DANH MỤC TÀI LIỆU
bảng câu hỏi dành cho Leadership
Ngh thu t lãnh đ o ch c năng qu n lý doanh nghi p (P2)ệ ậ
Ph n 2 B NG CÂU H Iầ Ả
B n đánh giá th nào v ch c năng qu n c a b n ? Xin vui lòng tr l i th t đúng v i th c ế ờ ậ ớ ự
t b n đang làm hay nh b n nghĩ s làm trong tr ng h p đó hãy đánh d u (x) vàoế ư ạ ườ
m c đ t ng ng : Không bao gi , Đôi khi, Th ng xuyên, Luôn luôn. N i dung Không bao ộ ươ ườ
gi Đôi khi Th ng xuyên Luôn luônờ ườ
1 Tôi bi t rõ nguy n v ng thăng ti n c a t ng nhân viên.ế ế ủ ừ
2 Tôi có liên h v i các t ch c chuyên môn.ệ ớ
3 Tôi đích thân ph trách vi c liên h v i m t s khách hàng ệ ớ
4 Tôi t ch c nh ng cu c vui chung v i nhân viên.ổ ứ
5 Tôi g p g m t s đ ng nghi p ngoài gi làm vi c. ố ồ
6 Trong c quan, ng i ta coi tôi nh là ng i có chuyên môn cao nh t.ơ ườ ư ườ
7 K t qu mà chúng tôi đ t đ c tr c h t là thành qu c a c êkíp.ế ượ ướ ế ủ ả
8 Tôi đã lên k ho ch đào t o cho nhân viên.ế ạ
9 Tôi hu n luy n nh ng nhân viên m i tuy n theo ph ng pháp làm vi c c a chúng tôi. ươ ệ ủ
10 Tôi đi u khi n nh ng cu c h i h p v i nhân viên. ộ ọ
11 Tôi theo dõi các thông tin v chuy n bi n trong ngành. ể ế
12 Trong tr ng h p có qúa nhi u vi c tôi s n lòng giúp nhân viên.ườ ề ệ
13 Tôi là ng i gi gìn b u không khí lành m nh trong đ i ngũ.ườ ữ
14 M t ph n công vi c c a tôi là tìm hi u các đ i th c nh tranh. ủ ạ
15 Tôi ki m tra l i t t c nh ng d ch v mà chúng tôi cung c p cho khách hàng. ạ ấ
16 Tôi n đ nh nh ng m c tiêu và truy n đ t chúng đ n m i nhân viênấ ị ề ạ ế
17 Tôi bi t ph i tìm đâu đ có gi i đáp cho nh ng v n đ k thu t.ế ề ỹ
18 Tôi theo dõi nh ng khám phá công ngh m i nh t liên quan đ n lãnh v c chuyên môn c a ệ ớ ế
mình.
19 Tôi ti n hành ph ng v n cá nhân v i t ng nhân viên.ế ớ ừ
20 Tôi có kh năng mô t các khách hàng và nh ng đi u mà h mong đ i chúng tôi. ợ ở
21 Chính tôi là ngu n c a các l a ch n v công ngh c a đ n v .ồ ủ ọ ề ơ ị
23 Tôi có kh năng mô t nh ng đ nh h ng phát tri n t ng lai c a c quan. ướ ể ươ ơ
24 Trong c quan, tôi là ng i n m rành k thu t nh t.ơ ườ ắ
25 Tôi th ng xuyên truy n đ t cho nhân viên nh ng thông tin v thành tích c a doanhườ ề ạ
nghi p.
26 Tôi n m r t rõ các t s do đ ng nghi p và nhân viên c a tôi s d ng. ỉ ố
27 Tôi t xem mình tr c h t là m t nhà chuyên môn. ướ ế
28 Tôi t xem mình tr c h t là ng i d n d t đ i ngũ. ướ ế ườ ẫ ắ ộ
29 Tôi ki m tra m i tài li u hành chính c a phòng. ọ ệ
30 Tôi lên k ho ch cho các ho t đ ng khuy n mãi trong tháng t i.ế ế
Khung tính đi m B n hãy tính đi m b ng cách cho đi m các câu tr l i b n đã ch n cho ả ờ
m i lãnh v c theo thang đi m d i đây : ể ướ
Không bao gi : - 2 đi mờ ể
Đôi khi : - 1 đi m
Th g xuyên : + 1 đi mườ ể
Luôn luôn : + 2 đi m
Nhà chuyên môn
Nhà đi u đ ng
Nhà chi n l cế ượ
T ng s đi m Hãy t đánh giá các ch c năng qu n lý c a b n theo thang đi m nh sau : ố ể ư
Đi m cao nh t là : + 20 đi mể ấ
Đi m th p nh t là : -20 đi m cho m i lãnh v c. ấ ấ
thông tin tài liệu
bảng câu hỏi dành cho Leadership Bạn đánh giá thế nào về chức năng quản lý của bạn ? Xin vui lòng trả lời thật đúng với thực tế mà bạn đang làm hay như bạn nghĩ là sẽ làm trong trường hợp đó và hãy đánh dấu (x) vào mức độ tương ứng : Không bao giờ, Đôi khi, Thường xuyên, Luôn luôn. Nội dung Không bao giờ Đôi khi Thường xuyên Luôn luôn 1 Tôi biết rõ nguyện vọng thăng tiến của từng nhân viên. 2 Tôi có liên hệ với các tổ chức chuyên môn. 3 Tôi đích thân phụ trách việc liên hệ với một số khách hàng
Mở rộng để xem thêm
×