DANH MỤC TÀI LIỆU
Tham khảo bài tập môn ngân hàng thương mại chuyên ngành tài chính
H TH NG BÀI T PỆ Ố
MÔN NGÂN HÀNG TH NG MAIƯƠ
Bài 1:
M t ngân hàng đang ti n hành huy đ ng ế ộ
- Ti t ki m 9 tháng, 0,65%/tháng, tr lãi 3 tháng/l n.ế ệ
- Kỳ phi u ngân hàng 12 tháng, lãi su t 8%/năm, tr lãi tr c.ế ả ướ
- Ti t ki m 12 tháng, lãi su t 8,5%/năm, tr lãi 6 tháng/l n.ế ệ
Bi t t l d tr b t bu c 5%, d tr v t m c 5%. Hãy so sánh chi phí c a các cách huy đ ng.ế ệ ự ữ ắ ữ ượ
Bài 2:
Ngân hàng c ph n th ng m i Qu c t m đ t huy đ ng v i nh ng ph ng th c thanh toán nh ươ ế ở ợ ươ ư
sau:
a. Ti n g i lo i 18 tháng.ề ử
- Tr lãi 6 l n trong kỳ, lãi su t 0,7%/tháng.ả ầ
- Tr lãi cu i kỳ, lãi su t 0,75%/tháng.ả ố
- Tr lãi tr c, lãi su t 0,68%/tháng.ả ướ
b. Ti n g i lo i 12 tháng.ề ử
- Tr lãi 2 l n trong kỳ, lãi su t 0,67%/thángả ầ
- Tr lãi cu i kỳ, lãi su t 0,72%/tháng.ả ố
- Tr lãi tr c, lãi su t 0,65%/tháng.ả ướ
Bi t t l d tr b t bu c v i ti n g i 12 tháng là 10%, v i ti n g i 18 tháng là 5%.ế ỷ ệ
Hãy so sánh chi phí huy đ ng c a ngân hàng gi a các hình th c tr lãi đ i v i t ng lo i ti n g i ớ ừ
nêu u th c a t ng cách th c tr lãi.ư ế ủ
Bài 3:
M t ngân hàng đang ti n hành huy đ ng ế ộ
a. Kỳ phi u ngân hàng 24 tháng, lãi su t 14,6%/năm, tr lãi tr c hàng năm.ế ả ướ
b. Ti t ki m 12 tháng, lãi su t 16,5%/năm, tr lãi 6 tháng/l n.ế ệ
Hãy tính lãi su t t ng đ ng tr hàng tháng so sánh u th c a m i cách huy đ ng trong t ng ươ ươ ư ế ủ
tr ng h p đ i v i c ngân hàng và khách hàng.ườ ớ ả
Bài 4: Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng
-Ti n g i ti t ki m, kỳ h n 12 tháng, lãi su t 0,72%/tháng, lãi tr hàng tháng, g c tr cu i ử ế
kỳ. Lãi không đ c rút ra hàng tháng s đ c đ a vào tài kho n ti n g i thanh toán c aượ ẽ ượ ư
khách hàng v i lãi su t 0,25%/tháng.ớ ấ
-Trái phi u NH 2 năm, lãi su t 8,5%/năm, lãi tr đ u hàng năm, g c tr cu i kỳ.ế ả ầ
BiÕt tr÷ b¾t buéc víi ngu n ti n kỳ h n t 12 tháng tr xu ng ạ ừ 10%, ngu n
ti n kỳ h n trên 12 tháng ề ạ 5%. H·y so s¸nh chi phÝ huy ®éng cña ng©n hµng gi a
các ngu n trên.
