DANH MỤC TÀI LIỆU
Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn sinh học 11
TUẦN HOÀN MÁU
I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh cần:
1. Kiến thức:
- Nêu được ý nghĩa của tuần hoàn máu.
- Phân biệt được hệ tuần hoàn hở với hệ tuần hoàn kín,.
- Nêu được ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở, hệ
tuần hoàn kép với hệ tuần hoàn đơn.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ:
II. Đồ dùng dạy học:
- Hình 18.1, 18.2, 18.3 SGK.
- Máy chiếu.
- PHT
III. Phương pháp dạy học:
- Trực quan, thảo luận và hỏi đáp.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí? Tại sao bề mặt trao đổi khí
của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức
* Hoạt động 1: Cấu tạo và chức năng
của hệ tuần hoàn.
TT1: GV yêu cầu HS quan sát tranh
hình 18.1 - 18.4, trả lời câu hỏi:
- Hệ tuần hoàn động vật cấu tạo
như thế nào?
- Chức năng của hệ tuần hoàn?
TT2: HS nghiên cứu SGK trả lời
câu hỏi.
TT3: GV nhận xét, bổ sung kết
luận.
* Hoạt động 2: Các dạng hệ tuần
hoàn ở động vật .
TT1: GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK
mục II.1, quan sát hình 18.1 trả lời u
I. Cấu tạo chức ng của hệ tuần
hoàn.
1. Cấu tạo chung:
- Hệ tuần hoàn được cấu tạo bởi các b
phận sau:
+ Dịch tuần hoàn.
+ Tim.
+ Hệ thống mạch máu.
2. Chức năng của hệ tuần hoàn:
- Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến
bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động
sống của cơ thể.
II. Các dạng hệ tuần hoàn ở động vật:
1. Hệ tuần hoàn hở:
- đa s động vật thân mềm chân
Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức
hỏi:
- Hệ tuần hở có ở động vật nào?
- Đặc điểm của hệ tuần hoàn hở?
- Hãy chỉ ra đường đi của máu (bắt đầu
từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hở hình 18.1.
TT2: HS nghiên cứu SGK trả lời
câu hỏi.
TT3: GV nhận xét, bổ sung kết
luận.
TT4: GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK
mục II.2, quan sát hình 18.2, 18.3, 18.4
trả lời câu hỏi:
- Hệ tuần kín có ở động vật nào?
- Đặc điểm của hệ tuần hoàn kín?
- Cho biết vai trò của tim trong tuần
hoàn máu?
- Hãy chỉ ra đường đi của máu (bắt đầu
từ tim) trên đồ hệ tuần kín, hệ tuần
hoàn đơn và kép hình 18.2, 18.3, 18.4.
TT5: HS nghiên cứu SGK, quan sát
tranh → trả lời câu hỏi.
TT6: GV nhận xét, bổ sung kết
luận.
khớp
- Đặc điểm:
+ Máu được tim bơm vào động mạch
sau đó tràn vào khoang thể. đây máu
được trộn lẫn với dịch tạo thành hỗn
hợp máu - dịch mô. Máu tiếp xúc trao
đổi chất trực tiếp với c tế bào, sau đó trở
về tim.
+ Máu chảy trong động mạch dưới áp
lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
2. Hệ tuần hoàn kín:
- mực ống, bạch tuộc, giun đt, chân
đầu và động vật có xương sống.
- Hệ tuần hoàn kín gồm: hệ tuần hoàn đơn
(cá) hoặc hệ tuần hoàn kép (động vt
phổi).
- Đặc điểm:
+ Máu được tim bơm đi lưu thông liên
tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao
mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao
đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.
+ Máu chảy trong động mạch dưới áp
lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy
nhanh.
4. Củng cố:
- Cho biết những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở
và ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn.
- Nhóm động vật nào không sự pha trộn giữa máu giàu O2 máu
giàu CO2 ở tim.
a. Cá xương, chim, thú,
b. Lưỡng cư thú,
c. Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú,
d. Lưỡng cư, bò sát, chim
5. Hướng dẫn về nhà:
- Trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc mục “Em có biết
thông tin tài liệu
Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn sinh học 11 1. Cấu tạo chung: - Hệ tuần hoàn được cấu tạo bởi các bộ phận sau: + Dịch tuần hoàn. + Tim. + Hệ thống mạch máu. 2. Chức năng của hệ tuần hoàn: - Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.
Mở rộng để xem thêm
×