DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường
Văn kh n L Ti u T ng, Đ i T ng (gi đ u, gi th hai) ư ườ ỗ ầ
Văn kh n trong tang l : L ễ ễ Ti u T ng là ngày gi (k gi ) đ u tiên sau đúng m t năm ngày ườ ỵ ỗ
m t c a ai đó. L Đ i T ng là ngày gi th hai li n k sau đó. L ch ngày T t h ng d n ườ ỗ ứ ố ướ
cách cúng l Ti u t ng, Đ i t ng đúng chu n nh t đ b n đ c tham kh o. ườ ườ ể ạ
1. Ý nghĩa L Ti u T ng, Đ i T ng:ễ ể ườ ườ
Ngày gi đ u hay còn đ c g i là “Ti u T ng” là ngày gi (k gi ) đ u tiên sau đúng m t ỗ ầ ượ ườ
năm ngày m t c a ai đó, tính theoấ ủ l ch âm. Đây là m t trong hai gi thu c kỳ tang. ỗ ộ
B i v y, vào ngày Gi Đ u ng i ta th ng t ch c trang nghiêm, bi ai, s u th m ch ng khá ỗ ầ ườ ườ
gì m y so v i ngày đ tang năm tr c. Nghĩa là con cháu đ u có v n tang ph c, khi t l đ u ướ ế ễ
có khóc nh đ a đám, m t s nhà có đi u ki n còn thuê c đ i kèn ch ng n a.ư ư ả ộ
2. S m L Ti u T ng, Đ i T ng ườ ườ :
Vào ngày Gi Đ u, ngoài mâm l m n, hoa, qu , h ng, ph m o n, ng i ta th ng mua ỗ ầ ươ ườ ườ
s m r t nhi u đ hàng mã không ch là ti n, vàng, mã, gi y mà còn c các v t d ng nh qu n ậ ụ ư
, áo, nhà c a, xe c mà th m chí còn mua s m c hình nhân b ng gi y n a. ấ ữ
“Hình nhân” đây không ph i đ th m ng cho ai mà là t c tín ng ng tin r ng, v i phép ả ể ế ạ ưỡ
thu t c a thu t c a th y phù th y thì hình nhân b ng gi y khi đ t đi s hóa thành ng i h u ậ ủ ậ ủ ườ
h vong linh n i Âm gi i. ơ ớ
Sau bu i l nh ng đ vàng mã s đ c mang ra t n ngoài m đ hóa (đ t). Nh ng đ vàng ữ ồ ượ ư ồ
mã đ t trong ngày Ti u T ng còn đ c g i là “mã bi u”. G i là mã bi u vì ng i ta nghĩ ườ ượ ọ ế ế ườ
r ng nh ng đ mã này ch cúng cho vong linh ng i m t, nh ng ng i đó không đ c dùng ườ ấ ư ườ ượ
mà ph i mang bi u các ác th n đ tránh s qu y nhi u. ế ầ ể ự ấ
3. Văn kh n L Ti u T ng, Đ i T ng: ễ ể ườ ườ
3.1. Văn kh n Th Th n, Táo Quân, Long M ch và các v Th n linh tr c khi Gi Đ u ướ ỗ ầ
Nam mô a di Đà Ph t!
Nam mô a di Đà Ph t!
Nam mô a di Đà Ph t!
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch Ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ậ ư ậ ườ ươ
- Con kính l y Đ c Hoàng Thiên H u Th ch v Tôn th n. ư ị
- Con kính l y ngài B n gia Táo Quân, ngài B n gia Th Công, Long M ch, Th n Tài. ạ ầ
- Con kính l y các ngài Th n linh cai qu n trong x này. ả ứ
Hôm này là ngày ….. tháng ….. năm ……………………………………………………..
Tín ch (chúng) con là:……………………………………………………………………..
