DANH MỤC TÀI LIỆU
TOÁN LỚP 7 DẤU HIỆU VÀ GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU
Giáo án Đại số 7
THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ
I. Mục tiêu:
- Học sinh làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều
tra (về cấu tạo, nội dung); biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu
được ý nghĩa của cụm từ ''số các giá trị của dấu hiệu'' và ''số các giá trị khác nhau
của dấu hiệu''; làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.
- Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết
lập bảng đơn giản để ghi lại số liệu thu thập được qua điều tra.
- Rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác trong học tập và có ý thức vận dụng
kiến thức vào thực tế.
II. Chuẩn bị TL-TBDH:
- GV: sgk, sbt, thước kẻ, bảng phụ.
- HS: sgk, sbt, thước kẻ.
III.Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Tổ chức: KT sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV: Đặt vấn đề và giới thiệu nội dung chính của chương như sgk, kết hợp cho
HS quan sát một số bảng số liệu thống kê.
3. Dạy học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt
- GV: cho hs đọc ví dụ và quan sát
bảng 1.
Vấn đề mà người lập bảng trên
1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê
ban đầu.
quan tâm là gì?
- GV: Việc làm trên của người điều
tra là thu thập số liệu về vấn đề được
quan tâm. Các số liệu trên được ghi
lại trong một bảng, gọi là bảng số
liệu thống kê ban đầu.
- GV: cho hs làm ?1.
- GV: cho HS thảo luận sau đó gọi
HS trả lời ?1
- GV: cho hs hoạt động nhóm làm
bài tập:
+ Nhóm 1: thống kê số học sinh mỗi
lớp trong khối 7
+ Nhóm 2: thống kê số điểm thi HKI
của các bạn trong nhóm.
- GV: cho hs thảo luận trả lời ?2
GV: giới thiệu k/n dấu hiệu và kí
hiệu.
- HS: Nêu dấu hiệu ở bảng 1, 2?
- GV: giới thiệu về đơn vị điều tra ở
bảng 1
yêu cầu hs nêu đơn vị điều
tra ở bảng 2.
- GV: cho hs làm ?3
a) Ví dụ: sgk
b) ?1 sgk
2. Dấu hiệu
a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra:
?2 sgk: Nội dung điều tra là: Số cây trồng
của mỗi lớp
Gọi là dấu hiệu X.
* KN: Vấn đề hay hiện tượng mà người
điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu.
- Kí hiệu: X, Y,....
* Ví dụ: sgk
?3 sgk
Nêu tên một số đơn vị điều tra ở
bảng 2?
- GV: yêu cầu hs quan sát bảng 1 và
cho biết số cây trồng được của lớp
7A, 7B, 8D, 6A, 9C, …
GV nêu k/n giá trị của dấu hiệu
và số các giá trị của dấu hiệu.
- GV: nêu ví dụ về dãy giá trị của
dấu hiệu X ở bảng 1.
- GV: cho hs làm ?4 và gọi hs trả lời.
- GV: yêu cầu hs quan sát bảng 1 và
thảo luận làm ?5, ?6.
- Gọi hs trả lời và hs khác nhận xét.
- GV: giới thiệu k/n tần số và kí hiệu
tần số và giá trị của dấu hiệu.
Gọi hs trả lời ?7.
GV: lưu ý hs việc phân biệt n và N, x
và X.
Bảng 1 có 20 đơn vị điều tra.
b. Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu
hiệu.
+ Mỗi đơn vị điều tra có 1 số liệu, số liệu
đó gọi là giá trị của dấu hiệu.
+ Số các giá trị của dấu hiệu bằng số đơn vị
điều tra. Kí hiệu: N.
?4 sgk
+ Dấu hiệu X ở bảng 1 có 20 giá trị.
+ Dãy giá trị của X là: hs đọc
3. Tần số của mỗi giá trị
?5 sgk
Có 4 số khác nhau là: 28; 30; 35; 50
?6 sgk
Giá trị 30 xuất hiện 8 lần
Giá trị 28 xuất hiện 2 lần
Giá trị 50 xuất hiện 3 lần
Giá trị 35 xuất hiện 7 lần
* KN tần số: sgk
* Kí hiệu:
+ Tần số: n
+ Giá trị của dấu hiệu: x.
4. Củng cố - Luyện tập
- GV: nêu phần kết luận và cho hs đọc phàn chú ý trong sgk.
- Làm bài tập 2 sgk (nếu đủ thời gian).
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, nắm chắc các khái niệm dấu hiệu, đơn vị điều tra, giá trị của dấu hiệu,
dãy các giá trị của dấu hiệu, tần số của mỗi giá trị. Lập bảng số liệu thống kê ban
đầu.
- Làm bài tập: 1, 3 sgk; 1, 2 sbt.
thông tin tài liệu
TOÁN LỚP 7 DẤU HIỆU VÀ GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra: * KN: Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu. - Kí hiệu: X, Y,.... b. Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu. + Mỗi đơn vị điều tra có 1 số liệu, số liệu đó gọi là giá trị của dấu hiệu. + Số các giá trị của dấu hiệu bằng số đơn vị điều tra. Kí hiệu: N. 3. Tần số của mỗi giá trị
Mở rộng để xem thêm
×