DANH MỤC TÀI LIỆU
Trắc nghiệm và lời giải toán 12 chương 1 Khảo sát hàm số: Chương 1 Ứng dụng đạo hàm - Mức độ 2 phần 1
Câu1:(THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ-lần 1-NH2017-2018)

 y x x 

A.
 
Q
B.
 
M
C.
 
 P
D.
 
N
Lờigiải
ChọnB

  y x y x
 
 

 
 
x y
yx y
 
  
!""
x
#"""
x
$%
 x y 

 y x x 

 
M
Câu2:(THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ-lần 1-NH2017-2018)!&'()'

!*
 
y f x
'+(,'-)'./0'+'/12%34
A.
 
B.
 
C.
 

D.
 

#
 
56+0
ChọnA
7#/
 
f x

 
f x
.
 
x 

 
f x
'+(,'-)'./0'+
 
Câu3:(THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ-lần 1-NH2017-2018) 8/    
 
y f x
9:'-)'
 
; 
<)'=-)'>./0'+9:'#(0'+(,')''2
&'
&?@A@B0:+:-
m
//@2C'+-&'
 
f x m
D'+(
'+E@3'(E
A.
 
F
B.
F
C.
F
D.
 
Lờigiải
ChọnA
G'+E@2C'+-&'
 
f x m
+/26'+
 
y f x
#
y m
H
26'+I'+/'+/'+#%-=
Ox
J
Oy
"'+K
m
Ox
y
L2C'+-&'
'+E@3'(E.26'+I'+
y m
J
 
y f x
"(
@3'(E
7#/(0'+(,')'
 
Fm 
Câu4:(THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ-lần 1-NH2017-2018)26'+  I'+
 y x 
(/')'+#%
x x
yx
 
A.
B.
C.
D.
Lờigiải
ChọnD
?@9:'H
 
; D 

MN@2C'+-&'/'K+/26'+I'+
H  d y x 
#
 
H
x x
C y x
 
 
     OP
x
x x xx x x x
x

 
 

 
x
x x x

O*Q'R.E'
x
P
G4-
d
#
 
C
'+
Câu5:(THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ-lần 1-NH2017-2018)S+:-'*
'B#+:-%''B
 
F
f x x x
 
-)'/"'
 
(T'+
A.

B.
C.
D.

Lờigiải
ChọnB
?@9:'H
 
; D
 
 
 
 
F F
U F  
x
x
y y x
x x x
 
 
H
 

F  
f f f  
$?4
       
 
 
9 ' F 9 ' y y y y  
Câu6:(THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ-lần 1-NH2017-2018)L2C'+-&',@
4,'
y x x  
"/'K
x

A.
x y 
B.
F x y  
C.
x y  
D.
x y  
Lờigiải
ChọnD
VW
M
,@,@4,'#X/+0,H
 
 M
VW
k
E+,@4,'#%"
M

 y x
 
<
 
 k y
 
L2C'+-&',@4,'Y'&
 
y x x y    
Câu7:(THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ-lần 1-NH2017-2018) 
 
y ax bx cx d  
-
 
 < ZA B 
S'
 
y
A.
 
 y 
B.
 
 y 
C.
 
 y 
D.
 
 y 
Lờigiải
ChọnD
H
 y ax bx c
 
X/(/H
 F  F [
  
Z F  Z 
a b c a b c a
a b c a b c b
a b c d a b c c
a b c d d a b c d
   
 
 
    
 
 
 
   
 
 
   
 
G4-H
 
[  y x x x 
7/<
 
 y 
Câu8:(THTT Số 1-484 tháng 10 năm 2017-2018)-/'+:34<'/
.\'+'+(,'-)'
A.
 
 y x x x 
B.
F /y x x 
C.
yx

D.
 
x
y 
 
 
Lờigiải
ChọnC
$%
yx


 
x
y
x
y
.
x
#
y
.
x
')'.\'+'+(,'-)'
Câu9:(THTT Số 1-484 tháng 10 năm 2017-2018)8/
ax b
yx
'2
&'12%
I'+''/12%34D'+
A.
b a 
B.
b a 
C.
b a 
D.
a b 
Lờigiải
ChọnC
]&'#/B4HE?''+'+
y a
#E?'^'+
x

J-=/'"/'K
b
xa
 
H
a
b a
b
a
 
Câu10:(THTT Số 1-484 tháng 10 năm 2017-2018)
 
 y x x ax b 


 
 A

a b
(T'+
A.
F
B.
C.
F
D.
O
x
y
Lờigiải
ChọnB
H
 y x x a
  

 y x
 

 
 A
Y'H
 
 
 

F F 
 
yaa
yb
a b
y
 
  

$?4
a b 
Câu11:(THTT Số 1-484 tháng 10 năm 2017-2018)       
 
 
F 
f x
x x x x
 
(/')26'+E?''+'+
A.
B.
C.
F
D.