Ng t i:……………………………………………………………………………………...ụ ạ
Nhân ngày mai là ngày Gi Đ u c a……………………………………………………….ỗ ầ
Chúng con cùng toàn th gia quy n tuân theo nghi l , s m s a h ng hoa l v t kính dâng lên ế ươ ễ ậ
tr c án t a Tôn Th n cùng ch v uy linh, kính c n tâu trình.ướ ư ị
Kính cáo B n gia Th Công, Táo Quân, Long M ch và các v Th n linh, cúi xin ch ng minh, ị ầ
phù h cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, v n s t t lành. ự ố
Kính th nh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và nh ng vong h n n i t c đ c th ph ng v ộ ộ ượ
cùng v hâm h ng.ề ưở
Chúng con l b c tâm thành, cúi xin đ c phù h đ trì.ễ ạ ượ ộ ộ
Nam mô a di Đà Ph t!
Nam mô a di Đà Ph t!
Nam mô a di Đà Ph t!
3.2. Văn kh n ngày Gi Đ u ỗ ầ
Nam mô a di Đà Ph t!
Nam mô a di Đà Ph t!
Nam mô a di Đà Ph t!
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch Ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ậ ư ậ ườ ươ
- Con kính l y Đ c Đ ng c nh Thành hoàng ch v Đ i V ng. ươ ư ị ươ
- Con kính l y ngài Đông Trù T m nh Táo ph Th n Quân. ư ệ
- Con kính l y các ngài Th n linh, Th đ a cai qu n trong x này. ổ ị
- Con kính l y ch gia tiên Cao T ng T tiên n i ngo i h ……………………………… ư ạ ọ
Tín ch (chúng) con là:……………………………………………………………………
Ng t i:…………………………………………………………………………………….ụ ạ
Hôm nay là ngày …………... tháng ………..….. năm ……………………………………
Chính ngày Gi Đ u c a……………………………………………………………………ỗ ầ
Năm qua tháng l i, v a ngày húy lâm. n võng c c xem b ng tr i bi n, nghĩa sinh thành ạ ừ Ơ
không lúc nào quên. Càng nh công n gây c t o nghi p bao nhiêu, càng c m thâm tình, ơ ơ ạ
không b dãi t . Nhân ngày chính gi , chúng con và toàn gia con cháu, nh t tâm s m s a l ử ễ
v t kính dâng, đ t nén tâm h ng dãi t t c thành. ươ ỏ ấ
Thành kh n kính m i………………………………………………………………………ẩ ờ
M t ngày…………. Tháng………………năm……………………………………………
M ph n táng t i:…………………………………………………………………………..ộ ầ
Cúi xin linh thiêng giáng v linh sàng, ch ng giám lòng thành, th h ng l v t, đ cho con ụ ưở ễ ậ
cháu bình an, gia c nh h ng long th nh v ng.ả ư ị ượ
Tín ch con l i xin kính m i các c T Tiên, n i ngo i, T Kh o, T T , Bá thúc, Cô Di và ụ ổ ổ ỷ
toàn th các H ng linh gia tiên đ ng lai hâm h ng.ể ươ ưở
Tín ch l i m i vong linh các v Ti n ch , H u ch trong đ t này cùng t i hâm h ng.ủ ạ ưở
Chúng con l b c tâm thành, cúi xin đ c phù h đ trì.ễ ạ ượ ộ ộ
Nam mô a di Đà Ph t!
Nam mô a di Đà Ph t!
Nam mô a di Đà Ph t!
thông tin tài liệu
Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường 1. Ý nghĩa Lễ Tiểu Tường, Đại Tường: Ngày giỗ đầu hay còn được gọi là “Tiểu Tường” là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó, tính theo lịch âm. Đây là một trong hai giỗ thuộc kỳ tang. Bởi vậy, vào ngày Giỗ Đầu người ta thường tổ chức trang nghiêm, bi ai, sầu thảm chẳng khá gì mấy so với ngày để tang năm trước. Nghĩa là con cháu đều có vận tang phục, khi tế lễ đều có khóc như đưa đám, một số nhà có điều kiện còn thuê cả đội kèn chồng nữa.
Mở rộng để xem thêm
×