1
Bài 5: Ngân hàng A có các s li u sau: ố ệ (s d bình quân năm, lãi su t bình quân năm, đ n v t ư ơ ị ỷ
đ ng)
Tài s nS dố ư Lãi su t
(%)
Ngu n v nồ ố S
dư
Lãi su t
(%)
Ti n m tề ặ 1.050 Ti n g i thanh toánề ử 3.550 2
Ti n g i t i NHNN ử ạ 580 1 Ti n g i ti t ki m ng n ử ế
h n
3.850 6,5
Ti n g i t i TCTD khác ử ạ 820 2 TGTK trung và dài h n3.270 7,5
Ch ng khoán ng n h n kho ắ ạ
b c
1.480 5,5 Vay ng n h nắ ạ 2.030 6
Cho vay ng n h nắ ạ 4.850 9,5 Vay trung và dài h n2.450 8,1
Cho vay trung h n3.250 10,5 V n ch s h u ủ ở 650
Cho vay dài h n3.250 11,5
Tài s n khác520
T ng TST ng NV
Bi t n quá h n 7%, thu khác =45 t , chi khác =35 t ; t l thu thu nh p là 25%.ế ỷ ệ ế
Tính: Thu lãi, chi tr lãi, chênh l ch lãi su t, chênh l ch lãi su t c b n; ROA, ROE. ơ ả
Bài 6:
Ng©n hµng B c¸c liÖu sau: (Sè d b×nh qu©n, l·i suÊt b×nh qu©n n¨m,
®¬n vÞ tû ®ång)
Tµi s¶n
d
LS
(%)
H sệ ố
R i ro
Nguån vèn
d
LS
(%)
TiÒn mÆt 620 0TiÒn göi thanh to¸n 1500 1,4
TiÒn göi t¹i NHNN 880 1,2 0,1 TiÕt kiÖm ng¾n
h¹n
1820 4,8
TiÒn göi t¹i TCTD
kh¸c
250 2,7 0,2 TGTK trung vµ dµi
h¹n
1410 7,5
Chøng kho¸n kho
b¹c
420 4,2 0,1 Vay ng¾n h¹n 620 5,6
Cho vay ng¾n h¹n 1900 9,8 0,7 Vay trung vµ dµi
h¹n
1200 7,8
Cho vay trung h¹n 1570 12,5 0,8 Vèn chñ së h÷u 350
Cho vay dµi h¹n 850 13,5 1
Tµi s¶n kh¸c 410 1
T ng Tµi s¶n 6
900
T ng Ngu n v n ồ ố 6
900
2
BiÕt qu¸ h¹n cña c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n 5%, cña c¸c kho¶n cho vay
trung dµi h¹n 10%, thu su t thu TNDNế ấ ế 25%, thu kh¸c =15 t , chi kh¸c =20
t .
Trong t ng d n , N nhóm 1 chi m 70%, N nhóm 2 chi m 20%, còn l i N nhóm 3. Giá tr ư ợ ế ợ ế
TSĐB c a N nhóm 2 là 600t , N nhóm 3 là 300t . S d Qu d phòng RRTD năm tr c là 11t . ợ ỷ ợ ỷ ư ướ
Giá tr các cam k t b o lãnh là 1500 t đ ng, có H s r i ro là 0,8 ế ố ủ
a. TÝnh l·i suÊt b×nh qu©n tæng nguån, l·i suÊt b×nh qu©n tæng tµi s¶n, l·i
suÊt b×nh qu©n tæng tµi s¶n sinh l·i.
b. TÝnh chªnh lÖch thu chi l·i, chªnh lÖch l·i suÊt, chªnh lÖch l·i suÊt b¶n,
ROA, ROE
c. TÝnh l·i suÊt cho vay trung b×nh ®Ó ®¶m b¶o hoµ vèn.
d. Tính t l an toàn v nđ a ra các bi n pháp đi u ch nh c n thi t bi t T l an toàn v n t iỷ ệ ư ế ế ỷ ệ
thi u là 8%.
e. Gi s lãi su t 3 tháng đ u năm sau tăng 2%/năm, tính t n th t có th x y ra.ả ử
f. Gi s lãi su t 3 tháng đ u năm sau tăng 2%/năm v i xác su t x y ra là 90%. Tính t n th t kỳả ử
v ng do r i ro lãi su t.ọ ủ
g. Gi s 20% d n cho vay s p đáo h n kh năng thu h i cao, tính T l thanh kho n ư ỷ ệ
TS.
