DANH MỤC TÀI LIỆU
Điểm khác nhau giữa Xử lý số liệu kế toán và Phân tích số liệu kế toán
Đi m khác nhau gi a X lý s li u k toán và Phân tích s li u k toán ố ệ ế ố ệ ế
X lý s li u là k t qu trong quá kh , ch ng h n nh doanh thu bán hàng c a ố ệ ế ư
c a hàng tháng tr c, hay s bi n đ ng h ng tháng c a doanh thu bán hàng. ướ ự ế
M c đích chung là nh m so sánh gi a các c a hàng v i nhau, hay khuynh h ng ữ ử ướ
tăng gi m c a doanh thu/chi phí. Nh ng sau khi n m đ c tình hình, s ph i làm ư ượ ẽ ả
gì ?
Nghĩa là các b n ch d ng l i m c đích c p nh t và x lý s li u, r i đ a ra ạ ở ư
báo cáo so sánh theo th i kỳ ho c theo khu v c…và k t thúc ph n báo cáo k ờ ặ ế ế
toán. Thêm n a ch có m t s lo i báo cáo nh doanh thu, chi phí đ c x lý và ộ ố ư ượ
cũng không k t n i v i các ngu n d li u khác đ tìm hi u sâu h n tình hình, vì ế ữ ệ ơ
v y thông tin và giá tr b h n ch . ị ị ạ ế
Ng c l i, phân tích s li u l i có m c tiêu rõ ràng và tìm ki m thêm thông tin ượ ố ệ ế
c n thi t đ đ t m c tiêu. M c tiêu đây không ch là n m rõ đi m đ c tr ng ế ể ạ ư
c a s li u mà t đó ta có th thu th p cho các m c đích khác nhau nh d báo ư ự
cho t ng lai, cho khu v c hay các nhóm s n ph m. Đ làm đ c đi u này s ươ ượ ề
r t khó n u ch s d ng m t lo i báo cáo nh doanh thu hay chi phí. Cách ế ỉ ử ư
th ng đ c s d ng đ đ c đ c nh ng v n đ bên trong mà ch m t lo i ườ ượ ụ ể ượ ữ ấ
data không th làm, đó là k t h p t hai lo i data tr lên. (Ví d data doanh thu ế ợ ừ
k t h p v i data khách hàng k t h p v i data khu v c k t h p v i data s n ế ợ ế ợ ế ợ
ph m k t h p v i data mùa v ….) thì cách s d ng k t h p nhi u ngu n data ế ợ ế ợ
đã cho ta m t thông tin r t rõ ràng và giá tr t m i quan h gi a chúng r i. ị ừ
Các b n hãy th xem l i các data mình th ng x d ng là d li u đ c x ườ ử ụ ượ
hay d li u đ c phân tích. N u ch x lý s li u kê toán b ng cách s p x p l i ượ ế ỉ ử ế
k t qu , ta ch có th n m đ c hi n tr ng. Nh ng n u phân tích s li u k ế ể ắ ượ ư ế ế
toán, ta có th thu đ c nh ng thông tin giá tr . ượ ữ
thông tin tài liệu
Điểm khác nhau giữa Xử lý số liệu kế toán và Phân tích số liệu kế toán Xử lý số liệu là kết quả trong quá khứ, chẳng hạn như doanh thu bán hàng của cửa hàng tháng trước, hay sự biến động hằng tháng của doanh thu bán hàng. Mục đích chung là nhằm so sánh giữa các cửa hàng với nhau, hay khuynh hướng tăng giảm của doanh thu/chi phí. Nhưng sau khi nắm được tình hình, sẽ phải làm gì ? Nghĩa là các bạn chỉ dừng lại ở mục đích cập nhật và xử lý số liệu, rồi đưa ra báo cáo so sánh theo thời kỳ hoặc theo khu vực…và kết thúc phần báo cáo kế toán. Thêm nữa chỉ có một số loại báo cáo như doanh thu, chi phí được xử lý và cũng không kết nối với các nguồn dữ liệu khác để tìm hiểu sâu hơn tình hình, vì vậy thông tin và giá trị bị hạn chế.
Mở rộng để xem thêm
×