DANH MỤC TÀI LIỆU
Xây dựng giải pháp phát triển sản xuất cao su thiên nhiên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn khu vực Tây Nguyên đến năm 2020.
i
B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
--------------------oOo--------------------
VÕ HOÀNG AN
PHÁT TRIN CAO SU GÓP PHN THÚC ĐẨY QUÁ
TRÌNH CÔNG NGHIP HÓA, HIN ĐẠI HÓA KHU
VC TÂY NGUYÊN GIAI ĐON 2011-2020.
Chuyên ngành: Kinh tế chính tr
Mã s: 60.31.01
LUN VĂN THC SĨ KINH T
NGƯỜI HƯNG DN KHOA HC:
PGS. TS. NGUYN VĂN TRÌNH
TP.H CHÍ MINH, NĂM 2011
ii
LI CAM ĐOAN
Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cu ca riêng tôi. Nhng s
liu, d liu kết qu ñưa ra trong lun án trung thc và ni dung lun án
chưa tng ñược ai công b trong bt k công trình nghiên cu nào.
Người cam ñoan
Võ Hoàng An
iii
MC LC
LI CAM ĐOAN ..................................................................................................................ii
MC LC ............................................................................................................................iii
DANH MC CÁC KÝ HIU VÀ T VIT TT...............................................................v
DANH MC CÁC BNG ...................................................................................................vi
DANH MC CÁC HÌNH.....................................................................................................vi
M ĐẦU ...............................................................................................................................1
1.Tính cp thiết ca ñề tài......................................................................................................1
2. Mc tiêu nghiên cu ..........................................................................................................2
3. Đối tượng và gii hn phm vi nghiên cu .......................................................................3
4. Phương pháp nghiên cu ...................................................................................................3
5. Kết cu ca lun văn..........................................................................................................4
CHƯƠNG 1:
TNG QUAN V PHÁT TRIN SN XUT CAO SU THIÊN
NHIÊN TRONG S NGHIP CÔNG NGHIP HÓA HIN ĐẠI HÓA NÔNG
NGHIP, NÔNG THÔN.....................................................................................................6
1.1. Lý lun chung v công nghip hóa, hin ñại hóa nông nghip và nông thôn................. 6
1.1.1. Khái nim và bn cht công nghip hóa, hin ñại hóa ................................................6
1.1.2. Khái nim và bn cht công nghip hóa, hin ñại hóa nông nghip và nông thôn......9
1.1.3. Ni dung ch yếu ca công nghip hoá và hin ñại hóa nông nghip, nông thôn..... 11
1.2. Vai trò ca cây cao su trong quá trình phát trin kinh tế xã hi theo hướng CNH-HĐH.13
1.2.1. Tình hình phát trin cây cao su Vit Nam ..............................................................13
1.2.2. Vai trò kinh tế-xã hi ca cây cao su......................................................................... 18
1.3. Phát trin cây cao su mt s nước và bài hc kinh nghim cho Vit Nam ...............24
1.3.1. Tình hình phát trin cao su thiên nhiên trên thế gii ................................................. 24
1.3.2. Bài hc kinh nghim t s phát trin y cao su ca mt s nước trên thế gii ñối
vi quá trình phát trin cây cao su Vit Nam ...................................................................36
KT LUN CHƯƠNG 1 .................................................................................................... 39
CHƯƠNG 2:
THC TRNG PHÁT TRIN CÂY CAO SU TRONG QUÁ
TRÌNH CNH, HĐH NÔNG NGHIP NÔNG THÔN KHU VC TÂY
NGUYÊN GIAI ĐON 2005-2010...................................................................................40
2.1. Đặc ñim t nhiên, kinh tế - xã hi Tây Nguyên nh hưởng ñến phát trin cây cao su40
2.1.1. Đặc ñim t nhiên ca các tnh Tây Nguyên............................................................. 40
2.1.2. Đặc ñim kinh tế-xã hi ca các tnh Tây Nguyên....................................................42
2.2. Thc trng phát trin cao su thiên nhiên y Nguyên trong giai ñon 2005-2010...44
2.2.1. Thc trng phát trin cây cao su tnh Gia Lai......................................................... 44
2.2.2. Thc trng phát trin cây cao su tnh Đắk Lk....................................................... 46
