DANH MỤC TÀI LIỆU
THƯ TÍN DỤNG ĐIỀU KHOẢN ĐỎ LÀ GÌ?
TH TƯÍN D NG ĐI U KHO N Đ (RED CLAUSE LETTER OF Ả Ỏ
CREDIT)
1./ Ngu n g c c a Th tín d ng đi u kho n đ : ố ủ ư
Có nhi u gi thuy t khác nhau v ngu n g c LC đi u kho n đ . Có tác gi cho ế ồ ố ả ỏ
r ng LC đi u kho n đ có ngu n g c t t p quán mua bán lông thú Trung ừ ậ
Qu c, có tác gi l i cho r ng LC đi u kho n đ có xu t x t t p quán mua bán ả ạ ứ ừ ậ
len Australia và New Zealand, l i có tác gi cho r ng nó có xu t x t các giao ứ ừ
d ch mua bán th t, cao su, bông…ị ị
Henry Harfield, tác gi cho r ng LC đi u kho n đ có ngu n g c t t p quán ừ ậ
mua bán lông thú Trung Qu c, đã gi i thích nh sau: “Đi u kho n đ ư ả ỏ
ph ng th c có xu t x t t p quán mua bán Trung Qu c, n i ng i bán ươ ứ ừ ậ ơ ườ
th ng là đ i lý c a ng i mua… Ví d , trong giao d ch mua bán lông thú, ườ ủ ườ
th ng nhân Trung Qu c giao d ch v i ng i mua M th ng là các đ i di n ươ ườ ỹ ườ
c a ng i mua. Nh ng th ng nhân này l n l i đ n vùng sâu vùng xa đ thu ườ ươ ặ ộ ế
mua lông thú, ch này m t ít ch kia m t ít, r i gom hàng l i ... H cũng mua ộ ồ
lông thú c a nh ng ng i c n ng tr c ti n m t r i m i giao lông thú sau. T ườ ầ ứ ướ
đó các ngân hàng b t đ u có t p quán th hi n trên LC m t đi u kho n b ng ắ ầ ể ệ
m c đ y quy n cho ngân hàng th ng l ng ho c xác nh n th c hi n ng ỏ ủ ươ ượ
tr c ti n hàng cho ng i h ng l i khi ng i h ng l i xu t trình h i phi u ướ ườ ưở ợ ườ ưở ợ ấ ế
kèm theo l i h a đ n gi n là s xu t trình ch ng t giao hàng trong t ng lai.” ơ ả ứ ừ ươ
Nh ng th ng nhân Australia và New Zealand khi thu mua len đ xu t kh u ươ ể ấ
cũng th ng ph i ng tr c ti n m t cho nh ng nông dân chăn c u và ph i tr ườ ả ứ ướ
chi phí cao đ v n chuy n len t trong đ t li n ra c ng x p hàng. T ng t nhể ậ ế ươ ư
giao d ch LC nh p kh u lông thú t Trung Qu c, LC nh p kh u len t Australia ậ ẩ ậ ẩ
và New Zealand cũng có đi u kho n đ c bi t đ c vi t b ng m c đ cho phép ệ ượ ế ằ
nhà xu t kh u ng tr c m t ph n giá tr LC đ thanh toán ti n mua hàng. ẩ ứ ướ
Nh v y, có th hi u LC đi u kho n đ là LC có đi u kho n, theo đó ngân hàngư ề ả ề ả
phát hành (NHPH) cam k t s ng tr c ho c y quy n cho ngân hàng thông ế ẽ ứ ướ
báo ho c ngân hàng th ng l ng (sau đây g i là ngân hàng đ c ch đ nh - ươ ượ ượ ỉ ị
NHĐCĐ) ng tr c cho ng i h ng l i m t ph n giá tr LC khi ng i h ng ướ ườ ưở ườ ưở
l i xu t trình biên nh n và cam k t b ng văn b n s xu t trình ch ng t giao ợ ấ ế ứ ừ
hàng trong th i h n hi u l c c a LC.ờ ạ ệ ự
1
Tr c đây LC này th ng đ c phát hành b ng th và đi u kho n ng tr c ướ ườ ượ ư ả ứ ướ
này đ c vi t ho c đánh máy b ng m c đ nh m l u ý NHĐCĐ và ng i ượ ế ự ỏ ư ườ
h ng l i v đi u kho n đ c bi t này c a LC, do v y, đ c g i là LC đi u ưở ợ ề ề ượ
kho n đ . Ngày nay khi h u h t LC đ c phát hành b ng SWIFT MT 700, đi u ả ỏ ầ ế ượ
kho n ng tr c này th ng đ c th hi n Field 47B (dĩ nhiên, không ph i ả ứ ướ ườ ượ ệ ở
b ng m c đ ) v i n i dung đ y đ thông th ng t ng t nh ví d sau đây: ớ ộ ườ ươ ư
The negotiating bank is authorized to make advances to the beneficiary upto 70%
of LC value against the beneficiary’s receipt stating that the advances are to be
used to purchase and ship the merchandise for which this credit is opened and the
beneficiary’s undertaking to deliver to the negotiating bank the documents
stipulated in this credit within the validity. The advances plus interest accrued are
to be deducted from the proceeds of their initial drawings.
