DANH MỤC TÀI LIỆU
TIN HỌC :BÀI TẬP KIỂU MẢNG (T4)
TIN H C 11
Ti t 2ế9: BÀI T P
I. M c tiêu:
1. Ki n th c:ế ứ
- C ng c cho h c sinh ki n th c ki u m ng. ế ứ ể ả
- t đ c cách khai báo, tham chi u đ n các ph n t c a m ng, ượ ế ế ử ủ
cách nh p xu t các ph n t c a m ng. ử ủ
- Bi t gi i m t s bài toán v m ng trên máy tính.ế ộ ố
2. K năng: Xây d ng đ c ch ng trình gi i quy t đ c m t s bài ượ ươ ế ượ ộ ố
toán v m ng m t chi u.ề ả
II. Chu n b :ẩ ị
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, sách giáo viên, sách bài t p, máy chi u.ậ ế
2. H c sinh: V ghi, sách giáo khoa, đ dùng h c t p .
III. T ch c các ho t đ ng h c t p ọ ậ
1. n đ nh t ch c l p: ứ ớ
Ki m tra bài cũ: Ti n hành trong quá trình ch a bài t p.ế ữ ậ
2.Tiến trình bài mới:
Ho t đ ng c a th y và tròạ ộ N i dung
Ho t đ ng 1: Làm bài 5 (20p)ạ ộ
B1: chuy n giao nhi m v h c t p. ụ ọ
GV nêu yêu c u c a bài toán.ầ ủ
Chia l p theo nhóm th o lu n. ả ậ
GV: Nêu n i dung bài t p.ộ ậ
HS: Đ c n i dung bài t p.ọ ộ
B2: Th c hi n nhi m v h c t p ụ ọ
HS th o lu n nhóm.ả ậ
GV quan sát giúp đ HS g p khó khăn.ỡ ặ
GV: H ng d n h c sinh ch a bài t p.ướ ẫ ọ
GV: Nh c l i đ nh nghĩa c p s c ng ố ộ
trong toán h c?
HS: Nh c l i.ắ ạ
GV: Dãy s A1, A2,.. An c p s c ng ố ộ
n u tho mãn đi u ki n gì?ế ề ệ
HS: d= A2-A1 = A3-A2 = ......= An-An-1.
GV: Khi nào thì dãy s đã cho không
c p s c ng? ố ộ
HS: Khi t n t i m t c p s đã cho ộ ặ
hi u khác d.
GV: V y ph i s d ng câu l nh gì? ử ụ
HS: S d ng câu l nh l p v i s l n ố ầ
không bi t tr c While - Do.ế ướ
B3: Báo cáo k t qu th o lu n.ế ả ả
Các nhóm báo cáo k t qu th o lu n.ế ả ả
.
Bài 5: Vi t ch ng trình nh p t bànế ươ ậ ừ
phím s nguyên d ng N (N<=100)ố ươ
dãy A g m N s nguyên Aồ ố 1, A2,...An
giá tr tuy t đ i không l n h n ệ ố ơ
1000. Hãy cho bi t dãy A ph i ế ả
m t c p s c ng hay không thông ố ộ
báo k t qu ra màn hình.ế ả
Ch ng trình:ươ
program CSCONG;
uses crt;
Var A: array[1..100] of integer;
n,i,d: Byte;
Begin
clrscr;
write('nhap so phan tu
day');
readln(n);
While (n<0) and (n>100) do
begin
write('nhap lai');
readln(n);
end;
for i:= 1 to n do
begin
write(' Nhap
A[',i,']=');
readln(A[i]);
end;
d:= A[2]-A[1];
i:=3;
While (A[i] - A[i-1] = d)
do
i:=i+1;
TIN H C 11
Ho t đ ng c a th y và tròạ ộ N i dung
GV: g i h c sinh lên b ng ch aọ ọ
ch ng trình.ươ
HS: Th c hi n theo yêu c u c a giáo ầ ủ
viên.
