DANH MỤC TÀI LIỆU
Tín dụng ngân hàng có vai trò đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Vai trò c a tín d ng ngân hàng đ i v i doanh nghi p v a và nh ố ớ
Khái ni m tín d ng ngân hàngệ ụ
Trong th c t cu c s ng thu t ng tín d ng đ c hi u theo nhi u nghĩa khác nhau,ự ế ượ
ngay c trong quan h tài chính tuỳ theo t ng b i c nh c th , thu t ng tín d ng ố ả
có m t n i dung riêng. Trong quan h tài chính tín d ng có th theo các nghĩa sau:ộ ộ
Xét trên góc đ chuy n d ch qu cho vay t ch th th ng d ti t ki m sang ư ế
ch th thi u h t ti t ki m thì tín d ng đ c coi là ph ng pháp chuy n d ch qu t ế ụ ế ượ ươ ể ị
ng i cho vay sang ng i đi vay.ườ ườ
Trong quan h tài chính c th tín d ng là m t giao d ch v tài s n trên c s ơ ở
hoàn tr gi a hai ch th .ả ữ ủ ể
Tín d ng còn có nghĩa là m t s ti n cho vay và các đ nh ch tài chính cung c p ố ề ế
cho khách hàng.
Nói tóm l i trên c s ti p c n theo ch c năng ho t đ ng c a ngân hàng thì tín d ng ơ ở ế
đ c hi u nh sau:ượ ể ư
Tín d ng là m t giao d ch v tài s n (ti n ho c hàng hoá) gi a bên cho vay (ngân hàng ả ề
các đ nh ch tài chính khác) bên đi vay (cá nhân doanh nghi p các ch th ế ủ ể
khác) trong đó bên cho vay chuy n giao tài s n cho bên đi vay s d ng trong m t th i ử ụ
h n nh t đ nh theo tho thu n, bên đi vay trách nhi m hoàn tr v đi u ki n v n ả ề
g c và lãi cho bên cho vay khi đ n h n thanh toán. ế ạ
Vai trò c a tín d ng ngân hàng đ i v i doanh nghi p v a và nh ố ớ
Trong n n kinh t th tr ng s t n t i và phát tri n c a các doanh nghi p v a và nh ế ườ ự ồ
m t t t y u khách quancũng nh các lo i hình doanh nghi p khác trong quá trìnhộ ấ ế ư
ho t đ ng s n xu t kinh doanh, các doanh nghi p này cũng s d ng v n tín d ng ngân ử ụ
hàng đ đáp ng nhu c u thi u h t v n cũng nh đ t i u hoá hi u qu s d ng v n ế ư ể ố ư
c a mình. V n tín d ng ngân hàng đ u t cho các doanh nghi p v a nh đóng vai ầ ư
trò r t quan tr ng,nó ch ng nh ng thúc đ y s phát tri n khu v c kinh t này mà thông ẩ ự ế
qua đó tác đ ng tr l i thúc đ y h th ng ngân hàng, đ i m i chính sách ti n t hoàn ở ạ
thi n các c ch chính sách v tín d ng, thanh toán ngo i h i… Đ th y đ c vai trò ơ ế ạ ố ể ấ ượ
c a tín d ng ngân hàng trong vi c phát tri n doanh nghi p v a nh , ta xét m t s ộ ố
vai trò sau:
Tín d ng ngân hàng góp ph n đ m b o cho ho t đ ng c a các doanh nghi p ạ ộ
v a và nh đ c liên t c.Trong n n kinh t th tr ng đòi h i các doanh nghi p luôn ỏ ượ ế ườ
c n ph i c i ti n k thu t thay đ i m u mã m t hàng, đ i m i công ngh máy móc ế ậ ổ ẫ ặ
thi t b đ t n t i đ ng v ng và phát tri n trong c nh tranh. Trên th c t không m t ế ể ồ ế
doanh nghi p nào có th đ m b o đ 100% v n cho nhu c u s n xu t kinh doanh. ể ả
V n tín d ng c a ngân hàng đã t o đi u ki n cho các doanh nghi p đ u t xây d ng ầ ư
c b n, mua s m máy móc thi t b c i ti n ph ng th c kinh doanh. T đó góp ph n ơ ế ị ả ế ươ
thúc đ y t o đi u ki n cho quá trình phát tri n s n xu t kinh doanh đ c liên t c.ẩ ạ ựơ
Tín d ng ngân hàng góp ph n nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p ả ử
v a và nh .Khi s d ng v n tín d ng ngân hàng các doanh nghi p ph i tôn tr ng h p ử ụ
1
đ ng tín d ng ph i đ m b o hoàn tr c g c l n lãi đúng h n và ph i tôn tr ng các ả ả
