu khon thi hành (Đ105Đ107)
Tóm li, lut này quy đnh v vic kết, gia nhp, bo lưu, lưu chiu, lưu
tr, sao lc, công b, đăng ký, thc hin, gii thích, sa đổi, b sung, gia hn,
chm dt hiu lc, t b, t khi, tm đình ch thc hin ĐƯQT được kết
hoc gia nhp nhân danh Nhà nước nhân danh Chính ph nước CHXHCN
VN.
II – SO SÁNH VI PHÁP LNH NĂM 1998 MT S BƯỚC TIN B CƠ BN
So vi Pháp lnh v kết thc hin ĐƯQT thì Lut 2005 có nhng ni
dung mi ch yếu sau:
1. V cơ cu: Pháp lnh năm 1998 gm 6 chương vi 35 điu còn Lut
năm 2005 gm 9 chương vi 107 điu.
2. V phn nhng quy đnh chung (chương I)
a) Lut quy đnh ch áp dng đối vi hai loi ĐƯQT được ký kết, gia
nhp nhân danh Nhà nước nhân danh Chính ph (Điu 1). Theo Pháp
lnh năm 1998, tho thun quc tế đưc kết nhân danh B, ngành được
coi ĐƯQT, nhưng theo lut y tkng n ĐƯQT, do đó không
đưc điu chnh ti lut này. Vic kết thc hin c tho thun quc tế
nhân danh b, ngành, tnh, thành ph trc thuc TW, t chc chính tr
hi, t chc chính tr hi ngh nghip… s đưc điu chnh bng mt
văn bn quy phm pháp lut khác dưới hình thc pháp lnh và đưc trình U
ban Thường v Quc hi thông qua.
b) Lut đã sa đổi ni dung gii thích b sung gii thích mt s
thut ng trong Pháp lnh 1998 :
- Sa đổi ni dung v điu ước quc tế nước Cng hòa hi ch
nghĩa Vit Nam ký kết hoc gia nhp” và “gia nhp”
- B sung thêm mt s điu v : giy y nhim, ký, tt, trao đổi văn
kin to thành điu ước quc tế, điu ước quc tế Cng hòa xã hi
thông tin tài liệu
Luật quốc tế và luật quốc gia là hai hệ thống pháp luật tồn tại song hành và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Luật quốc tế có chủ thể là các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Luật quốc gia cũng vậy, chủ thể của nó là nhà nước và các pháp nhân, cá nhân trên lãnh thổ đó. Mặc dù không thể phủ nhận rằng luật quốc gia và luật quốc tế đều chiếm một vị thế gần như tuyệt đối trong môi trường của mình, nhưng giữa chúng lại tồn tại một mối quan hệ gắn bó mật thiết. Và các (điều ước quốc tế) – một nguồn cơ bản và chủ yếu của luật quốc tế – ngày càng trở thành một nguồn quan trọng của luật quốc gia, đồng thời hướng luật quốc gia một số nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, phát triển theo chiều hướng tiến bộ.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×