B4: Đánh giá k t qu th c hi n nhi mế ả ự
v h c t pụ ọ
GV nh n xét k t qu th c hi n nhi m ế ả ự
v c a các nhóm và chính xác hóa ki nụ ủ ế
th c
Ho t đ ng 2: Làm bài 6 (20p)ạ ộ
GV: G i h c sinh lên b ng ch a ph nọ ọ
a.
HS: Lên b ng ch a ch ng trình theo ữ ươ
yêu c u c a giáo viên.ầ ủ
GV: H ng d n h c sinh làm ph n b.ướ ẫ ọ
GV: Th nào là m t s nguyên t ?ế ộ ố
HS: M t s nguyên t n u ch hai ố ế
c là m t và chính nó.ướ ộ
GV: Mu n ki m tra s nguyên t taố ể
làm th nào?ế
HS: Ki m tra các c trong ph m vi t ướ ạ ừ
2 đ n n-1. N u chia h t cho m t sế ế ế ộ ố
nào trong ph m vi đó thì đó không ph iạ ả
là s nguyên t .ố ố
GV: Trong tin h c cho phép ki m traọ ể
c đ n sqrt(n).ướ ế
HS: Suy nghĩ thu t toán ki m tra tínhậ ể
nguyên t c a m t s .ố ủ
if i> n then write(' Day so la cap
so cong')
else
write(' Day so ko la cap so cong');
readln;
end.
Bài 6: Vi t ch ng trình nh p vào t ế ươ
bàn phím s nguyên d ng n ươ
(n<=100) và dãy A g m N s nguyên ồ ố
A1, A2,.., An có tr tuy t đ i không l n ệ ố
h n 1000. Hãy đ a ra nh ng thông tinơ ư ữ
sau:
a) S l ng s ch n và s l trong ố ượ ố ẻ
dãy.
b) S l ng s nguyên t trong dãy.ố ượ
Ch ng trình:ươ
program NGUYENTO;
uses crt;
Var A: array[1..100] of
integer;
n,i,dc,dl,dnt,u: Byte;
Begin
clrscr;
write(' Moi ban nhap so
phan tu cua day');
readln(n);
While (n<0) and (n>100) do
begin
write('nhap lai');
readln(n);
end;
dc:=0; dnt:=0;
for i:= 1 to n do
begin
write(' Nhap
A[',i,']=');
readln(A[i]);
if a[i] mod 2 = 0 then
dc:=dc+1
end;
for i:=1 to n do
begin
u:=2;
while ( u<=
sqrt(a[i])) and (a[i] mod u<>0) do
u:=u+1;
if u > sqrt(a[i]) then
dnt := dnt+1;
end;
writeln('so luong so chan trong
day la:',dc);
writeln('so luong so le trong day
la:',n-dc);
writeln('so luong so nguyen to trong
day la:',dnt);
TIN H C 11
Ho t đ ng c a th y và tròạ ộ N i dung
readln;
end.
4. T ng k t và h ng d n h c t p nhà (05p) ế ướ ậ ở
* T ng k t:ổ ế
- L u ý h c sinh v thu t toán ki m tra tính nguyên t c a m tư ố ủ
s .
- Câu l nh ki m tra đi u ki n nh p vào c a m t s . ộ ố
* Bài t p v nhà:ậ ề
- B i t p 7,8,9 trong SGK trg 79,80.ả ậ
- Đ c và chu n b tr c n i dung bài th c hành s 4. ị ướ
thông tin tài liệu
TIN HỌC :BÀI TẬP KIỂU MẢNG (T4) Bài 5: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N<=100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2,...An có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và thông báo kết quả ra màn hình. Chương trình: program CSCONG; uses crt; Var A: array[1..100] of integer; n,i,d: Byte; Begin clrscr; write('nhap so phan tu day'); readln(n); While (n<0) and (n>100) do begin write('nhap lai'); readln(n); end; for i:= 1 to n do begin write(' Nhap A[',i,']='); readln(A[i]); end; d:= A[2]-A[1]; i:=3; While (A[i] - A[i-1] = d) do i:=i+1;
Mở rộng để xem thêm
×