Bài 7:
Ng©n hµng B c¸c liÖu sau (Sè d nh qu©n n¨m, l·i suÊtnh qu©n n¨m,
®¬n vÞ tû ®ång)
Tµi s¶n
d
L·i
suÊt
(%)
RR
Nguån vèn
d
L·i
suÊt
(%)
TiÒn mÆt 420 0 TiÒn göi thanh to¸n 158
0
1,5
TiÒn göi t¹i NHNN 180 1,5 0,1 TiÒn göi tiÕt kiÖm
ng¾n h¹n
185
0
5,5
TiÒn göi t¹i TCTD
kh¸c
250 2,5 0,2 TGTK trung vµ dµi h¹n 151
0
7,5
Chøng kho¸n KB 4 0,1 Vay ng¾n h¹n 770 5,5
-- M nh giá450 Vay trung vµ dµi h¹n 125
0
8,8
- Giá th tr ng ị ườ 420 Vèn chñ së h÷u 350
Cho vay ng¾n h¹n 231
0
9,5 0,8
Cho vay trung h¹n 147
0
11,5 0,9
Cho h¹n dµi h¹n 185
0
13,5 1
3
Tµi s¶n kh¸c 410 1
T ng Tµi s¶n 7
310
T ng Ngu n v n ồ ố 7
310
BiÕt qu¸ h¹n cña c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n 5%, cña c¸c kho¶n cho vay
trung dµi h¹n 7%, thu su t thu TNDNế ấ ế 25%, thu kh¸c = 59 t, chi kh¸c = 45
t.
Trong t ng d n , N nhóm 1 chi m 60%, N nhóm 2 chi m 10%, còn l i N nhóm 4. Giá tr ư ợ ế ợ ế
TSĐB c a N nhóm 2 450t , N nhóm 4 1500t . S d Qu d phòng RRTD năm tr c ố ư ướ
82t .
Giá tr các cam k t b o lãnh là 1200 t đ ng, có H s r i ro là 0,8 ế ố ủ
a. TÝnh l·i suÊt nh qu©n tæng NV, l·i suÊt b×nh qu©n tæng TS, l·i suÊt b×nh
qu©n tæng TS sinh l·i.
b. TÝnh chªnh lÖch thu chi l·i, chªnh lÖch l·i suÊt, chªnh lÖch l·i suÊt b¶n,
ROA, ROE
c. TÝnh l·i suÊt cho vay trung b×nh ®Ó ®¶m b¶o ROE =18%.
d. Tính T l an toàn v n đ a ra bi n pháp đi u ch nh c n thi t bi t T l ATV n t i thi u ỷ ệ ư ế ế ỷ ệ
8%.
e. Gi s lãi su t 3 tháng đ u năm sau tăng 1,6%/năm, tính R i ro lãi su t (t n th t có th x y ra).ả ử
f. Gi s 20% các kho n cho vay s p đáo h n kh năng thu h i cao, tính T l thanh kho n ỷ ệ
TS.
Chú ý: M nh giá c a ch ng khoán dùng đ tính thu lãi, giá th tr ng dùng đ tính giá tr tài s n ị ườ
Bài 8: Mét ng©n hµng cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn nh sau:
§¬n vÞ: TriÖu ®ång
Nguån vèn Sè d LS
(%)
Nguån vèn Sè d LS
(%)
1. TiÒn göi cña TCKT 69.08
5
3. Vèn vay 168.5
45
1.1. TiÒn göi thanh to¸n 35.724 1,8 3.1. Vay NHNN 3.610 4,2
1.2. TiÒn göi cã kú h¹n
12 th¸ng
33.361 4,7 3.2. Vay c¸c TCTD
kh¸c
9.913 5,7
2. TiÒn göi cña c¸ nh©n 178.3
17
3.3. Ph¸t hµnh giÊy tê
cã gi¸
155.02
2
2.1. TiÒn göi thanh to¸n 28.243 2,4 - Kú phiÕu 9 tháng 62.396 7,2
2.2. TiÕt kiÖm 12 th¸ng 62.506 6,5 - Tr¸i phiÕu 2 năm 62.967 7,9
2.3. TK > 12 th¸ng vµ
24 th¸ng
67.059 8,8 - Chøng chØ tiÒn göi 6
th¸ng
29.659 7,1
2.4. TiÕt kiÖm > 24 th¸ng 20.509 9,6 4. Vốn uû th¸c đầu
4.408 0
Tæng vèn huy ®éng = 420. 355 tr®
4
BiÕt: - Tû lÖ DTBB víi tiÒn göi gi y t có giáấ ờ 12 th¸ng lµ 10%, t 12 th¸ng đ n ế 24
th¸ng lµ 4%.
Ngoài ra NH còng dù tr÷ vît møc 7% so víi toµn bé tiÒn göi.
