DANH MỤC TÀI LIỆU
CHỦ ĐỀ : TRÒ CHƠI VỚI GIẤY
BÉ CH I V I GI YƠ Ớ
L P: 19-24 THÁNG
I. M c đích yêu c uụ ầ
- Tr đ c phát tri n k năng vò qua ch i v i gi y.ẻ ượ ơ
- Tr bi t ph i h p tay và m t khi ch i vò.ẻ ế ố ợ ơ
- Tr đ c phát tri n kẻ ượ năng tung, ném gi y.
II. Chu n bẩ ị
- Gi y báo có hình đ h n s l ng tr ơ ố ượ .
- 3 đ u con sâu b ng qu bóng ằ ả .
III. Cách ti n hànhế
1. Ho t đ ng 1:ạ ộ BÉ CH I V I GI YƠ Ớ
+ t o tình hu ng xu t hi n gi y cho tr g i tên sau đó g i ý m i tr l y ẻ ấ
cho mình 1 t gi y và xem, g i tên các hình nh có trong gi y.ờ ấ
+ Cô cho tr ch i trò ch i: Th i gi y, che đ u, ú à..ẻ ơ ơ
+ Vò gi y
2. Ho t đ ng 2:ạ ộ XEM AI VÒ KHÉO
+ g i ý tr gi y trong lòng bàn tay c a mình, sau đó giúp tr bóp g nợ ẻ
thành viên gi y. cho tr ch i ném viên gi y v phía tr c ho c tung lên cao ẻ ơ ướ
và ch p gi y.ụ ấ
+ Cô cho tr c t viên gi y vào r . ẻ ấ
3. Ho t đ ng 3:ạ ộ XEM AI DÁN KHÉO
+ Cô t o tình hu ng xu t hi n thêm gi y. G i ý cho tr vò viên gi y cho g n l i ọ ạ
sau đó cho tr g n thành hình con sâu.
thông tin tài liệu
CHỦ ĐỀ : TRÒ CHƠI VỚI GIẤY 1. Hoạt động 1: BÉ CHƠI VỚI GIẤY + Cô tạo tình huống xuất hiện giấy cho trẻ gọi tên sau đó cô gợi ý mỗi trẻ lấy cho mình 1 tờ giấy và xem, gọi tên các hình ảnh có trong giấy. + Cô cho trẻ chơi trò chơi: Thổi giấy, che đầu, ú à.. + Vò giấy 2. Hoạt động 2: XEM AI VÒ KHÉO + Cô gợi ý trẻ vò giấy trong lòng bàn tay của mình, sau đó giúp trẻ bóp gọn thành viên giấy. Cô cho trẻ chơi ném viên giấy về phía trước hoặc tung lên cao và chụp giấy. + Cô cho trẻ cất viên giấy vào rổ.
Mở rộng để xem thêm
×