DANH MỤC TÀI LIỆU
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM-THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
Th ng m i đi n t Vi t Nam: ươ ử ệ
Thách th c và c h i song hành ơ ộ
Hôm nay (14/3), Amazon chính th c đánh d u s hi n di n c a mình t i Vi t ự ệ
Nam b ng vi c tham gia vàoằ ệ Di n đàn Toàn c nh Th ng m i đi n t Vi t ươ ử ệ
Nam (VOBF 2018) di n ra t i N i. T i di n đàn, t p đoàn th ng m i đi n t ộ ạ ễ ươ ạ ệ
hàng đ u c a M s công b các chi n l c c th t i th tr ng Vi t Nam. ế ượ ể ạ ườ
S góp m t c a Amazon đã thu hút đ c nhi u s chú ý và đ c cho s khi n th ặ ủ ượ ượ ế
tr ng th ng m i đi n t (TMĐT) v n đ y ti m năng c a Vi t Nam s càng tr nênườ ươ ạ ệ ầ ề
sôi đ ng.
Th tr ng m i còn nhi u ti m năngị ườ
Theo trang web Statista.com, doanh thu ngành TMĐT Vi t Nam năm 2017 vào kho ngệ ả
2,2 t USD. Con s này còn khá th p so v i giá tr 118 t USD t c đ tăng tr ng ố ộ ưở
10% c a th tr ng bán l Vi t Nam. ị ườ
Năm 2018, doanh thu ngành TMĐT Vi t Nam đ c c tính kho ng 2,6 t USD v i t c ượ ướ ớ ố
đ tăng tr ng hàng năm là 13,7% cho giai đo n 2018 2022. Con s này Thái Lan ưở ố ở
kho ng 3,5 t USD 13,2%; Hàn Qu c 50,5 t USD v i t c đ tăng 7%; ớ ố
Singapore 3.74 t USD v i t c đ tăng tr ng kho ng 10,1%; Malaysia 1,3 t USD v iỷ ớ ưở ỷ ớ
t c đ tăng kho ng 17%.ố ộ
So v i các n c n n th ng m i đi n t phát tri n hàng đ u trên th gi i, doanh ướ ươ ế ớ
thu ngành TMĐT c a Vi t Nam còn khá th p. Ch ng h n, doanh thu d đoán nămủ ệ
2018 c a M kho ng 474 t USD, Trung Qu c 596 t USD, Nh t B n 105 t USD ậ ả
Đ c 69 t USD.ứ ỷ
S chênh l ch này ph n ánh ti m năng tăng tr ng c a ngành TMĐT Vi t Nam v n ưở ủ
còn r t l n. Đi u đó đ c th hi n qua vi c hàng lo t các start-up th ng m i đi n tấ ớ ượ ươ
liên t c gia nh p th tr ng. ị ườ
Tham gia s m vào lĩnh v c này ph i k đ n FPT. Năm 2012, t p đoàn công ngh này ể ế
cho ra m t trang th ng m i đi n t Sen đ (Sendo.com), đ n gi a năm 2014, FPT b ươ ệ ử ế
sung thêm trang 123mua.vn qua mua l i t Vinagame (VNG).ạ ừ
Tháng 08/2015, Vingroup góp m t v i trang TMĐT A đây r i (Adayroi.com). Đ n thángặ ớ ế
01/2017, hãng bán l Th gi i di đ ng cũng chính th c cho ra m t trang th ng m i ế ớ ươ
đi n t Vuivui.com t p trung vào phân khúc bán l di đ ng và đi n máy.ệ ử
Bên c nh đó, nhi u công ty n c ngoài cũng l n l t gia nh p th tr ng Vi t Nam, ướ ượ ị ườ
đi n nh là các công ty Trung Qu c.ể ố
Vào tháng 4/2016, T p đoàn Alibaba c a t phú Jack Ma đã chi 1 t USD đ mua l i ủ ỷ
51% c ph n t i Lazada. Tháng 06/2017, Alibaba ti p t c rót thêm 1 t USD đ nâng ầ ạ ế ụ
t l s h u c ph n lên 83% t i start-up đ c đ nh giá 3,15 t USD này.ỷ ệ ượ
Tháng 11/2017, T p đoàn th ng m i đi n t JD.com đ i th c a Alibaba t i th ươ ủ ủ
tr ng Trung Qu c cũng đãườ đ u t 44 tri u USD vào Tikiầ ư m t công ty liên k t c a ế ủ
VNG v i t l s h u c ph n tính đ n 30/09/2017 là 38%. ỷ ệ ế
M t doanh nghi p n a nh h ng gián ti p t Trung Qu c là Shopeecông ty con ưở ế ừ
c a SEA có tr s t i Singapore. Tháng 10/2017 v a qua, SEA tr thành công ty công ở ạ
ngh đ u tiên trong khu v c Đông Nam Á chào bán c phi u trên sàn NYSE, th ngệ ầ ế ươ
v IPO đã thu v cho SEA 884 tri u USD.ụ ề
m i đây nh t, Amazon – T p đoàn TMĐT hàng đ u c a M ầ ủ cũng đã chính th c gia
nh p th tr ng Vi t Nam trong tháng 3 này. ị ườ
Thách th c cũng không nhứ ỏ
Bên c nh nh ng ti m năng, ngành th ng m i đi n t Vi t Nam cũng đ i m t không ít ươ ệ ử
thách th c.