We undertake to pay you principal plus accrued interest should the advances not be
repaid by the beneficiary within the validity of this credit.(Ngân hàng th ng ươ
lưng đ c y quy n th c hi n ng tr c cho ng i h ng l i s ti n l ượ ủ ướ ườ ưở ên đ nế
70% giá tr LC khi nh n đ c bi ậ ượ ên nh n c a ng i h ng l i n ườ ưở êu rõ r ng s ằ ố
ti n ng tr c s đ c s d ng đ mua về ứ ướ ẽ ượ ử ụ à giao hàng hóa theo LC này cùng v i
cam k t c a ng i h ng l i s xu t trế ườ ưở ợ ẽ ình cho ngân hàng th ng lươ ư ng các
ch ng t quy đ nh trong th i h n hi u l c c a LC. S ti n ng tr c c ng lãi ề ứ ướ
phát sinh s đ c kh u tr t ti n hàng trong l n thanh toán đ u tiên. ượ ừ ừ
Chúng tôi (NHPH) cam k t s thanh toán cho quý ngân hàng s ti n g c c ng ế ố ề
ti n lãi phát sinh n u s ti n ng tr c không đ c ng i h ng l i hoàn tr ế ề ứ ướ ượ ườ ưở
trong th i h n hi u l c c a LC.)ờ ạ ệ ự
2./ Các lo i L/C đi u kho n đ ả ỏ
a) Đi u kho n đ tr n hay kh ỏ ơ ông có đ m b o (unsecured or clean red clause): ả ả
Theo đi u kho n này, NHĐCĐ đ c NHPH y quy n ng tr c cho ng i ề ả ượ ủ ề ướ ườ
ng i h ng l i m t ph n giá tr LC khi nh n đ c cam k t r ng s ti n ng ườ ưở ợ ộ ầ ượ ế
tr c s đ c s d ng đ tr ti n mua hàng hóa. ướ ẽ ượ ử
N i dung đi u kho n đ tr n hay không có đ m b o có th đ c th hi n trong ơ ể ượ
ví d sau đây:
2
The negotiating bank is authorized to make advances to the beneficiary upto 70 %
of LC value against his statement that the advances are required for the purpose of
making payments for the wool before shipment. We undertake to repay you
anticipatory advances granted by you within the LC limit.
(Ngân hàng th ng lươ ư ng đ c y quy n th c hi n ng tr c cho ng i ượ ủ ướ ườ
h ng l i lưở ên đ n 70% giếá tr LC khi nh n đ c văn b n c a ng i h ng l i ượ ườ ưở
nêu rõ r ng s ti n ng tr c s đ c s d ng đ thanh to ề ứ ướ ẽ ượ ử ụ án ti n lông c u
tr c khi giao hướ àng. Chúng tôi ch p nh n hoấ ậ àn tr cho quý ngân hàng s ti n ố ề
ng tr c trong gi i h n c a LC). ướ ớ ạ
b) Đi u kho n đ k èm ch ng t hay cứ ừ ó đ m b o (secured or documentary red ả ả
clause):
Theo đi u kho n này, NHĐCĐ đ c NHPH y quy n ng tr c m t ph n giá ề ả ượ ủ ề ướ
tr LC khi ng i th h ng xu t trình biên lai g i kho (warehouse receipt) ho c ườ ụ ưở
các ch ng t t ng t cùng v i cam k t s xu t trình ch ng t giao hàng theo ứ ừ ươ ự ế ứ ừ
yêu c u c a LC khi th c hi n giao hàng. ầ ủ
Tr ng h p ng i th h ng sau đó vi ph m cam k t, bao g m vi c không ườ ợ ườ ưở ế
xu t trình ch ng t phù h p v i đi u ki n và đi u kho n LC, NHĐCĐ có quy n ợ ớ
yêu c u NHPH hoàn tr ti n ng tr c cùng v i ti n lãi và các chi phí khác. ề ứ ướ
N i dung đi u kho n đ kèm ch ng t hay có đ m b o có th đ c th hi n ể ượ
trong ví d sau đây:
The negotiating bank is authorized to make advances to the beneficiary upto 70 %
of LC value against Warehouse Receipts or other documents evidencing the right
to claim possession of the goods and the undertaking to deliver the relative Bills of
Lading and other required documents in due course. Such Warehouse Receipt or
other documents may be entrusted to the beneficiary in exchange for his
acknowledgement that the documents are held by him as trustee for you and as
your agent to obtain for you in exchange the relative Bill of Lading. The goods,
whilst in the warehouse pending shipment are to be insured by...... We undertake to
repay you anticipatory advances granted by you within the LC limit.
