DANH MỤC TÀI LIỆU
CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH YÊU SONG NGỮ VIỆT ANH
CÂU NÓI HAY V NH YÊU SONG NG VI T ANH Ữ Ệ
“They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things
go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.”
Có ng i đã nói r ng, n u có ít nh t m t ng i quan tâm đ n b n, thì cu c đ i v n ch aườ ế ườ ế ờ ẫ ư
ph i hoài phí. B i v y, d u khó khăn hay khi em mu n b cu c, hãy nh r ng em v n ớ ằ
luôn có anh.
“A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.”
Con gái yêu b ng tai, con trai yêu b ng m t. ằ ắ
“You know when you love someone when you want them to be happy event if their
happiness means that you’re not part of it.”
B n nh n ra b n yêu m t ng i là khi b n mu n h h nh phúc dù cho h nh phúc c a h ườ ọ ạ
không ph i là b n.ả ạ
“Hate has a reason for everything bot love is unreasonable.”
Ghét m t ng i có th có lý do, nh ng yêu m t ng i thì không th .ộ ườ ư ộ ườ
“Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always their! That’s like
me, you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you!”
Tình yêu gi ng nh không khí, không th nhìn th y nh ng chúng ta bi t luôn hi n ư ấ ư ế
di n! Cũng gi ng nh anh, em s không bao gi nhìn th y anh nh ng anh luôn luôn ố ư ư
c nh em và em s bi t anh mãi luôn yêu em. ẽ ế
“The only feeling of read loss is when you love someone more than you love yourself”.
C m giác m t mát duy nh t mà b n th t s c m nh n đ c là khi b n yêu m t ai đó h n ự ả ượ ơ
c b n thân.ả ả
“When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when
you’re apart. And when you love someone more and you’ve done all you can do, you set
them free. And is that love was true, when you love someone, it will all come back to
you.”
Khi b n yêu m t ai đó b ng c trái tim, tình yêu đó s không bao gi m t đi ngay c khi ờ ấ
b n ph i chia xa. Khi b n yêu m t ai đó th t nhi u b n đã làm cho t t c v n ấ ả
không đ c đáp l i thì hãy đ h ra đi. Vì n u tình yêu đó là chân th t thì ch c ch n r ngượ ể ọ ế
nó s tr v v i b n. ở ề ớ
“Love is not getting, but giving.”
Tình yêu không ph i là đi u ta nh n đu c mà là nh ng gì ta cho đi. ậ ợ
“You may only be one person to the world but you may be the world to one person.”
Đ i v i th gi i này b n ch là m t ng i nh ng đ i v i ai đó b n là c m t th gi i.ố ớ ế ớ ườ ư ố ớ ả ộ ế ớ
“It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how
much.”
Ch m t 1 giây đ nói tôi yêu b n nh ng ph i m t c cu c đ i đ ch ng t đi u đó. ư ấ ả
An angel asked me a reason why I care for you so much. I told her I care for you so
much coz there’s no reason not to.
M t thiên th n h i anh t i sao anh l i yêu em nhi u đ n th . Anh đã nói r ng anh r t yêu ầ ỏ ề ế ế
em b i vì ch có lí do nào đ không làm nh th c . ư ế ả
Love and a cough cannot be hid.
Tình yêu cũng nh c n ho không th d u kín đu c.ư ơ
Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love
with your smile.
Đ ng bao gi ti t ki m n c i ngay c khi b n bu n, không bao gi b n bi t đ c ế ụ ườ ế ượ
có th có ai đó s yêu b n vì n c i đó. ụ ườ
I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I
laid my eyes on you.
Anh t ng nghĩ gi c m không bao gi tr thành s th t. Nh ng ý nghĩ đó đã thay đ i ơ ờ ở ư
nhanh chóng k t kho nh kh c anh nhìn th y em.ể ừ
My world becomes heavenly when I spend those magical moments with you.
Th gi i c a anh tr thành thiên đ ng khi anh có nh ng kho nh kh c kì di u bên em.ế ớ ủ ườ
By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts, you are in
me.
V m t kho ng cách, em đang xa anh. V ý nghĩ, em đang r t g n anh. Còn v tìnhề ặ ấ ầ
c m thì trái tim em đã trong anh r i. ở ồ
If someone would ask me what a beautiful life means. I would lean my head on your
shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”
N u ai đó h i anh cu c s ng t i đ p nghĩa gì. Anh s d a vào vai em, ôm em th tế ươ ẽ ự
ch t và nói: “Nh th này đó!” ư ế
Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives
you courage.