2.2.3. Thc trng phát trin cao su tnh Đắk Nông.............................................................. 49
2.2.4. Thc trng phát trin cao su tnh Kon Tum............................................................50
2.2.5. Thc trng phát trin cao su tnh Lâm Đồng..........................................................51
iv
2.3. Phát trin cây cao su trong quá trình thúc ñẩy CNH, HĐH trên ñịa bàn Tây Nguyên.52
2.3.1. Phát trin y cao su ñã góp phn hình thành khu vc sn xut hàng hóa ln ñể thúc
ñẩy kinh tế phát trin ...........................................................................................................52
2.3.2. Phát trin cao su góp phn to vic làm, ñặc bit người ñồng bào DTTS làm thay
ñổi tp quán canh tác ...........................................................................................................55
2.3.3. Phát trin y cao su góp phn xóa ñói, gim nghèo và nâng cao thu nhp cho người
lao ñộng................................................................................................................................57
2.3.4. Phát trin cao su góp phn thúc ñẩy quá trình ng dng tiến b khoa hc k thut,
hp lý hóa trong sn xut..................................................................................................... 58
2.3.5. Phát trin cao su góp phn thúc ñẩy phát trin h thng kết cu h tng v giao
thông, ñin, nước, giáo dc, văn hóa và y tế.......................................................................60
2.3.6. Phát trin cao su góp phn bo v môi trường sinh thái............................................ 64
2.4. Nhng mt hn chế ca phát trin cây cao su trong s nghip CNH, HĐH trên ñịa bàn
Tây Nguyên.......................................................................................................................... 65
KT LUN CHƯƠNG 2 .................................................................................................... 67
CHƯƠNG 3:
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GII PHÁP CH YU PHÁT TRIN CAO SU
GÓP PHN THÚC ĐY QUÁ TRÌNH CNH-HĐH NÔNG NGHIP NÔNG
THÔN KHU VC TÂY NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020.................................................69
3.1. Quan ñim, mc tiêu ñịnh hướng phát trin cao su y Nguyên giai ñon 2011-
2015 và tm nhìn ñến 2020.................................................................................................. 69
3.1.1. Quan ñim phát trin.................................................................................................. 69
3.1.2. Mc tiêu.....................................................................................................................70
3.1.3. Định hướng phát trin................................................................................................70
3.2. Các gii pháp ch yếu phát trin cao su ñáp ng yêu cu CNH, HĐH nông nghip
nông thôn vùng Tây Nguyên thi gian ti........................................................................... 73
3.2.1. Nhóm gii pháp vĩ mô ...............................................................................................73
3.2.2. Nhóm gii pháp c th...............................................................................................74
3.3. Kiến ngh.......................................................................................................................80
3.3.1. Kiến ngh ñối vi nhà nước .......................................................................................80
3.3.2. Kiến ngh ñối vi các tnh thuc ñịa bàn Tây Nguyên .............................................. 81
3.3.3. Kiến ngh ñối vi ngành cao su ................................................................................. 81
KT LUN CHƯƠNG 3 .................................................................................................... 81
KT LUN.......................................................................................................................... 83
TÀI LIU THAM KHO ...................................................................................................87
PH LC ............................................................................................................................89
v
DANH MC CÁC KÝ HIU VÀ T VIT TT
STT CÁC KÝ HIU, T VIT
TT TÊN ĐẦY ĐỦ
1 ANRPC Hip hi các quc gia sn xut cao su
thiên nhiên
2 CNH Công nghip hóa
3 CNTB Ch nghĩa tư bn
4 CNXH Ch nghĩa xã hi
5 CSTĐ Cao su tiu ñin
6 DTTS Dân tc thiu s