Lờigiải
ChọnD
R.E'9:'H
 
F F
F
F
x x x x
x x x x x x
x
x x x x
 ! " # !
! " # ! # !
 
   
])'?@9:'H
 
F_D   $
 
 
F 
 
F 
x x
x x x x
x
x x x x
%  % 
 
 
 
F 
 

x
x x
x x
x
% 
 
F 
 
 
x
x x
% 
  
 
26'+I'+
y
E?''+'+
 
 
F 
 
F 
x x
x x x x
x
x x x x
%   %  
 
 
 
F 
 

x
x x
x x
x
%  
 
F 
 
 
x
x x
%  
 
 
26'+I'+
y
E?''+'+
$?426'+E?''+'+
Câu12:(THTT Số 1-484 tháng 10 năm 2017-2018)8(/')+:-'+4)'
m


 
 
  f x x x m  
:+:---:1B
A.
B.
[
 C.
D.
Lờigiải
ChọnD
MH
DR
 
  f x x x x x
 
 
x
f x x
H
 
y y m  
#
 
 y y m  
+:---:1BY'H
 
 
y y m m m   
`
 
F  m m   Z
Câu13:(THTT Số 1-484 tháng 10 năm 2017-2018)VW
M
#
m
Y'2A+:-%'
'B#+:-'*'B
x
yx
-)'?@
D &
  $  '
 (
S'+:-
T

m M
A.
[
T
B.
T
C.
T
D.
T
Lờigiải
ChọnC
x
yx
?@9:'
 
 
;   $

 
   
 
 
x x xx
x
yxx x
y x
   
 
 
 
a(0'+(,')'4-
M
m
$?4
M m
Câu14:(THPT Chuyên Quang Trung-Bình Phước-lần 1-năm 2017-2018)8/

'  y x x 
&:
A.
<
x k k
))
  *
 B.
 <
x k k
))
  *
C.
 <
x k k
))
  *
D.
<
x k k
))
  *
Lời giải
Chọn A
Ta có
/ y x
 
,
 
/ /
x k
y x x k
x k
))
))
 
  
 
*
.
Lại có
F' y x

,
F'
 
y k k
) )
) )
 
   
  
   
 
nên
<
x k k
))
  *
là các điểm cực đại ;
bc
A
S
I
B
+
F'
 
y k k
) )
) )
 
   
    
   
 
nên
<
x k k
))
  *
là các điểm cực
ểu.
Câu15:(THPT Chuyên Quang Trung-Bình Phước-lần 1-năm 2017-2018) GE
?''+'+
  F Fy x x  

A.
B.
C.
D.
Lời giải
Chọn B
Ta có
   F F
x x
y x x
%  % 
  
;
 
 
  F F
   F F    F F
F  F
 
 
  F F
x x x
x
x x
y x x
x x
x
x x
%   %   %  
%  
 
   
 
 
 
Nên đồ thị hàm số chỉ có một ệm cận ngang là đường thẳng
y
.
Câu16:(THPT Chuyên Quang Trung-Bình Phước-lần 1-năm 2017-2018)8/

 
y f x

 
C
'2&'#d!*
 
C
'/
A.
y x 
B.
 
y x 
C.
 
y x 
D.
y x 
Lờigiải
ChọnB
e':B434
 
 
y ax bx cx d a  

a

x y  

y x 
4-:@:'B/fD.
`f.:
 
y x 
 
y x
 
x 
')',@4,'"
 
M
-g'+#%-=
Ox

Câu17:(THPT Chuyên Quang Trung-Bình Phước-lần 1-năm 2017-2018)h,-T'+
+:-%''B
Fy x x m 

 
V:-
m

Ox
y
thông tin tài liệu
Tổng hợp các dạng bài trắc nghiệm về ứng dụng đạo hàm mức độ 2 phần 1
Mở rộng để xem thêm
×