- Chi phÝ tr lãi chiÕm 80% tæng chi phÝ, tµi s¶n sinh lêi trong tæng
tµi s¶n 73,5%, vèn 34.210 triÖu ®ång, c¸c kho¶n thu kh¸c 3.327
tr®.
- ThuÕ suÊt thuÕ TNDN lµ 25%
a. X¸c ®Þnh møc dù tr÷ phï hîp trong ng©n hµng.
b. X¸c ®Þnh tû lÖ sinh lêi tèi thiÓu cña tµi s¶n sinh lêi ®Ó ®¶m b¶o hoµ vèn.
c. X¸c ®Þnh sinh lêi cÇn thiÕt cña tµi s¶n sinh lêi ®Ó ®¶m b¶o ROE
dù kiÕn lµ 14%.
d. NÕu ng©n hµng muèn tû lÖ sinh l i c a tài s n sinh l i lµ 12,24% vµ duy tr× tû lÖ
ROE 14% th× tµi s¶n sinh lêi sÏ thay đ i nh thÕ nµo vµ b»ng bao nhiªu?
Bài 9: Mét ng©n hµng t×nh h×nh nguån vèn nh sau (s d bình quân nămố ư ,
l·i suÊt b×nh qu©n n¨m, đ n v t đ ngơ ị ỷ ):
Kho n m cả ụ d LS
(%)
Kho n m cả ụ
d
LS
(%)
1. TiÒn göi cña TCKT 2. TiÒn göi cña d©n
c
- TiÒn göi thanh to¸n 500 1,5 - TiÕt kiÖm kh«ng
h¹n
250 2,4
- TiÒn göi kh«ng kú
h¹n phi giao dÞch
170 2,2 - TiÕt kiÖm cã kú h¹n 480 6,9
- TiÒn göi cã kú h¹n 220 5,8 3. Vèn vay 215 7,5
4. V n ch s h u ủ ở 150
Bi t:ế các chi phí khác, ngoài chi phí tr lãi 46 tả ỷ, c¸c kho¶n thu kh¸c ngoài thu lãi b»ng
12 t, thuÕ suÊt thuÕ TNDN lµ 25%.
a. X¸c ®Þnh chi phÝ vèn b×nh qu©n cho toµn nguån vèn huy đ ng t bênộ ừ
ngoài cña ng©n hµng.
b. NÕu ng©n hµng dông 70% nguån vèn huy đ ng bªn ngoµi vµo tµi s¶n sinh
lêi th× sinh lêi tèi thiÓu cña tµi s¶n sinh lêi bao nhiªu ®Ó ®¶m b¶o hoµ
vèn?
c. NÕu NH kiÕn ROA 0,9%, x¸c ®Þnh sinh lêi cÇn thiÕt cña tµi
s¶n sinh lêi ®Ó ®¶m b¶o tû lÖ ROA dù kiÕn.
Bài 10 : Ngân hàng B đang theo dõi h p đ ng tín d ng sau:ợ ồ
Cho vay 170 tri u, lãi su t 12%/năm, th i h n 12 tháng, tr g c lãi cu i kỳ. H t 12 tháng, khách ả ố ế
hàng đã mang 90 tri u đ n tr và xin gia h n n 6 tháng. Ngân hàng có cách thu g c và lãi nào? Hãyệ ế ạ ợ
bình lu n v cách x lý mà anh/ch đ a ra.Bi t lý do không tr đ c n là khách quan, NH đã đ ng ị ư ế ả ượ
ý cho gia h n. Qua 6 tháng gia h n, khách hàng v n không tr đ c n . Sau 12 tháng ti p theo, bi t ả ượ ế ế
5
không th thu đ c kho n n này, NH đã bán tài s n th ch p và thu đ c 150 tri u (sau khi tr chi ượ ế ấ ượ
phí bán). M c lãi su t áp d ng trong th i gian quá h n 150% lãi su t trên h p đ ng tín d ng. ợ ồ
Ti n thu đ c t tài s n th ch p có đ bù đ p lãi và g c không? ượ ừ ế
Bài 11: Ngân hàng B đang theo dõi h p đ ng tín d ng sau:ợ ồ
Cho vay 70 tri u, lãi su t 11%/ năm, th i h n 12 tháng, tr g c cu i kỳ, tr lãi 2 l n trong kỳ. Đ n ả ố ế
tháng 12, khách hàng mang 50 tri u đ n tr , ph n còn l i NH chuy n n quá h n. Sau 12 tháng ti pệ ế ể ợ ế
theo, bi t không th thu đ c kho n n này, NH đã bán tài s n th ch p thu đ c 65 tri u (sauế ượ ế ấ ượ
khi tr chi phí bán). NH có cách thu g c và lãi nào? Gi thi t khách hàng đã tr lãi 6 tháng đ u năm. ả ế
