DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN XIN HỌC HÈ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: BGH trường..................................................
Tên tôi là:.......................................................................................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................
Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:
Con tôi tên là:.............................................................Học lớp:......................................................
Vì lý do gia đình không có người trông và chăm sóc con, gia đình tôi có nguyện vọng cho con
tôi được học hè tại trường .................................................trong thời gian ...............................để
tạo diều kiện củng cố thêm những kỹ năng rèn luyện bản thânchuẩn bị tốt cho việc học tập
ở năm học mới của con.
Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng tham gia học
tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp học
của nhà trường.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
............, ngày.........tháng.........năm..........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
có thể bạn quan tâm
thông tin tài liệu
ĐƠN XIN HỌC HÈ
Mở rộng để xem thêm
×