DANH MỤC TÀI LIỆU
Tham khảo giáo trình kinh tế học vi mô
LI M ĐẦU
Giáo trình kinh tế hc vi mô là tài liu dùng trong ging dy và hc tp dành cho sinh viên
năm th nht khi ngành kinh tế. Tài liu được biên son nhm cung cp cho bn đọc nghiên
cu các qui lut, nguyên lý kinh tế cơ bn, tiếp cn tư duy phân tích ca mt nhà kinh tế đối
vi các s kin kinh tế thông qua các mô hình. Các ch đề bao gm: phân tích cung cu; lý
thuyết la chn tiêu dùng, lý thuyết sn xut và chi phí, phân tích hành vi ra quyết định ca
doanh nghip trong cu trúc th trường; phân tích chính sách công đối vi các vn đề như
thuế, thương mi quc tế, ngoi ng và hàng hóa công cng.
Các nhà kinh tế thường tiếp cn các vn đề trong nn kinh tế thông qua phân tích cung
cu: bng cách nghĩ v người mua và bán là các lc lượng cu thành th trường; mc tiêu và
nhng ràng buc để phát trin các mô hình; mô t các điu kin cho cân bng th trường; và
gii pháp xác định cân bng cũng như các thay đổi cân bng th trường khi có s tác động
chính ph vào th trường. Vi cách tiếp cn này, bn đọc có th d dàng hiu được s vn
hành và tương tác ca các lc lượng cu thành th trường, cơ chế giá c và cách thc phân b
ngun lc đối vi các đặc tính th trường khác nhau.
Vi bn đọc khi bt đầu nghiên cu kinh tế vi mô, không ai nói rng đây là môn hc d,
nhiu bn đọc thm chí cho rng đây là môn hc khó khăn nht. Mc du như vy, nhưng hu
hết các bn có th kim soát vic hc tp ca mình và chúng tôi đảm bo rng bn có th
thành công. Nhưng để nghiên cu tt môn hc này đòi hi người hc phi cam kết và kiên trì
vi mt kế hoch hc tp thích hp; đọc tài liu và nm yêu cu hc tp trước khi đến lp; đọc
thêm các tài liu liên quan và tin tc kinh tế; liên kết ni dung bài hc vi các s kin kinh tế;
đặt câu hi phân tích và suy lun vn đề.
Để h tr cho bn đọc trong quá trình nghiên cu và ôn tp, nhóm biên son lit kê các
khái nim và thut ng quan trng được in đậm trong giáo trình cui mi chương. Các câu
hi ôn tp và ch dn tóm lược để h tr cho bn đọc h thng hóa kiến thc và luyn tp mô
hình vi mt s vn đềng dng. Ngoài ra, nhóm biên son lược dch mt s bài báo liên
quan đến các s kin kinh tế ni bt. Điu này làm cho bn đọc d dàng liên kết lý thuyết vi
vn đề thc tin và điu quan trng là trao di k năng phân tích các vn đề kinh tế.
Chúng tôi xin chân thành cm ơn nhng tác gi trong các tài liu mà chúng tôi đã tham
kho trong quá trình biên son giáo trình này. Nhân dp này, li cm ơn xin được gi đến các
đồng nghip đã tham gia biên son và đóng góp nhiu ý kiến quí giá. S thành công ca giáo
trình phi k đến s ng h ca bn đọc, nhng người luôn chia s nhng ý kiến để chúng tôi
hoàn thin giáo trình cho ln xut bn tiếp theo.
Ch biên
PGS., TS. Lê Thế Gii
2
Nhu c
u
“vô hn”
N
g
u
n lc
“khan hiếm”
Ba vn đề
cơ bn?