3
(Ngân hàng th ng lươ ư ng đ c y quy n th c hi n ng tr c cho ng i ượ ủ ướ ườ
h ng l i lưở ên đ n 70% giếá tr LC khi nh n đ c Bi ậ ượ ên lai G i kho ho c c ác
ch ng t kh ác ch ng minh quy n s h u h ở ữ àng hóa và cam k t s xu t trế ẽ ình các
ch ng t bao g m v n đ n đ ậ ơ úng th i h n quy đ nh. Quý ngân hàng có th y ể ủ
thác Biên lai G i kho ho c các ch ng t khác cho ng i h ng l i đ i l y xác ườ ưở ổ ấ
nh n r ng các ch ng t đ c ng i h ng l i n m gi v i t cách là ng i ừ ượ ườ ưở ữ ớ ư ườ
đ c y thác và là đ i di n c a quý ngân hàng đ nh n v n đ n thay cho quý ượ ủ ơ
ngân hàng. Hàng hóa g i trong kho ch giao lên tàu ph i đ c b o hi m b i… ả ượ
Chúng tôi cam k t hoàn tr l i s ti n ng tr c mà quý ngân hàng đã th c hi nế ả ạ ướ
trong gi i h n LC) ớ ạ
c) Đi u kho n đ “bi ả ỏ ên nh n và cam k t” hay “hếóa đ n và cam kơt” ế
(Receipt/invoicing and Undertaking Red Clause):
Lo i đi u kho n đ này không ph bi n nh ng có kh năng s đ c các ngân ế ư ẽ ượ
hàng Vi t Nam áp d ng, nh t là khi NHĐCĐ ch a t tin v i LC đi u kho n đ . ư ự
Khác v i hai lo i đi u kho n trên, đi u kho n này cho phép NHĐCĐ ng tr c ạ ề ướ
ti n hàng khi nh n đ c biên nh n và hóa đ n c a ng i th h ng cùng v i ượ ơ ườ ụ ưở
cam k t s hoàn tr s ti n ng tr c trong tr ng h p không xu t trình ch ng ế ả ố ướ ườ
t phù h p theo LC.ừ ợ
ng tr c theo đi u kho n “biên nh n và cam k t” th ng không đ c th c ướ ế ườ ượ ự
hi n t ngu n v n c a NHĐCĐ nh ng đ c th c hi n khi NHPH tr ti n và ừ ồ ư ượ
ng i th h ng ch u trách nhi m tr c NHPH khi vi ph m.ườ ụ ưở ướ
As the beneficiary will have to pay for the goods, processing and ancillary charges
before shipment, negotiation may be made to the beneficiary against invoices
evidencing firstly cost of goods and/or processing and ancillary charges and the
beneficiary's undertaking to refund the advance in the event of failure to present
complying documents under the credit in due course. We accept responsibility for
meeting such payments under the terms of the credit.
(Ng i h ng l i s ph i thanh toán ti n hàng, ch bi n và các ph phí khác ườ ưở ợ ẽ ế ế
tr c giao hàng, do v y, có th th c hi n chi t kh u cho ng i th h ng khi ướ ế ườ ụ ưở
nh n đ c các hóa đ n ch ng minh chi phí mua hàng và/ho c các ph phí ch ậ ượ ơ ế
4
bi n và cam k t c a ng i h ng l i s hoàn tr l i s ti n ng tr c trong ế ế ườ ưở ả ạ ướ
tr ng h p không th xu t trình ch ng t phù h p v i quy đ nh c a c a LC. ườ ủ ủ
Chúng tôi ch p nh n tr các kho n thanh toán đó theo đi u kho n LC) ậ ả
3./ Quy trình giao d ch L/C đi u kho n đ : ả ỏ
- NHPH phát hành LC đi u kho n đ y quy n cho NHTB ng tr c ti n hàng ề ả ủ ề ướ
cho ng i h ng l i khi nh n đ c biên nh n và cam k t c a ng i h ng l i ườ ưở ượ ế ủ ườ ưở
s xu t trình ch ng t giao hàng theo quy đ nh trong th i h n hi u l c c a LC. ờ ạ ệ ự
- NHTB thông báo LC, l u ý cho ng i h ng l i v đi u kho n đ .ư ườ ưở ợ ề ề
- Ng i h ng l i đ ngh NHTB ng tr c ti n hàng b ng xu t trình cam k t ườ ưở ợ ề ướ ế
s xu t trình ch ng t giao hàng theo quy đ nh trong th i h n hi u l c c a LC. ờ ạ ệ ự
- NHTB nh n cam k t và th c hi n ng tr c m t ph n ti n hàng theo quy đ nh ế ệ ứ ướ
c a LC cho ng i h ng l i. ườ ưở
- Sau khi giao hàng lên tàu ng i h ng l i xu t trình ch ng t giao hàng cho ườ ưở ợ ấ ứ ừ
NHTB.
