DANH MỤC TÀI LIỆU
NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA CỦA CÂY SINH HỌC 11
Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Kiến thức:
+ Nêu khái niệm về sự phát triển của thực vật, hooc- môn ra hoa.
+ Nêu được vai trò của phitocrom trong sự phát triển của thực vật
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
- Thái độ: Có ý thức bảo vệ thực vật quí, tạo môi trường sống tốt cho TV phát
triển.
- Tư duy: Tư duy lôgic, liên hệ thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, hình vẽ: 36 SGK.
- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Phát triển ở thực vật và các nhân tố chi phối sự ra
hoa.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày tác động, ứng dụng của các hooc- môn kích thích và
ức chế sinh trưởng ở thực vật?
3. Giảng bài mới.
Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1: Tìm hiểu phát triển là
gì?
GV: Phát triển là gì? Thế nào là sự xen
kẽ thế hệ? Vai trò của sự xen kẽ thế hệ.
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời
I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?
Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ
những biến đổi diễn ra theo chu trình
sống, bao gồm 3 quá trình liên quan với
nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát
sinh hình thái tạo nên các cơ quan của
câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 2: Tìm hiểu những nhân tố
chi phối sự ra hoa
GV: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa
vào đâu để xác định tuổi của thực vật
một năm?
HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình
thảo luận trả lời câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
GV:
+ Thế nào là hiện tượng xuân hóa?
+ Quang chu kì là gì? Dựa vào đâu
người ta chia thực vật thành 3 nhóm:
Cây ngày ngắn, cây ngày dài và cây
trung tính.
+ Phân biệt cây ngày ngắn và cây ngắn
ngày.
+ Phitocrom là gì? Ý nghĩa của
phitocrom đối với quang chu kì?
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời
câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK
+ Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái
sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi
cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?
+ Florigen là gì? Trình bày ý nghĩa của
cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả).
II. NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI
SỰ RA HOA
1. Tuổi của cây:
- Tùy vào giống và loài, đến độ tuổi xác
định thì cây ra hoa, không phụ thuộc
vào điều kiện ngoải cảnh.
- Ví dụ: Cà chua ra hoa khi có lá thứ 14.
2. Nhiệt độ thấp và quang chu kì
a. Nhiệt độ thấp:
- Nhiều loài TV ra hoa khi qua mùa
đông hoặc được xử lí bởi nhiệt độ thấp.
(xuân hóa)
- Ví dụ: lúa mì, bắp cải, lúa mạch.
b. Quang chu kì
- Sự ra hoa của TV phụ thuộc vào
tương quan độ dài ngày và đêm gọi là
quang chu kì.
- Các nhóm thực vật phản ứng với
quang chu kì: Cây ngắn ngày, cây dài
ngày, cây trung tính.
c. Phitocrom
- Là sắc tố cảm nhận quang chu kì.
- Làm cho hạt nảy mầm, nở hoa, khí
khổng mở, tham gia phản ứng quang
chu kì.
3. Hoocmon ra hoa
- Ở điều kiện quang chu kì thích hợp,
trong lá hình thành hooc- môn ra hoa
florigen đối với sự ra hoa?
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời
câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 3: Tìm hiểu mối quan hệ
giữa sinh trưởng và phát triển
GV: Sinh trưởng và phát triển ở thực
vật có mqh với nhau như thế nào?
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời
câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng kiến
thức về sinh trưởng và phát triển
GV:
+ Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh
trưởng vào các thao tác xử lí hạt, củ nảy
mầm?
+ Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng
vào công nghiệp
HS: Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
(florigen) rồi di chyển vào đỉnh sinh
trưởng của thân làm cây ra hoa.
III. MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH
TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
- ST gắn với PT và PT trên cơ sở của
ST.
- ST và PT là 2 quá trình liên quan với
nhau, đó là 2 mặt của chu trình sống
của cây.
IV. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng
- Trong trồng trọt
- Trong công nghệ rượu bia
2. Ứng dụng kiến thức về ph[t tri\n
- Chọn giống cây trồng theo vùng địa lí,
theo mùa.
- Xen canh chuyển, gối vụ cây nông
nghiệp và trồng rừng hỗn loài.
4. Củng cố:
- Đọc kết luận cuối bài
- Lúc nào thì cây ra hoa?
5. Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK, đọc trước bài 3
thông tin tài liệu
NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA CỦA CÂY SINH HỌC 11 1. Tuổi của cây: - Tùy vào giống và loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa, không phụ thuộc vào điều kiện ngoải cảnh. - Ví dụ: Cà chua ra hoa khi có lá thứ 14. 2. Nhiệt độ thấp và quang chu kì a. Nhiệt độ thấp: - Nhiều loài TV ra hoa khi qua mùa đông hoặc được xử lí bởi nhiệt độ thấp. (xuân hóa)
Mở rộng để xem thêm
×