NN KINH T
“s la chn”
KINH T HC
Kinh tế vĩ Kinh tế vi mô
Chi
p
hí cơ h
i
+ Chi phí cơ hi
+ Đường cong năng lc sn xut
+ Chuyên môn hóa & thương mi
Hiu qu
kinh tế - xã h
i
+ N
g
oi n
g
+ Hàng hóa công cng
+ Tài nguyên dùng chung
Quá trình
sn xutĐ
u ra
Đ
u vào
CUNG - C
U
Q = f
(
L,K
)
S
N XUT – CHI PHÍ
P
Q
S
D
P
Q
S
D
Th trườn
g
n
g
un lc Th trườn
g
sn phm
+ Lao độn
g
+ Vn
+ Tài nguyên
Doanh thu – Chi phí
Π
Max
: MR = MC
P
Q
D
La chn tiêu dùn
g
P
Q
S
Qu
y
ết định sn xut
Cnh tranh
hoàn ho
Độc
quyn
Bán
cnh tranh
Bán
độc quyn
-Vô s n
g
ười mua, bán
-Sn phm đồng nht -Nhi
u n
g
ười mua, bán
-Sn phm phân bit
-Vài n
g
ười bán
-Sn phm ph.bit/t.chun
-Mt n
g
ười bán
-Sn phm duy nht
C
U TRÚC TH TRƯỜNG
Th trườn
g
cnh tranh hoàn ho
Th trườn
g
cnh tranh không hoàn ho
P
Q
D
- Thôn
g
tin hoàn ho
- Doanh nghip nhn giá
P = MR
P
Q
D
- Thôn
g
tin khôn
g
hoàn ho
- Doanh nghip định giá
MR
QUYT ĐỊNH SN XUT
& HÀNH VI NGÀNH
+ Sn phm
+ Dch v
K
K
T
T
C
C
U
U
V
VÀ
À
N
N
I
I D
DU
UN
NG
G M
MÔ
ÔN
N H
H
C
C
i
M
M
M
C
C
C
L
L
L
C
C
C
CHƯƠNG 1: TNG QUAN V KINH T VI MÔ.............................................................1
NHNG VN ĐỀ KINH T CƠ BN .......................................................................................1
BA VN ĐỀ KINH T CƠ BN..............................................................................................1
NN KINH T: TNG QUAN .................................................................................................2
VAI TRÒ CA CHÍNH PH ĐỐI VI NN KINH T..........................................................5
KINH T HC LÀ GÌ?................................................................................................................6
KINH T HC...........................................................................................................................6
KHOA HC VÀ CHÍNH SÁCH KINH T..............................................................................7
KINH T HC THC CHNG VÀ CHUN TC ................................................................9
DOANH NGHIP VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.............................................................9
LOI HÌNH DOANH NGHIP ................................................................................................9
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH..............................................................................................10
KINH T HC QUN LÝ......................................................................................................11
PH LC: S LA CHN VÀ CHI PHÍ CƠ HI..................................................................21
CHI PHÍ CƠ HI.....................................................................................................................21
ĐƯỜNG CONG NĂNG LC SN XUT ............................................................................21
CHUYÊN MÔN HÓA VÀ THƯƠNG MI............................................................................26
CHƯƠNG 2: CUNG CU VÀ GIÁ C TH TRƯỜNG ..................................................35
TH TRƯỜNG VÀ CNH TRANH ..........................................................................................35
TH TRƯỜNG .........................................................................................................................35
CNH TRANH HOÀN HO VÀ KHÔNG HOÀN HO .....................................................35
CU HÀNG HÓA......................................................................................................................36
KHÁI NIM CU ...................................................................................................................36
DCH CHUYN TRÊN ĐƯỜNG CU VÀ DCH CHUYN CU......................................37
CÁC NHÂN T NH HƯỞNG ĐẾN CU...........................................................................38
NH HƯỞNG QUC T.......................................................................................................41
CUNG HÀNG HÓA ...................................................................................................................41
KHÁI NIM CUNG ................................................................................................................41
DCH CHUYN TRÊN ĐƯỜNG CUNG VÀ DCH CHUYN CUNG................................42
CÁC NHÂN T NH HƯỞNG ĐẾN CUNG ........................................................................43
NH HƯỞNG QUC T.......................................................................................................44
CÂN BNG TH TRƯỜNG ......................................................................................................45
CÂN BNG CUNG CU .......................................................................................................45
S DCH CHUYN CUNG CU...........................................................................................46
CHÍNH SÁCH CA CHÍNH PH............................................................................................47
CHÍNH SÁCH ĐIU CHNH GIÁ .........................................................................................47
CHÍNH SÁCH N ĐỊNH GIÁ................................................................................................49
THU VÀ HN NGCH........................................................................................................50
CHƯƠNG 3: ĐỘ CO GIÃN CA CUNG CU................................................................59
ĐỘ CO GIÃN CA CU ..........................................................................................................59
KHÁI NIM V ĐỘ CO GIÃN ..............................................................................................59
ĐỘ CO GIÃN CA CU........................................................................................................61
CÁC NHÂN T NH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ CO GIÃN CA CU .........................................66
ĐỘ CO GIÃN CA CUNG........................................................................................................66
ii
CÁC NG DNG V ĐỘ CO GIÃN .......................................................................................69
ĐỘ CO GIÃN VÀ DOANH THU ...........................................................................................69
ĐỘ CO GIÃN VÀ THU........................................................................................................70
ĐƯỜNG CONG LAFFER.......................................................................................................72
CHƯƠNG 4: LÝ THUYT LA CHN TIÊU DÙNG ...................................................81
HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG...............................................................................................81
MC TIÊU NGƯỜI TIÊU DÙNG..........................................................................................81
CÁC NHÂN T NH HƯỞNG .............................................................................................81
TÁC ĐỘNG THU NHP VÀ THAY TH.............................................................................82
LÝ THUYT LI ÍCH ..............................................................................................................83
LI ÍCH ...................................................................................................................................83
MÔ HÌNH LA CHN TIÊU DÙNG....................................................................................84
CÂN BNG TIÊU DÙNG VÀ ĐƯỜNG CU.......................................................................85