- NHTB g i ch ng t giao hàng đ n NHPH và đ ngh hoàn tr đ y đ giá tr ế ả ầ
b ch ng t xu t trình.ộ ứ
- NHPH giao ch ng t cho ng i m LC. ườ ở
- NHPH hoàn tr đ y đ cho NHTB.ả ầ
- NHTB thanh toán ti n hàng cho ng i h ng l i sau khi kh u tr ti n lãi phát ườ ưở ừ ề
sinh và các chi phí khác.
4./ R i ro trong giao d ch L/C đi u kho n đ : ả ỏ
Ngoài nh ng r i ro nh trong LC thông th ng, nh ng r i ro chính liên quan ữ ủ ư ườ ữ ủ
đ n giao d ch LC đi u kho n g m có:ế ả ồ
- Ng i h ng l i s d ng s ti n đ c ng tr c không đúng m c đích, d n ườ ưở ượ ứ ướ
đ n không có kh năng ho c không th th c hi n giao hàng và xu t trình ch ng ế ể ự
t quy đ nh đúng h n theo quy đ nh LC. ừ ị
5
- Ng i h ng l i nh n đ c ti n ng tr c nh ng sau đó giao hàng cho ng iườ ưở ượ ề ứ ướ ư ườ
mua khác. Kh năng này có th x y ra khi giá c hàng hóa tăng cao đ t bi n, ể ả ế
ng i h ng l i hám l i có th “xù” giao hàng đ bán l i cho nhà nh p kh u ườ ưở
khác v i giá cao h n.ớ ơ
- Ng i h ng l i bi n m t ngay sau khi nh n đ c ti n ng tr c (l a đ o).ườ ưở ợ ế ượ ướ ừ
5./ Gi i pháp h n ch r i ro: ế ủ
a) giác đ NHPHỞ ộ
Là ngân hàng tài tr nh p kh u NHPH có th h n ch r i ro trong vi c phát ế ủ
hành LC đi u kho n đ b ng các gi i pháp (1) th m đ nh và (2) k năng/k ỏ ằ
thu t c u trúc LC đi u kho n đ .ậ ấ
(1) Th m đ nhẩ ị
- Năng l c tài chính và uy tín tín d ng c a nhà nh p kh u: ụ ủ
Nhà nh p kh u ph i có kh năng hoàn tr cho NHPH khi NHPH ph i hoàn tr ậ ẩ ả
ti n ng tr c cho NHĐCĐ b t k nhà xu t kh u có th c hi n giao hàng và ề ứ ướ
xu t trình ch ng t trong th i h n hi u l c c a LC hay không. ờ ạ
- M i quan h gi a nhà nh p kh u và nhà xu t kh u: ệ ữ
Ch ch p nh n s d ng LC đi u kho n đ khi ng i h ng l i là khách hàng có ử ụ ườ ưở
quan h thân thi t, ví d , ng i h ng l i là m t đ i lý ho c công ty liên doanh ế ườ ưở ộ ạ
mà nhà nh p kh u là m t bên tham gia góp v n; ho c nhà xu t kh u là khách ấ ẩ
hàng quan h truy n th ng v i nhà nh p kh u, có uy tín, kh năng th c hi n ự ệ
h p đ ng…ợ ồ
- Hàng hóa:
Hàng hóa nh p kh u th ng là nh ng m t hàng đ c thù, có giá c n đ nh, it ườ ả ổ
bi n đ ng. ế ộ
- T l ng tr c: ệ ứ ướ
Tùy theo m i quan h gi a nhà nh p kh u và nhà xu t kh u nh ng t l ng ư ệ ứ
tr c càng th p càng ít r i ro, không nên ch p nh n ng tr c quá 50% giá tr ướ ậ ứ ướ
LC.
6
thông tin tài liệu
THƯ TÍN DỤNG ĐIỀU KHOẢN ĐỎ (RED CLAUSE LETTER OF CREDIT) 1./ Nguồn gốc của Thư tín dụng điều khoản đỏ: Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc LC điều khoản đỏ. Có tác giả cho rằng LC điều khoản đỏ có nguồn gốc từ tập quán mua bán lông thú ở Trung Quốc, có tác giả lại cho rằng LC điều khoản đỏ có xuất xứ từ tập quán mua bán len ở Australia và New Zealand, lại có tác giả cho rằng nó có xuất xứ từ các giao dịch mua bán thịt, cao su, bông…
Mở rộng để xem thêm
×