DANH MỤC TÀI LIỆU
VẬT LÝ : Phân biệt nguồn sáng và vật sáng
V T LÝ 7
Bài 1. NH N BI T ÁNH SÁNG - NGU N SÁNG V T SÁNGẬ Ế
I. M c tiêu
*Ki n th c:ế B ng thí nghi m ta kh ng đ nh đ c r ng ta nh n bi t ượ ằ ế
ánh sáng khi ánh sáng truy n vào m t ta ta nhìn th y các v t khi ấ ậ
có ánh sáng v t đó truy n vào m t ta. ề ắ
*Kĩ năng: Phân bi t đ c ngu n sáng và v t sáng.ệ ượ
*Thái đ : Rèn thái đ trung th c, tinh th n h p tác trong nhóm khi ầ ợ
làm thí nghi m.
II.Chu n bẩ ị
*GV chu n b cho m i nhóm HS :ẩ ị
- H p kín trong có g n chi c đèn pin. ắ ế
- Pin, dây n i và công t c.ố ắ
III. Ph ng phápươ
V n d ng, v n đáp, g i m , ho t đ ng nhóm ạ ộ
IV.T ch c ho t đ ng d y và h c ạ ộ
1. n đ nh l p:Ổ ị
2. Ki m tra:
3. Bài m i:
Ho t đ ng c a GV và HSạ ộ N i dung
Ho t đ ng 1: T ch c tình hu ng h c t p ọ ậ
GV d a vào m c m bài SGK t ch c tình ổ ứ
hu ng h c t p ọ ậ
Ho t đ ng 2: Nh n bi t ánh sáng,ạ ộ ế khi nào
ta nh n bi t ánh sáng ậ ế
GV cho HS đ c ph n “nh n bi t ánh sáng” ậ ế
đ thu th p thông tin.ể ậ
GV đ t v n đ : V y khi nào ta nh n bi t ậ ế
đ c ánh sáng?ượ
-Trong nh ng tr ng h p m t ta nh n bi t ườ ợ ắ ậ ế
ánh sáng,có đi u ki n nào gi ng nhau?ề ệ
-Yêu c u HS làm vi c nhân đ đi n vào ể ề
câu k t lu n.ế ậ
-HS đ c ph n nh n bi t ánh sáng SGK ậ ế
-HS tr l i câu C1ả ờ
-HS đi n vào câu k t lu n. ế ậ
Ho t đ ng 3: Khi nào ta nhìn th y m tạ ộ
v t
Lý do nào m t ta nhìn th y đ c m t v t? ượ ộ ậ
GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm: đ cầ ệ
m c II –Nhìn th y m t v t, làm thí nghi m
và th o lu n đ tr l i câu C2. ả ờ
V y khi nào ta nhìn th y m t v t? ộ ậ
I. Nh n bi t ánh sángậ ế
+ C1: ánh sáng truy n vào
m t ta
K t lu n: Ánh sáng ế ậ
II. Khi nào ta nhìn th y m tấ ộ
v t
+ C2: Tr ng h p a ta nhìn th yườ ợ
m nh gi y tr ng m nh gi yả ấ ả ấ
tr ng phát ra ánh sáng truy n vàoắ ề
m t ta
V T LÝ 7
-HS đ c SGK
th o lu n đ tr l i khi nào ta nhìn th y ả ờ
v t trong bu ng kín?ậ ồ
-HS th o lu n nhóm đ rút ra k t lu n ế ậ
Ho t đ ng 4: Phân bi t ngu n sáng và v tạ ộ
sáng:
GV yêu c u HS đ c câu C3,ầ ọ th o lu n nhómả ậ
và tr l i câu n y.ả ờ
Dây tóc bóng đèn t gi y tr ng v t nàoờ ấ
phát ra ánh sáng, v t nào h t l i ánh sáng do ắ ạ
v t khác chi u đ n? ế ế
-H c sinh đ c th o lu n nhóm đ tr l i ả ờ
câu h i C3
-HS th o lu n nhóm đ rút ra k t lu n ế ậ
Ho t đ ng 5: ạ ộ V n d ngậ ụ
-GV yêu c u HS làm vi c nhân đ tr l i ả ờ
câu C4
-GV yêu c u HS th o lu n nhóm đ tr l i ả ờ
câu C4: do nào ta th y đ c khói c aấ ượ
n m h ng bay lên tr c đèn pin?ắ ươ ướ
-HS tr l i câu C4ả ờ
-HS th o lu n nhóm tr l i câu C5. ả ờ
III. Ngu n sáng và v t sáng ồ ậ
-Ngu n sáng v t t phát ra ậ ự
ánh sáng.V t sáng g m ngu n sáng ồ ồ
nh ng v t h t l i ánh sáng ắ ạ
chi u vào nó.ế
+ C3: - Dây tóc là ngu n sáng
- M nh gi y tr ng v t h t l i ắ ạ
ánh sáng
K t lu n: ế ậ
Phát ra ……… H t l i ắ ạ
IV. V n d ng ậ ụ
+ C4 : Thanh đúng không
ánh sáng truy n vào m t ta nên taề ắ
không th nhìn th y ể ấ
+ C5: Khói g m các h t nh li ti. ạ ỏ
Các h t khói đ c đèn chi uạ ượ ế
sáng tr thành các v t sáng, các
v t sáng nh li ti đó x p l i g n ế ạ ầ
nhau t o thành v t sáng taạ ậ
nhìn th y đ c ấ ượ
4. C ng c - H ng d n h c nhà ướ ọ ở
-Do đâu ta nhìn th y đ c các v t?ấ ượ
-Em hãy phân bi t nguon sáng và v t sáng?ệ ậ
-Em gi i các bài t p SGK và đ c ph n “có th em ch a bi t” ậ ở ư ế
thông tin tài liệu
VẬT LÝ : Phân biệt nguồn sáng và vật sáng Nhận biết ánh sáng + C1: Có ánh sáng truyền vào mắt ta Kết luận: Ánh sáng Khi nào ta nhìn thấy một vật + C2: Trường hợp a ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì mảnh giấy trắng phát ra ánh sáng truyền vào mắt ta III. Nguồn sáng và vật sáng -Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. + C3: - Dây tóc là nguồn sáng - Mảnh giấy trắng là vật hắt lại ánh sáng Kết luận: Phát ra ……… Hắt lại
Mở rộng để xem thêm
×