DANH MỤC TÀI LIỆU
HẠ TẦNG CƠ SỞ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM
H t ng c s cho th ng m i đi n t Vi t Nam ơ ươ ử ở
H t ng pháp lý:ạ ầ
Hi n nay Chính ph giao cho B Khoa h c Công ngh làm đ u m i xây d ng Lu t giao d ch ầ ố
đi n t , d ki n thông qua vào cu i năm 2005. Đ n nay d th o Lu t giao d ch đi n t c b n đãệ ử ự ế ế ự ả ệ ử ơ
hoàn thành, Lu t giao d ch đi n t s đ c U ban th ng v qu c h i thông qua vào 2005. Đây ử ẽ ượ ườ
s là m t khung pháp lý c b n t o c s cho vi c tri n khai và phát tri n TMĐT t i Vi t Nam và ơ ơ ở
c s đ ra các văn b n d i lu t quy đ nh các v n đ chi ti t liên quan đ n TMĐT.ơ ả ướ ấ ề ế ế
H t ng k thu t:ạ ầ
H t ng công ngh thông tinạ ầ
Ph n c ng: Hi n nay toàn qu c có 200 máy tính mini Servers, 700.000 máy vi tính PC. Công ầ ứ
su t s d ng bình quân ch a cao, hi u qu s d ng còn th p. ử ụ ư ử ụ
Ph n m m, các c s d li u và d ch v CNTT: Hi n nay toàn qu c có kho ng 3.000 ph n m mầ ề ơ ầ ề
h th ng và 10.000 ph n m m ng d ng.ệ ố ề ứ
H t ng vi n thông:ạ ầ
T ng công ty B u chính vi n thông hi n đang tri n khai cung c p các d ch v Internet qua m ng ư ị ụ
đi n tho i n i h t trong c n c. M c dù hi n nay c c phí thuê bao v n còn cao so v i m t b ng ả ướ ướ
chung trên th gi i m c đã gi m so v i tr c.Có th nói h t ng vi n thông c a ta vãn cònế ướ ạ ầ
nhi u b t c p đ chu n b cho vi c phát tri n ng d ng TMĐT. ể ứ
H t ng Internet:ạ ầ
Đ n 14/9/2002 c n c đã có kho ng 106.286 thuê bao Internet qua nhà cung c p dich v Internetế ả ướ
l n nh t VDC, ch y u ph c v nghiên c u khoa h c, giáo d c đào t o, du l ch và th ng m i. S ủ ế ươ
l ng ng i thuê bao Internet ch a nhi u do giá c c còn cao trong khi thu nh p c a ng i dânượ ườ ư ướ ậ ủ ườ
còn r t th p, t c đ truy nh p thông tin ch m, n i dung thông tin ti ng vi t nghèo nàn, ti ng anh ố ộ ế ế
ch a đ c ph c p r ng rãi, ch t l ng d ch v Internet ch a t t, s nhà cung c p d ch v Internetư ượ ượ ị ụ ư ị ụ
c a VN hi n còn ít, và ch a s c nh tranh. Tuy v y, h t ng Internet c a Vi t Nam đã và đang ư ạ ầ
phát tri n nhanh chóng s đ m b o cho vi c k t n i và truy n d li u. ế ữ ệ
Công nghi p đi n t - vi n thông và công ngh thông tin: ệ ử
Công nghi p đi n t trong th i gian qua có k ho ch phát tri n tăng t c đã tri n khai nhanh, ệ ử ế
đem l i hi u qu thi t th c, góp ph n c i thi n đáng k công nghi p thông tin vi n thông n c ta. ế ở ướ
H t ng đi n năng:ạ ầ
Ngành đi n l c s n ph m c b n đ c bi t đi n năng. C s h t ng đi n năng h t s c ơ ả ơ ở ạ ế
quan tr ng đ i v i s nghi p công nghi p hóa hi n đ i hoá nói chung càng không th thi u ố ớ ự ế
đ c v i CNTT và TMĐT nói riêng. M c ngu n đi n cung c p không đáp ng đ nhu c u songượ ớ
đ i v i CNTT do tiêu hao năng l ng th p nên kng có nh h ng gì đáng k .ố ớ ượ ưở
H t ng c s b o m t thông tin:ạ ầ ơ
Hi n nay, ngành C y u Vi t Nam đã s n xu t đ c nh ng s n ph m k thu t nghi p v m t ơ ế ượ
mã hi n đ i đáp ng đ c yêu c u b o m t thông tin, th tín, tho i, fax truy n trên kênh vi n thôngệ ạ ượ ầ ả ư
h u tuy n, tuy n m ng máy tính các lo i. Nh ng các lo i s n ph m đó m i ch đáp ng cho ế ế ư ạ ả
yêu c u s d ng trong n i b ngành C y u ch y u đ b o m t thông tin thu c ph m vi ơ ế ủ ế
m t nhà n c.ậ ướ