7 ĐVT Đơn v tính
8 FELCRA Cơ quan phc hi và cng c ñất liên
bang
9 FELDA Cơ quan phát trin ñất liên bang
10 HĐH Hin ñại hóa
11 NES Kế hoch ñại ñin ht nhân
12 ORRAF Qu h tr tái canh cây cao su
13 PMU Ban Qun lý D án
14 PTNT Phát trin nông thôn
15 RISDA Cơ quan phát trin cao su tiu ñin
16 RM Đồng Ringit Malaysia
17 RPS Hi các nhà sn xut cao su
18 USD Đô la M
19 VRA Hip hi cao su Vit Nam
20 VRG Tp ñoàn công nghip cao su Vit
Nam
21 XĐGN Xóa ñói gim nghèo
vi
DANH MC CÁC BNG
Bng 1-1: Din tích và sn lượng cao su Vit Nam giai ñon 1976-2010 ..........................15
Bng 1-2: Din tích, sn lượng và năng sut cây cao su theo vùng năm 2009....................15
Bng 1-3: Phát trin cao su ñi ñin tiu ñin t 2007- 2009.........................................17
Bng 1-4: Giá tr xut khu m cao su Vit Nam giai ñon 2005-2010..............................21
Bng 1-5: Tình hình sn xut cao su thiên nhiên ca các nước trên thế gii ......................25
Bng 1-6: Thc trng ngành sn xut cao su thiên nhiên ca Indonesia năm 2008 2009
.............................................................................................................................................29
Bng 1-7: Tình hình tiêu th ni ñịa ca Indonesia năm 2010 và d báo năm 2011 ..........30
Bng 1-8: Din tích sn lượng cao su ca n Độ giai ñon 1990-2010 d báo năm
2020 .....................................................................................................................................34
Bng 2-1: Phân loi các loi ñất t nhiên các tnh Tây Nguyên.......................................41
Bng 2-2: Din tích và sn lượng cao su tnh Đắk Nông ....................................................50
Bng 2-3: Năng sut, sn lượng cao su (2006-2010) tnh Kon Tum...................................51
Bng 2-4: Din tích cao su năm 2010 ti Lâm Đồng...........................................................52
Bng 2-5: Din tích, năng sut, sn lượng cao su thiên nhiên ca mt s doanh nghip
thành viên VRG Tây Nguyên ...........................................................................................53
Bng 2-6: Tng s lao ñộng lao ñộng DTTS ca mt s doanh nghip thành viên VRG
Tây Nguyên ......................................................................................................................56
Bng 2-7: Lương bình quân ca người lao ñộng ca mt s doanh nghip thành viên VRG
Tây Nguyên ......................................................................................................................58
Bng 2-8: S nhà máy chế biến công sut chế biến mt s doanh nghip thành viên
VRG Tây Nguyên.............................................................................................................59
Bng 2-9: S km ñường giao thông do các doanh nghip cao su thành viên VRG thc hin
2005-2010............................................................................................................................62
Bng 2-10: Các trung tâm y tế trm y tế thuc các doanh nghip thành viên VRG y
Nguyên.................................................................................................................................63
Bng 2-11: Phát trin cao su ñi ñin tiu ñin t 2007- 2009.......................................65
DANH MC CÁC HÌNH
Hình 1-1: Giá cao su bình quân hàng năm ca Vit Nam t 1990 ñến 2010 ......................19
Hình 1-2: Giá ca cao su SVR 20 (Vit Nam) và SMR 20 (Malaysia) năm 2010 (USD/tn)
.............................................................................................................................................20
Hình 1-3: Biu ñồ giá cao su trên sàn giao dch cao su Singapore t 30/8/2011 - 30/9/2011
.............................................................................................................................................20
thông tin tài liệu
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn và trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam đang có những nỗ lực phấn đấu để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Quá trình đó không chỉ là quá trình tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nó còn là quá trình thay đổi toàn diện theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động được đào tạo, khu vực thành thị ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân ngày càng tăng về chất lượng, môi trường sinh thái bền vững
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!