DANH MỤC TÀI LIỆU
Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội
GDCD 10
BÀI 10: QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
I. Mục tiêu bài học.
1. Về kiến thức.
Nêu được thế nào đạo đức, phân biệt được sự giống nhau khác nhau
giữa đạo đức với pháp luật phong tục tập quán, hiểu được vai trò của đạo
đức đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.
2. Về kĩ năng.
Phân biệt được hành vi đạo đức với hành vi pháp luật và hành vi không phù
hợp với phong tục tập quán.
3. Về thái độ.
Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội.
II. Tài liệu và phương tiện dạy học.
- SGK, SGV GDCD lớp 10.
- Tình huống GDCD 10, Thực hành GDCD 10
III. Hoạt động dạy và học.
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy giải thích vì sao con người là mục tiêu phát triển của xã hội?
3. Học bài mới.
Giáo viên đưa ra hai tình huống để học sinh xác định đâu là hành vi đạo
đức:
- Không thờ cúng tổ tiên
- Điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ
Vậy đạo đức là gì? hôm này thầy và các em cùng đi tìm hiểu bài 10...
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt
Giáo viên giúp học sinh năm được thế nào là đạo
đức và nhấn mạnh ba vấn đề của của đạo đức.
? Em hãy lấy dụ về hành vi đạo đức
hành vi không có đạo đức?
? Từ khái niệm đạo đức em y chỉ ra các đặc
trưng của đạo đức?
? Theo em quy tắc, chuẩn mực đạo đức biến
1. Quan niệm về đạo đức.
a.Đạo đức là gì?
- Khái niệm: hệ thống các quy tắc
chuẩn mục hội mà nhờ đó con người
tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho
phù hợp với lợi ích của cộng đồng của
xã hội.
- Đặc trưng.
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt
đổi theo sự vận động phát triển của hội
không? lấy ví dụ minh họa?
Đây một phương thức điều chỉnh hành vi
bản. Giáo viên cần làm cho học sinh nắm được rằng
đạo đức không phải là phương thức điều chỉnh hành
vi duy nhất. Tuy nhiên giữa chúng sự khác nhau
căn bản.
? Em hãy chỉ ra sự giống nhau giữa đạo đức với
pháp luật, phong tục tập quán?
? Em hãy chỉ ra sự khác nhau giữa đạo đức với
pháp luật, phong tục tập quán?
? Em hãy nêu một số phong tục, tập quán địa
phương của em?
Giáo viên giúp học sinh nắm được đơn vị kiến
thức để từ đó học sinh thấy được việc học tập, tu
dưỡng đạo đức không chỉ là mục tiêu giáo dục trong
nhà trường còn mục tiêu của các nhân xa
hội. Để nắm được điều này giáo viên nêu ra các câu
hỏi đàm thoại.
? Đạo đức vai trò đối với mỗi các nhân?
mỗi nhân tài năng đạo đức cái nào quan trọng
hơn? vì sao?
(Phải phát triển hài hòa cả hai mặt nhưng phải
lấy đạo đức làm gốc)
? Đạo đức vai trò đối với gia đình? Theo
em hạnh phúc gia đình có được nhờ đạo đức hay
tiền bạc? vì sao?
? Đạo đức vai trò đối với xã hội? Hiện nay
tình trạng trẻ em vị thành niên lao o TNXH
phải do đạo đức xuống cấp? xã hội phải làm gì?
+ quy tắc chuẩn mực hội (không
phải của cá nhân)
+ Là tính tự giác
+ Phù hợp với lợi ích chân chính của
con người.
- Cùng với s phát triển của hội thì
quy tắc, chuẩn mực đạo đức cũng thay
đổi.
b. Phân biệt đạo đức với pháp luật
phong tục tập quán trong sự điều
chỉnh hành vi của con người.
- Giống nhau: Đều là phương thức điều
chỉnh hành vi con người.
- Khác nhau:
+ Đạo đức: Tự giác thực hiện nếu
không thực hiện sẽ bị xã hội lên án.
+ Pháp luật: Bắt buộc thực hiệnnếu
không thực hiện sẽ bị PL cưỡng chế.
+ Phong tục tập quán: Con người phải
tuân theo thói quen , tục lệ, nề nếp có từ
lâu đời.
2. Vai trò của đạo đức trong s phát
triển của cá nhân, gia đình và xã hội.
a. Đối với cá nhân.
- Góp phần hoàn thiện nhân cách
- Giáo dục lòng nhân ái, vị tha
- Có ý thức, năng lực và sống thiện.
b. Đối với gia đình.
- Đọa đức là nền tảng hạnh phúc của gia
đình.
- Đạo đức tạo nên s ổn định phát
triển của gia đình.
c. Đối với xã hội.
- XH sẽ phát triển bền vững nếu XH đó
thực hiện đúng các quy tắc chuẩn mực
đạo đức.
- XH sẽ mất ổn định nếu đạo đức xuống
cấp.
4. Củng cố.
- Nhắc lại kiến tức trọng tâm của bài
- Cho sinh trả lời một số câu hỏi cuối sách giáo khoa
5. Dặn dò nhắc nhở.
Về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi cuối sách giáo khoa và chuẩn bị bài 11
thông tin tài liệu
Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội Quan niệm về đạo đức. a.Đạo đức là gì? - Khái niệm: Là hệ thống các quy tắc chuẩn mục xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng của xã hội. - Đặc trưng. + Là quy tắc chuẩn mực xã hội (không phải của cá nhân) + Là tính tự giác + Phù hợp với lợi ích chân chính của con người. - Cùng với sự phát triển của xã hội thì quy tắc, chuẩn mực đạo đức cũng thay đổi. b. Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người. - Giống nhau: Đều là phương thức điều chỉnh hành vi con người. - Khác nhau: + Đạo đức: Tự giác thực hiện → nếu không thực hiện sẽ bị xã hội lên án. + Pháp luật: Bắt buộc thực hiện → nếu không thực hiện sẽ bị PL cưỡng chế. + Phong tục tập quán: Con người phải tuân theo thói quen , tục lệ, nề nếp có từ lâu đời. 2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. a. Đối với cá nhân. - Góp phần hoàn thiện nhân cách - Giáo dục lòng nhân ái, vị tha - Có ý thức, năng lực và sống thiện. b. Đối với gia đình. - Đọa đức là nền tảng hạnh phúc của gia đình. - Đạo đức tạo nên sự ổn định và phát triển của gia đình. c. Đối với xã hội. - XH sẽ phát triển bền vững nếu XH đó thực hiện đúng các quy tắc chuẩn mực đạo đức. - XH sẽ mất ổn định nếu đạo đức xuống cấp.
Mở rộng để xem thêm