Tr c h t, nhóm đ i t ng khách hàng c a ngành này trong giai đo n hi n nay chướ ế ố ượ
y u ế gi i tr nh ng ng i s m ti p c n v i công ngh . Trong khi nhóm nh ng ườ ớ ế
ng i thu nh p cao ch y u nh ng ng i trung niên v n quen v i ph ng th cườ ủ ế ườ ươ
mua hàng truy n th ng h n. H nhóm ng i khó thích nghi v i s thay đ i nhanh ơ ườ ớ ự
chóng c a công ngh m i. ệ ớ
Th hai, m c đ kh tín trong h i đi u khi n nhi u ng i lo l ng. R i ro đ i v i ế ườ ố ớ
khách hàng hàng hóa mua v không đúng nh ch t l ng đ c công b trên trang ư ấ ượ ượ
web bán hàng khi n nhi u ng i còn ng n ng i khi mua hàng online.ế ề ườ ầ ạ
Bên c nh đó, các doanh nghi p TMĐT cũng g p không ít khó khăn trong v n đ qu n ấ ề ả
lý b i ngành này còn khá m i.ở ớ
Theo m t s nhà cung c p ho t đ ng trong lĩnh v c th ng m i đi n t , chi phí bánộ ố ươ
hàng qua kênh này ch a h n là r h n so v i ph ng th c bán hàng truy n th ng.ư ẻ ơ ươ
C th , các n cung c p ph i chi tr m c phí khá cao cho các trang TMĐT, trong khiụ ể ả ứ
r i ro v vi c khách hàng đ t hàng nh ng l i không nh n hàng còn r t l n, doanh ư ấ ớ
nghi p ph i ch u hoàn toàn nh ng phí t n do vi c tr hàng v , ch t l ng hàng hóa ấ ượ
qua nhi u khâu v n chuy n khó đ m b o đ c ch t l ng nh ban đ u. ượ ấ ượ ư
M t v n đ n ac s h t ng công ngh và lu t pháp Vi t Nam ch a hoàn thi n. ơ ạ ầ ư
Đ th ng m i đi n t phát tri n thì ho t đ ng s d ng thanh toán không dùng ti nể ươ ệ ử
m t cũng c n phát tri n m nh. ể ạ
Theo m t kh o sát c a Ngân hàng Th gi i (WB), s l ng giao d ch phi ti n m t bình ế ố ượ
quân đ u ng i c a Vi t Nam 5%, th p h n nhi u so v i m c 60% c a Thái Lan, ườ ủ ơ
89% c a Malaysia và t l 26% c a Trung Qu c. ỷ ệ
T l thanh toán không dùng ti n m t th p s khi n cho s ng i dùng s n sàng thamỷ ệ ế ườ
gia mua hàng online không cao. Bên c nh đó, th ng m i đi n t đang trong giai ươ ệ ử
đo n phát tri n, h th ng lu t pháp hi n hành c a Vi t Nam còn ch a theo k p v i s ư ớ ự
phát tri n đó. Ch ng h n, v n còn thi u nh ng quy đ nh pp liên quan đ n trách ạ ẫ ế ế
nhi m c a các bên trong giao d ch đi n t ho c nh ng quy đ nh v thu , phí trong ệ ử ế
ngành này.
Th c t cho th y, nhi u doanh nghi p trong lĩnh v c th ng m i đi n t đang ch u ápự ế ươ
l c c nh tranh hao t n chi phí r t l n đ n t các ch ng trình khuy n mãi gi m giá ấ ớ ế ươ ế
s n ph m cũng nh mi n phí giao hàng… Nh ng đi u này đã “ăn mòn” l i nhu n ư ễ
khi n ho t đ ng c a các trang TMĐT đang không m y hi u qu .ế ạ ệ ả
Theo báo o c a Rocket Internet, năm 2015, Lazada Group t ng l kho ng 390 tri u ừ ỗ
USD – th i đi m ngay tr c khi đ c Alibaba mua l i vào năm 2016.ờ ể ướ ượ
Còn theo Báo cáo tài chính h p nh t Quý 3/2017ợ ấ c a VNG, giá tr kho n l khi đ u t ả ỗ ư
vào Tiki hi n là 171 t đ ng trên t ng v n đ u t 384 t đ ng. ỷ ồ ư ỷ ồ
Tr c đó, sàn th ng m i đi n t Lingo.vn cũng đã ph i đóng c a sau khi l kho ngướ ươ ệ ử
h n 150 t đ ng.ơ ỷ ồ
V i Amazon, h s ch n b c đi nào trong th i gian t i đi u đó nh h ng nh th ọ ẽ ướ ưở ư ế
nào đ n th tr ng TMĐT Vi t Nam. Chúng ta hãy cùng ch đ i.ế ườ ờ ợ
thông tin tài liệu
Hôm nay (14/3), Amazon chính thức đánh dấu sự hiện diện của mình tại Việt Nam bằng việc tham gia vào Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam (VOBF 2018) diễn ra tại Hà Nội. Tại diễn đàn, tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ sẽ công bố các chiến lược cụ thể tại thị trường Việt Nam. Sự góp mặt của Amazon đã thu hút được nhiều sự chú ý và được cho là sẽ khiến thị trường thương mại điện tử (TMĐT) vốn đầy tiềm năng của Việt Nam sẽ càng trở nên sôi động.
Mở rộng để xem thêm
×