Đ c u th ng sâu s c b i ai đó mang l i cho b n s c m nh, trong khi yêu m t ai đóượ ươ ạ ứ
sâu s c s cho b n s can đ m.ắ ẽ
Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate;
only love can do that.
Bóng t i không th xua tan bóng t i, ch có ánh sáng m i làm đ c đi u đó. S ghen ghét ượ ề
không th b xóa b b i ghen ghét, ch có tình yêu m i làm đ c đi u đó.ể ị ỏ ở ượ
We’re born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship
can we create the illusion for the moment that we’re not alone.
Chúng ta sinh ra m t mình, s ng m t mình, ch t cũng m t mình. Nh tình yêu tình ố ộ ế
b n, chúng ta m i có th t o ra nh ng giây phút mà chúng ta không cô đ n ể ạ ơ
A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.
M t bông hoa không th n n u không ánh n ng m t tr i, m t con ng i không ể ở ế ườ
th s ng mà không có tình yêu.ể ố
Love me or hate me, both are in your favour. If you love me, I will always be in your
heart, and if you hate me, I will be in your mind.
Ghét anh hay u anh cũng đ c. N u em u anh, anh s luôn trong trái tim em, cònượ ế
n u em ghét anh, anh s luôn trong tâm trí em.ế ẽ ở
Love is the flower you’ve got to let grow.
Tình yêu là m t bông hoa mà b n ph i đ cho nó l n d n. ả ể
Love is when the other person’s happiness is more important than your own.
Yêu là khi h nh phúc c a m t ai đó quan tr ng h n h nh phúc c a chính mình.ạ ủ ơ ạ ủ
Immature love says: “I love you because I need you.” Mature love says “I need you
because I love you.”
Tình yêu tr con “Tôi yêu em b i tôi c n em.” Tình yêu tr ng thành “Tôi c n em b i ưở ầ ở
vì tôi yêu em”
Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience.
Đ ng ng ng yêu th ng ai đó cho b n không nh n đ c nh n l i. Hãy m m c i ươ ượ ậ ạ ườ
kiên nh n ch đ i. ờ ợ
Friendship often ends in love, but love in friendship-never.
Tình b n có th đi đ n tình yêu, và không có đi u ng c l i. ế ượ ạ
In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.
D i b u tr i tình yêu, t t c nh ng ngôi sao đ u b che khu t b i con m t c a ng iướ ấ ả ắ ủ ườ
b n yêu.
How can you love another if you don’t love yourself?
Làm sao có th yêu ng i khác. N u b n không yêu chính mình. ườ ế ạ
I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
Anh s cho em t t c cu c đ i này đ đ i l i đ c nhìn em c i, đ c n m tay em. ả ộ ờ ượ ườ ượ ắ
Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.
Đ ng v i đi qua cu c đ i nh ng đi u t t đ p nh t s đ n v i b n đúng vào lúc ẽ ế
b n ít ng t i nh t. ờ ớ
Don’t waste your time on a man/ woman, who isn’t willing to waste their time on you.
Đ ng lãng phí th i gian v i nh ng ng i không có th i gian dành cho b n. ớ ữ ườ
If you be with the one you love, love the one you are with.
Yêu ng i yêu mình h n yêu ng i mình yêu.ườ ơ ườ
It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how
much.
Tôi ch m t 1 giây đ nói tôi yêu b n nh ng ph i m t c cu c đ i đ ch ng t đi u đó. ư ấ ả
In this life we cannot do great things. We can only do small things with great love.
Trong cu c đ i này n u không th th c hi n nh ng đi u l n lao thì chúng ta v n th ế ể ự ề ớ
làm nh ng vi c nh v i m t tình yêu l n. ỏ ớ
thông tin tài liệu
CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH YÊU SONG NGỮ VIỆT ANH “They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.” Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vẫy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn có anh. “A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.” Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. “You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.” Bạn nhận ra bạn yêu một người là khi bạn muốn họ hạnh phúc dù cho hạnh phúc của họ không phải là bạn. “Hate has a reason for everything bot love is unreasonable.” Ghét một người có thể có lý do, nhưng yêu một người thì không thể. “Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always their! That’s like me, you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you!” Tình yêu giống như không khí, không thể nhìn thấy nhưng chúng ta biết nó luôn hiện diện! Cũng giống như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em và em sẽ biết anh mãi luôn yêu em. “The only feeling of read loss is when you love someone more than you love yourself”. Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả bản thân.
Mở rộng để xem thêm
×