DANH MỤC TÀI LIỆU
Luận văn: nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá các nguyên lý, chiến lược và kỹ thuật kiểm thử phần mềm, thiết kế các trường hợp kiểm thử áp dụng cho một vài chương trình cụ thể
Đ I H C THÁI NGUYÊNẠ Ọ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
LU N VĂN TH C SĨẬ Ạ
M T S K THU T Ố Ỹ
KI M TH PH N M M Ử Ầ
Chuyên ngành :KHOA H C MÁY TÍNH
Ng i h ng d n khoa ƣờ ƣớ
h c:
PGS. TSKH. NGUY N XUÂN HUY
H c viên th c hi n : ự ệ :CAO TH BÍCH LIÊN
Mã s:60 48 01
Thái Nguyên - Năm 2009
S hóa b i Trung tâm H c li u – Đ i h c Thái Nguyên ạ ọ
L I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan lu n văny công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s li u ố ệ
k t qu nêu trong lu n văn trung th c ch a t ng đ c ai công b trong b tế ư ừ ượ
kỳ công trình nghiên c u nào khác.
S hóa b i Trung tâm H c li u – Đ i h c Thái Nguyên ạ ọ i
M C L CỤ Ụ
L I CAM ĐOAN …………………………………………………………………..i
M C L C ......................................................................................................ii
DANH M C CÁC KÝ HI U, CÁC CH VI T T T …………………….…… Ữ Ế
v
DANH M C CÁC B NG Ụ Ả
………………………………………………………..vi
DANH M C CÁC HÌNH V , Đ TH ………………………………….. Ẽ Ồ
…….vii
M Đ U ....................................................................................................................................................1
Ch ng 1 V N Đ CH T L NG PH N M M VÀ KI M THƣơ Ấ ƢỢ
PH N M M……………………………………….……………………..….4Ầ Ề
1.1. S n ph m ph n m m và v n đ ki m th ph n m m ầ ề ầ ề
...................................................................................................……….……......4
1.1.1. S n ph m ph n m m là gì? ầ ề ..................................................................4
1.1.2. Th nào là l i ph n m m?ế ....................................................................5
1.1.3. T i sao l i ph n m m xu t hi n? .........................................................6
1.1.4. Chi phí cho vi c s a l i .........................................................................7
1.1.5. Ki m th ph n m m là gì? ử ầ ...................................................................8
1.2. Ch t l ng ph n m m ƣợ .............................................................................8
1.3. Qui trình ki m th ph n m m ..................................................................9
Ch ng 2 CÁC K THU T KI M TH PH N M Mƣơ .......................12
2.1. Nguyên t c c b n ki m th ph n m m ơ ả ể ầ ề ...............................................12
2.1.1. M c tiêu ki m th ể ử...............................................................................12
2.1.2. Lu ng thông tin ki m th ể ử....................................................................13
2.1.3. Thi t k tr ng h p ki m thế ế ườ ............................................................13
2.2. K thu t ki m th h p tr ng (White-Box Testing) ử ộ ..............................14
2.2.1. Ki m th đ ng d n c s (Basic Path Testing) ườ ơ ở ................................16
S hóa b i Trung tâm H c li u – Đ i h c Thái Nguyên ạ ọ ii
2.2.2. Ki m th c u trúc đi u khi n .................................................................................22
2.3. K thu t ki m th h p đen (Black-Box Testing) ử ộ ...................................26
2.3.1. Phân ho ch t ng đ ng ươ ươ ....................................................................27
2.3.2. Phân tích giá tr biên (Boundary Value Analysis).................................30
2.3.3. K thu t đ th nhân-qu (Cause-Effect Graph) ậ ồ ị ..................................31
2.3.4. Ki m th so sánhể ử .................................................................................34
2.4. Đoán l i......................................................................................................34
Ch ng 3 CHI N L C KI M TH PH N M Mƣơ ƢỢ ..........................35
3.1. Nguyên lý thi t k và ki m th ph n m mế ế ...........................................35
3.2. Ph ng pháp ti p c n ki m th ph n m mƣơ ế .......................................36
3.2.1. Xác minh và th m đ nh ........................................................................37
3.2.2. T ch c vi c ki m th ứ ệ ể ........................................................................37