Ho t đ ng tiêu chu n hóa:ạ ộ
Ch a th ng nh t th ng m i v i các n c trong khu v c th gi i (liên quan đ n TMĐT quaư ươ ạ ớ ướ ế ế
biên gi i). Riêng s v ch t i nay m i kho ng 10% s n ph m bán l l u thông trên th ẻ ư
tr ng có in mã s mã v ch trên bao bì.ườ ố ạ
H t ng thanh toán đi n t :ạ ầ
Th c tr ng c a các Ngân hàng Vi t Nam trong vi c cung c p các d ch v cho TMĐT:ự ạ
B n ngân hàng trong th ng m i qu c doanh l n chi m 80% t ng kh i l ng giao d ch t i ươ ế ố ượ
70% t ng s tài kho n khách hàng trong đó nhi u khách hàng l n các t ng công ty 90/91.ổ ố
Ph ng ti n thanh toán b ng ti n m t tuy đã gi m d i 12% t ng kh i l ng thanh toán khôngươ ư ố ượ
còn gi vai trò là ph ng ti n thanh toán ch y u n a. Các ph ng ti n thanh toán b ng ch ng t ươ ệ ế ươ ệ
nh séc, l nh thanh toán đ c u quy n v.v…càng ngày càng chi m v trí ch y u (85% trong kh iư ư ế ủ ế
l ng thanh toán qua các h th ng ngân hàng). Đ n nay Ngân hàng Nn c b n ngân hàngượ ệ ố ế ướ
th ng m i qu c doanh đ u h th ng bù tr thanh toán liên ngân hàng c a Ngân hàng Nhàươ ệ ố
n c. Ngoài ra các ngân ng còn tham gia h th ng thanh toán S.W.I.F.T v i hàng ngàn l t b cướ ệ ố ượ ứ
đi n thanh toán đi/đ n.ệ ế
M c v y các ngân hàng l n trong n c ch a chuy n đ i đ c các hình giao d ch cũ sang ướ ư ổ ượ
mô hình ngân ng hi n đ i có các s n ph m d ch v TMĐT đ c cung c p trên Internet, đ n t ng ượ ế ừ
khách hàng và cho phép các khách hàng có th đ t hàng và thanh toán qua m ng đáp ng nhu c uể ặ
c a nhi u khách hàng đòi h i các kho n thanh toán qua m ng đáp ng nhu c u th c hi n ngay l p ự ệ
t c. M t khác ngân hàng trong n c còn ph i ch u s c ép c nh tranh t phía các ngân hàng n c ướ ị ứ ướ
ngoài v ich th c ho t đ ng chuyên nghi p. ạ ộ
B o v s h u trí tu : ệ ở
Pháp lu t Vi t Nam b o v các đ i t ng s h u trí tu sau: Quy n tác gi ; sáng ch ; gi i pháp ố ượ ế
h u ích; nhãn hi u hàng hóa; ki u dáng công nghi p; tên g i xu t x hàng hóa. Ngoài ra, các qui ấ ứ
đ nh v b o h quy n s h u công nghi p đ i v i ch d n đ a lý, bí m t kinh doanh, tên th ng m i ả ộ ệ ố ẫ ị ươ
ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan đ n s h u công nghi p cũng v a m i đ c ban ế ở ữ ượ
hành.
B o v ng i tiêu dùng:ả ệ ườ
Giao d ch TMĐT mang tính toàn c u, không gi i h n trong ph m vi m t qu c gia, m t vùng lãnh ớ ạ
th , ng i bán ng i mua không giao d ch tr c ti p; s r i ro, b t tr c trong giao d ch cao h n ườ ườ ế ự ủ ơ
hình th c th ng m i truy n th ng. Nh ng đ c đi m trên đ t ra nh ng yêu c u m i, v n đ m i ươ ề ớ
c n nghiên c u gi i quy t trong TMĐT. ứ ả ế
H t ng c s nhân l c:ạ ầ ơ
H t ng c s nhân l c c a TMĐT g m hai thành ph n: Các chuyên gia CNTT h i (kchạ ầ ơ
hàng ti m năng tham gia TMĐT).
thông tin tài liệu
Hạ tầng pháp lý: Hiện nay Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối xây dựng Luật giao dịch điện tử, dự kiến thông qua vào cuối năm 2005. Đến nay dự thảo Luật giao dịch điện tử cơ bản đã hoàn thành, Luật giao dịch điện tử sẽ được Uỷ ban thường vụ quốc hội thông qua vào 2005. Đây sẽ là một khung pháp lý cơ bản tạo cơ sở cho việc triển khai và phát triển TMĐT tại Việt Nam và là cơ sở để ra các văn bản dưới luật quy định các vấn đề chi tiết liên quan đến TMĐT.
Mở rộng để xem thêm
×