DANH MỤC TÀI LIỆU
Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế
thông tin tài liệu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13. 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:
Mở rộng để xem thêm
×