DANH MỤC TÀI LIỆU
Đề thi IELTS Writing task 2 ngày 28/07/2018
Đề thi IELTS Writing task 2 ngày 28/07/2018
Some people say that economic growth is the only way to end world poverty and
hunger. Others say that economic growth is damaging the environment and should
stop.
Discuss bọth views and give your own opinion.
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own
knowledge or experience.
Phân tích đề bài
– Keywords: economic growth
– Micro-keyword: hunger and poverty, environment
– Action keywords: discuss and give opinion
Cấu trúc bài viết
Introduction:
Giới thiệu topic.
Trả lời câu hỏi theo hướng neutral.
Body 1:
Topic sentence: Việc phát triển kinh tế giải quyết được nạn đói và nghèo
Supporting idea 1: Người dân sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn khi kinh tế phát
triển do đó họ có thể thoát nghèo vì có nguồn lương ổn định
Supporting idea 2: Nghèo đói là do thiếu hụt nguồn cung lương thực, phát triển
kinh tế đem lại sự ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp để tăng sản lượng nông
nghiệp. Từ đó có nguồn lương thực dồi dào giải quyết vấn đề đói.
Body 2:
Topic sentence: Việc phát triển kinh tế sẽ tác động tiêu cực đến môi trường
Supporting idea 1: Sự tăng trưởng nhanh chóng của các công ty và nhà máy sẽ làm
gia tăng việc xả thải và khí độc ra môi trường.
Supporitng idea 2: Việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên để đáp ứng nhu
cầu kinh tế khiến suy thoái hệ sinh thái.
Conclusion: Tổng kết và trả lời lại câu hỏi.
Giải đề thi IELTS Writing task 2 ngày 28/07/2018
Bài mẫu tham khảo
People have differing views about the impacts of boosting economic growth. While some
hold the opinion that helps the economy take off is the unique way to halt poverty and
hunger, I believe that this development puts more pressure on the government’s
shoulders to address environmental problems and therefore should be stopped.
On the one hand, it is undeniable that ending world hunger and poverty is possible if the
economy of this nation flourishes. Firstly, individuals have to live in poor conditions
mostly because they are unemployed, so covering basic needs including accommodation
is too difficult. The developing economy will create more job opportunities; therefore,
they can rent a house or refurbish their refuge. Secondly, such hunger is partly due to
the shortage of food, for in some nations with extreme weather conditions such as Japan,
food price is more exorbitant in comparison with in other nations. A booming economy
may entail the development of machines used in agriculture which boost the crop yield.
Thanks to those benefits, hunger and poverty will be addressed.
On the other hand, I strongly concur with the view that the development of economy will
lead to environmental deterioration. It is unavoidable that when an economy grows, it
will create more waste and emissions due to the mushrooming of many manufacturing
companies and the domination of machines. This can be elaborated by the
serious contamination in China – a leading economy in the world. Furthermore, rich
nations often have tendency to export pollution intensive activities, like manufacturing of
clothing and furniture, to less developed countries, which is generously endowed with
abundant natural resources. Thus, the result of this process is increase
in environmental degradation in developed countries and therefore should be stopped.
In conclusion, although some people advocate the economic development
to combat poverty and hunger in the world, I cannot neglect its detrimental effects on the
environment and somehow think that this development should not continue.
Từ vựng hay
– Boost (verb) ~ take off (verb)
Meaning: to make something increase
– Halt (verb)
Meaning: to stop; to make somebody/something stop
– Address (verb)
Meaning: (formal) to think about a problem or a situation and decide how you are going
to deal with it
– Flourish (verb)
Meaning: to develop quickly and be successful
– Cover basic needs (verb phrase)
Meaning: to pay something
– Refurbish (verb)
Meaning: to clean and decorate a room, building, etc. in order to make it more attractive,
more useful….
– Refuge (noun)
Meaning: a place that provides shelter or protection for somebody/something
– Exorbitant (adj)
Meaning: (of a price) much too high
– Entail (verb)
Meaning: to involve something that cannot be avoided
– Concur with (verb)
Meaning: (formal) to agree
– Elaborate (verb)
Meaning: to explain or describe something in a more detailed way
– Contamination (noun)
Meaning: the process or fact of making a substance or place dirty
– Endow (verb)
Meaning: to give a large sum of money to a school, a college or another institution to
provide it with an income
– Environmental degradation (noun phrase) ~ Environmental deterioration
Meaning: the process of environment being damaged or made worse
Bản dịch tiếng Việt
Mọi người có quan điểm khác nhau về tác động của thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong
khi một số người giữ quan điểm việc giúp nền kinh tế phát triển là cách duy nhất để ngăn
chặn đói nghèo, tôi tin rằng sự phát triển này đặt nhiều áp lực lên vai của chính phủ để
giải quyết vấn đề môi trường và do đó nên dừng lại.
Một mặt, không thể phủ nhận rằng kết thúc đói nghèo trên thế giới là có thể nếu nền kinh
tế của đất nước phát triển mạnh. Thứ nhất, các cá nhân phải sống trong điều kiện nghèo
chủ yếu là do họ thất nghiệp, vì vậy các nhu cầu cơ bản như chỗ ở là quá khó khăn. Nền
kinh tế đang phát triển sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn; do đó, họ có thể thuê một
ngôi nhà hoặc tân trang lại nơi trú ẩn của họ. Thứ hai, nạn đói một phần là do thiếu
lương thực, ví dụ ở một số quốc gia có điều kiện thời tiết khắc nghiệt như Nhật Bản, giá
lương thực thì cắt cổ hơn so với các quốc gia khác. Một nền kinh tế đang bùng nổ có thể
kéo theo sự phát triển của các máy móc được sử dụng trong nông nghiệp làm tăng năng
suất cây trồng. Nhờ những lợi ích đó, đói nghèo sẽ được giải quyết.
Mặt khác, tôi cực kì đồng tình với quan điểm rằng sự phát triển của nền kinh tế sẽ dẫn
đến suy thoái môi trường. Không thể tránh khỏi khi một nền kinh tế phát triển, nó sẽ tạo
ra nhiều chất thải và khí thải hơn do sự phát triển như nấm của nhiều công ty sản xuất và
sự thống trị của máy móc. Điều này có thể được minh chứng bởi sự ô nhiễm nghiêm
trọng ở Trung Quốc – một nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Hơn nữa, các quốc gia
giàu có thường có xu hướng mang các hoạt động chuyên sâu gây ô nhiễm, như sản xuất
quần áo và đồ nội thất, sang các nước kém phát triển, vốn được ưu ái với nguồn tài
nguyên phong phú. Do đó, kết quả của quá trình này đang gia tăng suy thoái môi trường
ở các nước phát triển và do đó nên dừng lại.
Tóm lại, mặc dù một số người ủng hộ sự phát triển kinh tế để chống đói nghèo trên thế
giới, tôi không thể bỏ qua những ảnh hưởng bất lợi của nó đối với môi trường và dù sao
tôi nghĩ rằng sự phát triển này không nên tiếp tục.
thông tin tài liệu
Đề thi IELTS Writing task 2 ngày 28/07/2018 Some people say that economic growth is the only way to end world poverty and hunger. Others say that economic growth is damaging the environment and should stop. Discuss bọth views and give your own opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan
×