M c lãi su t áp d ng trong th i gian quá h n 140% lãi su t trên h p đ ng tín d ng. Ti n thu ợ ồ
đ c t tài s n th ch p có đ bù đ p lãi và g c không?ượ ừ ế
Bài 12: NH A nh n đ c yêu c u chi t kh u s ti t ki m c a khách hàng vào ngày 15/06/200X. ượ ế ổ ế
S ti n ghi trên s 100trđ, kỳ h n 1 năm, g i vào ngày 15/08/200X-1, lãi su t 1,2%/tháng, tr lãiố ề
cu i kỳ. Lãi su t chi t kh u hi n t i c a NH 1,5%/tháng. N u rút tr c h n khách hàng ch ế ạ ủ ế ướ
đ c h ng lãi su t c a ti n g i không kỳ h n 0,35%/th. Tính s ti n khách hàng đ c nh nượ ưở ố ề ượ
v . Chi t kh u giúp khách hàng l i h n rút ti n tr c h n bao nhiêu ti n? ế ợ ơ ướ
Bài 13: Ngày 15/06/200X, NH A nh n đ c yêu c u chi t kh u c a khách hàng m t l ng trái ượ ế ộ ượ
phi u do NH B phát hành vào ngày 15/08/200X-2, m nh giá 250tr, kỳ h n 2 năm, lãi su tế ạ ấ
11%/năm, tr lãi cu i hàng năm. NH mua l i trái phi u v i giá b ng 108% m nh giá. Tính lãi su t ế ớ
chi t kh u c a ngân hàng. Tính lãi su t th c c a trái phi u vào năm th hai sau khi chi t kh u đ iế ự ủ ế ế
v i nhà đ u t . ầ ư
Bài 14: M t khách hàng g i ch ng t lên vay ngân hàng 20 t đ ng vào ngày 15/5/X. Khách hàng ỷ ồ
này đã h p đ ng tín d ng t đ u năm v i m c h n tín d ng 40 t , th i h n 1 năm. Vào ngày ừ ầ
15/5/X, d n c a khách hàng này t i ngân hàng16 t , đ ng th i cán b tín d ng cũng bi t đ cư ợ ủ ế ượ
r ng d n c a khách hàng này t i các ngân hàng khác là 10 t . Ngân hàng có nh ng cách x lý nh ư ợ ủ ư
th nào?ế
Bài 15: Đ th c hi n k ho ch kinh doanh quý III năm 2007, doanh nghi p Minh Trang đã g i hể ự ế ử ồ
s vay v n l u đ ng đ n NH NN&PTNT M kèm k ho ch kinh doanh. Trong gi y đ ngh vay v nơ ố ư ế ế
c a doanh nghi p, m c vay 500 tri u đ ng. Qua th m đ nh h s vay v n, ngân hàng xác đ nh ồ ơ
đ c các s li u sauượ ố ệ
-Giá tr v t t hàng hoá c n mua vào trong quý là 800 tri u đ ngị ậ ư
-Chi phí tr l ng nhân viên: 560 tri uả ươ
-Chi phí qu n lý kinh doanh chung: 120 tri uả ệ
-Chi phí kh u hao nhà x ng và thi t b : 240 tri u ưở ế ị
-T ng s v n l u đ ng t có c a khách hàng là 720 tri u ố ố ư
-Giá tr tài s n th ch p: 700 tri u ế ấ
Theo anh/ch , ngân hàng có th duy t m c cho vay theo nh doanh nghi p đ ngh không? T i sao? ể ệ ư ề ị
6
thông tin tài liệu
Bài 1: Một ngân hàng đang tiến hành huy động - Tiết kiệm 9 tháng, 0,65%/tháng, trả lãi 3 tháng/lần. - Kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng, lãi suất 8%/năm, trả lãi trước. - Tiết kiệm 12 tháng, lãi suất 8,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc 5%, dự trữ vượt mức 5%. Hãy so sánh chi phí của các cách huy động.
Mở rộng để xem thêm
×