DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn cúng lễ Tân Gia nhà mới
Văn cúng lễ Tân Gia
Theo tục xưa sau lễ Nhập trạch dọn về nhà mới, gia chủ phải làm lễ Tân Gia. Lễ Tân Gia
thường được tổ chức Long trọng.
Sắm lễ:
Trước tiên dâng lễ: Hương, hoa, vàng mã, trầu, rượu mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo
quân, Thổ thần, Gia Tiên.
Tiếp đó mời: bạn bè, họ hàng, người thân, hàng xóm đến dự lễ Tân Gia - ăn mừng nhà mới.
Những người được mời thường mang lễ vật đến như: các bức đại tự, câu đối, trầu cau, quà kỷ
niệm… và nói lời chúc mừng gia chủ.
Văn khấn:
– Văn khấn yết cáo Táo quân Thổ thần.
– Văn cúng Gia Tiên nhân lễ Tân Gia
Văn khấn yết cáo Táo quân Thổ thần
Nam mô a di Đà phật!
Nam mô a di Đà phật!
Nam mô a di Đà phật!
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Hôm nay là ngày…. tháng………. năm ………..
Tại thôn……. xã…… huyện…….. tỉnh………..
Tín chủ con là.............................................................................................................................
Thành tâm sắm lễ, quả cau trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên truớc án
toạ Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Kính cẩn tâu rằng:
Ngài giữ ngôi nam thái
Trừ tai cứu hoạ, bảo vệ dân lành
Nay bản gia hoàn tất công trình
Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa
Nhân lễ khánh hạ, kính cẩn tâu trình:
Cầu xin gia đình, an ninh khang thái
Làm ăn tấn tới, tài lộc dồi dào
Cửa rộng nhà cao, trong êm ngoài ấm
Vợ chồng hoà thuận, con cháu sum vầy
Cúi nhờ ân đức cao dày
Đoái thương phù trì bảo hộ.
Chúng con lễ bạc têm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ bảo trì
Nam mô a di Đà phật!
Nam mô a di Đà phật!
Nam mô a di Đà phật!
thông tin tài liệu
Văn cúng lễ Tân Gia nhà mới Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày…. tháng………. năm ……….. Tại thôn……. xã…… huyện…….. tỉnh……….. Tín chủ con là Thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên truớc án toạ Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi nam thái Trừ tai cứu hoạ, bảo vệ dân lành
Mở rộng để xem thêm
×