DANH MỤC TÀI LIỆU
GIẤY CHỨNG SINH
Cơ sở Y tế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu BYT/CS-2012
…………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ………………….
Quyển số: ……….…
GIẤY CHỨNG SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số:17/2012/TT-BYT ngày24 tháng10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng:…………………………………Năm sinh: …………………………..
Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Số CMND/Hộ chiếu: …………………………………………………………………………………….
Dân tộc:………………
Đã sinh con vào lúc: ……….. giờ….… phút, ngày……tháng ………năm ..…..
Tại: ……………………………………………………………………………………………………….
Số lần sinh………….Số con hiện sống:……………
Số con trong lần sinh này:…………………………..
Giới tính của con: ………………Cân nặng: ……….
Hiện trạng sức khỏe của con:…………………..…………………………………………………………
Dự định đặt tên con là: …………………………………………………………………………………...
Người đỡ đẻ:……………………………………………………………………………………………...
…………., ngày … tháng …. năm 20……
Cha, mẹ, người nuôi dưỡng Người đỡ đẻ Người ghi phiếu Thủ trưởng CSYT
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ chức danh và họ tên) (Ký, đóng dấu)
Chú thích
Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh,
Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đi khai sinh cho trẻ.
thông tin tài liệu
GIẤY CHỨNG SINH
Mở rộng để xem thêm
×