3.2.3. Chi n l c ki m th ph n m mế ượ ........................................................38
3.2.4. Đi u ki n hoàn thành ki m thề ệ ...........................................................39
3.3. Ki m th đ n v ử ơ .......................................................................................42
3.3.1. Các lý do c a ki m th đ n v ử ơ ............................................................42
3.3.2. Các th t c ki m th đ n vủ ụ ơ ...............................................................45
3.4. Ki m th tích h p .....................................................................................45
3.4.1. Ki m th tích h p t trên xu ng (Top-Down Integration) ợ ừ ..................46
3.4.2. Chi n l c ki m th t d i lên (Bottom-Up Testing)ế ượ ử ừ ướ ......................47
3.4.3. Ki m th h i qui ử ồ .................................................................................48
3.4.4. Các ghi chú trên ki m th tích h p ......................................................48
3.5. Ki m th tính h p l ợ ệ................................................................................50
3.5.1. Đi u ki n ki m th tính h p l ợ ệ..........................................................50
S hóa b i Trung tâm H c li u – Đ i h c Thái Nguyên ạ ọ iii
3.5.2. Duy t l i c u hìnhệ ạ .........................................................................................................51
3.5.3. Ki m th Alpha và Betaể ử .......................................................................51
3.6. Ki m th h th ng ử ệ ...................................................................................52
3.6.1. Ki m th khôi ph c .............................................................................52
3.6.2. Ki m th b o m t ...............................................................................52
3.6.3. Ki m th ng su t ử ứ ..............................................................................53
3.6.4. Ki m th kh năng th c hi n .............................................................53
Ch ng 4 M T S NG D NG C TH C A QUI TRÌNH ƣơ Ứ Ụ Ụ
KI M
TH................................................................................................................54
4.1. M c tiêu......................................................................................................54
4.2. Ph ng pháp lu nƣơ ....................................................................................54
4.2.1. T ng quan v các ph ng pháp ề ươ ..............................................................................54
4.2.2. Ph m vi gi i quy t ế ..............................................................................54
4.2.3. Phân lo i các ki u ki m th ể ể ....................................................................................55
4.2.4. T ch c giao di n ki m thổ ứ ................................................................56
4.3. Phát sinh các tr ng h p ki m thƣờ ợ ể .......................................................57
4.3.1. Chi n l c ki m thế ượ ...........................................................................57
4.3.2. Ki m th đ n v ử ơ ..................................................................................57
4.3.3. Ki m th kh năng th c hi n .............................................................65
K T LU N ....................................................................................................66
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................67
S hóa b i Trung tâm H c li u – Đ i h c Thái Nguyên ạ ọ iv
thông tin tài liệu
Kiểm thử phần mềm thường đồng nghĩa với việc tìm ra lỗi chưa được phát hiện. Tuy nhiên, có nhiều bối cảnh kiểm thử không bộc lộ ra lỗi. Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi một hệ thống phần mềm để xác định xem phần mềm đó có đúng với đặc tả không và thực hiện trong môi trường như mong đợi hay không. Mục đích của kiểm thử phần mềm là tìm ra lỗi chưa được phát hiện, tìm một cách sớm nhất và đảm bảo rằng lỗi đã được sửa, mà kiểm thử phần mềm không làm công việc chẩn đoán nguyên nhân gây ra lỗi đã được phát hiện và sửa lỗi. Mục tiêu của kiểm thử phần mềm là thiết kế tài liệu kiểm thử một cách có hệ thống và thực hiện nó sao cho có hiệu quả, nhưng tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!