LÝ THUYT ĐẲNG ÍCH..........................................................................................................86
ĐƯỜNG ĐẲNG ÍCH...............................................................................................................86
ĐƯỜNG NGÂN SÁCH...........................................................................................................88
CÂN BNG TIÊU DÙNG VÀ ĐƯỜNG ĐẲNG ÍCH............................................................89
CHƯƠNG 5: LÝ THUYT SN XUT - CHI PHÍ....................................................... 103
LÝ THUYT SN XUT.......................................................................................................103
HÀM S SN XUT ...........................................................................................................103
SN XUT THEO THI GIAN ..........................................................................................111
LÝ THUYT CHI PHÍ.............................................................................................................111
BN CHT CHI PHÍ ............................................................................................................111
CHI PHÍ SN XUT NGN HN ......................................................................................112
CHI PHÍ SN XUT DÀI HN...........................................................................................117
QUYT ĐỊNH SN XUT.....................................................................................................118
MC TIÊU VÀ RÀNG BUC .............................................................................................119
CÁC TIÊU CHUN ĐÁNH GIÁ LA CHN....................................................................119
QUYT ĐỊNH SN XUT TI ƯU ...................................................................................121
CHƯƠNG 6: CNH TRANH HOÀN HO....................................................................133
CU TRÚC TH TRƯỜNG.....................................................................................................133
PHÂN LOI TH TRƯỜNG.................................................................................................133
CNH TRANH TRONG CU TRÚC TH TRƯỜNG ........................................................134
ĐƯỜNG CU CA DOANH NGHIP..................................................................................134
QUYT ĐỊNH SN XUT.....................................................................................................135
QUYT ĐỊNH SN XUT NGN HN............................................................................135
QUYT ĐỊNH SN XUT DÀI HN ................................................................................139
CHƯƠNG 7: CNH TRANH KHÔNG HOÀN HO ....................................................153
ĐỘC QUYN...........................................................................................................................153
TH TRƯỜNG ĐỘC QUYN...............................................................................................153
QUYT ĐỊNH SN XUT ..................................................................................................155
CHÍNH SÁCH CÔNG ĐỐI VI ĐỘC QUYN...................................................................158
BÁN CNH TRANH...............................................................................................................161
ĐƯỜNG CU CA DOANH NGHIP ...............................................................................161
QUYT ĐỊNH SN XUT ..................................................................................................163
CHI PHÍ PHÂN BIT............................................................................................................164
iii
BÁN ĐỘC QUYN..................................................................................................................165
PHÂN BIT GIÁ ...................................................................................................................165
MÔ HÌNH ĐƯỜNG CU LP D........................................................................................167
LÝ THUYT TRÒ CHƠI......................................................................................................169
CHƯƠNG 8: CUNG CU TH TRƯỜNG NGUN LC .............................................183
TH TRƯỜNG NGUN LC .................................................................................................183
CUNG CU NGUN LC...................................................................................................184
CU NGUN LC DOANH NGHIP................................................................................187
TH TRƯỜNG LAO ĐỘNG ....................................................................................................189
TIN LƯƠNG VÀ CUNG LAO ĐỘNG...............................................................................189
S KHÁC BIT V TIN LƯƠNG.....................................................................................190
VAI TRÒ CA NGHIP ĐOÀN ..........................................................................................191
VN, CÔNG NGH VÀ TÀI NGUYÊN ................................................................................193
TH TRƯỜNG VN..............................................................................................................193
S THAY ĐỔI CÔNG NGH..............................................................................................195
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ......................................................................................195
CHƯƠNG 9: NGOI NG VÀ HÀNG HÓA CÔNG CNG........................................207
NGOI NG............................................................................................................................207
NGOI NG LÀ GÌ..............................................................................................................207
GII QUYT CÁ NHÂN V NGOI NG........................................................................211
CHÍNH SÁCH CÔNG CNG ĐỐI VI NGOI NG .......................................................213
HÀNG HÓA CÔNG CNG.....................................................................................................216
PHÂN LOI HÀNG HÓA ....................................................................................................216
HÀNG HÓA CÔNG CNG ..................................................................................................218
TÀI NGUYÊN CHUNG ........................................................................................................221
thông tin tài liệu
Giáo trình kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình. Các chủ đề bao gồm: phân tích cung cầu; lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý thuyết sản xuất và chi phí, phân tích hành vi ra quyết định của doanh nghiệp trong cấu trúc thị trường; phân tích chính sách công đối với các vấn đề như thuế, thương mại quốc tế, ngoại ứng và hàng hóa công cộng. Các nhà kinh tế thường tiếp cận các vấn đề trong nền kinh tế thông qua phân tích cung cầu: bằng cách nghĩ về người mua và bán là các lực lượng cầu thành thị trường; mục tiêu và những ràng buộc để phát triển các mô hình; mô tả các điều kiện cho cân bằng thị trường; và giải pháp xác định cân bằng cũng như các thay đổi cân bằng thị trường khi có sự tác động chính phủ vào thị trường. Với cách tiếp cận này, bạn đọc có thể dể dàng hiểu được sự vận hành và tương tác của các lực lượng cấu thành thị trường, cơ chế giá cả và cách thức phân bổ nguồn lực đối với các đặc tính thị trường khác nhau.
Mở rộng để xem thêm
×