DANH MỤC TÀI LIỆU
Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
1
BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC
PHÒNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 16/2016/TTLT-BYT-BQP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH VIỆC KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế Cục trưởng Cục
Quân y- Bộ Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông liên tịch quy định việc
khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chương I
NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông liên tịch (sau đây viết tắt Thông tư) này quy định khám sức khỏe thực hiện
nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám
phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe, quản sức khỏe phân loại sức khỏe đối với công
dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân stại ngũ, quân nhân dự bị công
dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự.
2. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Công dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân stại ngũ, quân nhân dự b
và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự;
b) Cơ quan quân sự các cấp, cơ quan y tế, quân y các cấp;
c) Các quan, đơn vị, tchức nhân liên quan đến việc khám sức khỏe thực hiện
nghĩa vụ quân sự.
Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
2
Thong tu lien tich
thông tin tài liệu
Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe và quản lý sức khỏe đối với công dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ, quân nhân dự bị và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự. Thông tư có hiệu lực ngày 15/08/2016.
Mở rộng để xem thêm
×