đi u kho n c a h p đ ng cho dù doanh nghi p làm ăn có hi u qu hay không. Do đó ả ủ ợ
đòi h i các doanh nghi p mu n có v n tín d ng c a ngân hàng ph i có ph ng án s n ụ ủ ươ
xu t kh thi. Không ch thu h i đ v n mà các doanh nghi p còn ph i tìm cách s ủ ố
d ng v n có hi u qu , tăng nhanh chóng vòng quay v n, đ m b o t su t l i nhu n ấ ợ
ph i l n h n lãi su t ngân hàng thì m i tr đ c n và kinh doanh có lãi. Trong quá ơ ả ượ
trình cho vay ngân hàng th c hi n ki m soát tr c, trong và sau khi gi i ngân bu c ự ệ ướ
doanh nghi p ph i s d ng v n đúng m c đích và có hi u qu .ệ ả ụ ố ệ ả
Tín d ng ngân hàng góp ph n hình thành c c u v n t i u cho doanh nghi p ơ ố ư
v a và nh .Trong n n kinh t th tr ng hi m doanh nghi p nào dùng v n t có đ ế ị ườ ế
s n xu t kinh doanh. Ngu n v n vay chính là công c đòn b y đ doanh nghi p t i u ố ư
hoá hi u qu s d ng v n. Đ i v i các doanh nghi p v a và nh do h n ch v v n ế ề ố
nên vi c s d ng v n t có đ s n xu t là khó khăn vì v n h n h p vì n u s d ng ử ụ ế ử ụ
thì giá v n s cao và s n ph m khó đ c th tr ng ch p nh n. Đ hi u qu thì doanh ượ ị ườ
nghi p ph i có m t c c u v n t i u, k t c u h p lý nh t là ngu n v n t có và v n ơ ố ố ư ế ố ự
vay nh m t i đa hoá l i nhu n t i m c giá v n bình quân r nh t.ằ ố ạ ứ
Tín d ng ngân hàng góp ph n t p trung v n s n xu t, nâng cao kh năng c nh ầ ậ
tranh c a các doanh nghi p v a và nh .C nh tranh là m t quy lu t t t y u c a n n ậ ấ ế
kinh t th tr ng, mu n t n t i và đ ng v ng thì đòi h i các doanh nghi p ph i chi nế ị ườ ố ồ ạ ế
th ng trong c nh tranh. Đ c bi t đ i v i các doanh nghi p v a và nh , do có m t s ộ ố
h n ch nh t đ nh, vi c chi m lĩnh u th trong c nh tranh tr c các doanh nghi p ế ấ ị ế ư ế ư
l n trong n c và n c ngoài là m t v n đ khó khăn. Xu h ng hi n nay c a các ướ ướ ộ ấ ướ
doanh nghi p này là tăng c ng liên doanh, liên k t, t p trung v n đ u t và m r ng ườ ế ư ở ộ
s n xu t, trang b k thu t hi n đ i đ tăng s c c nh tranh. Tuy nhiên đ có m t ị ỹ
l ng v n đ l n đ u t cho s phát tri n trong khi v n t có l i h n h p, kh năng ượ ầ ư ố ự ạ ạ
tích lu th p thì ph i m t nhi u năm m i th c hi n đ c. Và khi đó c h i đ u t ượ ơ ộ ư
phát tri n không còn n a. Nh v y có th đáp úng k p th i, các doanh nghi p v a ư ậ
nh ch có th tìm đ n tín d ng ngân hàng. Ch có tín d ng ngân hàng m i có th giúp ỏ ỉ ế
doanh nghi p th c hi n đ c m c đích c a mình là m r ng phát tri n s n xu t kinh ư ượ ở ộ
doanh.
2
thông tin tài liệu
Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Khái niệm tín dụng ngân hàng Trong thực tế cuộc sống thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, ngay cả trong quan hệ tài chính tuỳ theo từng bối cảnh cụ thể, mà thuật ngữ tín dụng có một nội dung riêng. Trong quan hệ tài chính tín dụng có thể theo các nghĩa sau: • Xét trên góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng dư tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm thì tín dụng được coi là phương pháp chuyển dịch quỹ từ người cho vay sang người đi vay. • Trong quan hệ tài chính cụ thể tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở có hoàn trả giữa hai chủ thể. • Tín dụng còn có nghĩa là một số tiền cho vay và các định chế tài chính cung cấp cho khách hàng.
Mở rộng để xem thêm
×