DANH MỤC TÀI LIỆU
BÁO CÁO XKN VIỆT NAM 2017 - P2
73
BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017
CHƯƠNG IV:
THỊ TRƯỜNG
XUẤT KHẨU,
NHẬP KHẨU
74
BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017
I. THỊ TRƯỜNG CHÂU Á
1. Tình hình xuất nhập khẩu chung
Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước
thuộc khu vực Châu Á đạt 283,6 tỷ USD, tăng 25,97% so với năm 2016,
chiếm 66,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Châu Á đạt 112,78
tỷ USD, tăng 32% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 52,7% trong tổng kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nhập khẩu đạt 170,8 tỷ USD, tăng 22,3%
so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 81% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của
Việt Nam. Nhập siêu từ khu vực Châu Á năm 2017 là 58,06 tỷ USD, tăng
6,9% so với năm 2016.
Năm 2017, xuất khẩu của Việt Nam sang các khu vực thị trường tại
Châu Á đều tăng so với năm 2016, cụ thể: xuất khẩu sang khu vực Đông
Bắc Á (Nhật Bản Hàn Quốc, các thị trường tiếng Trung) tăng 28,1%,
Đông Nam Á (10 nước ASEAN) tăng 19,7%, Tây Á tăng 8,0% Nam Á
tăng 37,9%.
Xét về tỷ trọng cấu khu vực thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam
tại Châu Á, thị trường Đông Bắc Á chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 75%), tiếp
đến thị trường ASEAN chiếm tỷ trọng 17,5%. Hai thị trường Tây Á
Nam Á chiếm tỷ trọng tương đối thấp, lần lượt là 4% và 3,3%.
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường XNK của Việt Nam tại khu vực Châu Á
Biu  6: C c
u th tr
Biu  7: C c
u xu
ông Nam
Á, 17.50%
Tây Á, 4.00%
tr
ng XNK ca Vit Nam ti khu v
c Châu Á
u xut khu h
àng hóa sang Hoa K
nm 2017
Ngu
ông Bc
Á, 75.20%
Tây Á, 4.00%
Nam
Á, 3.30%
c Châu Á
m 2017
ng cc Hi quan
c
Á, 75.20%
2. Xuất nhập khẩu với một số thị trường
2.1. Khu vực Đông Bắc Á
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc
Á năm 2017 đạt 213,2 tỷ USD, tăng 28,15% so với năm 2016. Trong đó,
xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Đông Bắc Á đạt 77,3 tỷ USD, tăng
75
BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017
37,03% so với năm 2016; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ khu vực
Đông Bắc Á đạt khoảng 135,9 tỷ USD, tăng 23,6% so với năm 2016. Như
vậy, mặc tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu nhưng
Việt Nam vẫn đang nhập siêu từ khu vực Đông Bắc Á với mức nhập siêu
vào khoảng 58,6 tỷ USD.
Về xuất khẩu, cả 5 thị trường trong khu vực Đông Bắc Á đều có tốc độ
tăng kim ngạch xuất khẩu ở mức 2 con số. Cụ thể: Trung Quốc tăng 61,5%
so với năm 2016, Nhật Bản tăng 14,8%, Hàn Quốc tăng 30%, Hồng Kông
tăng 24,6%, Đài Loan tăng 13,3%.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang khu vực Đông Bắc Á là: Điện
thoại linh kiện (đạt 14,5 tỷ USD, tăng 149% so với năm 2016); máy vi
tính, sản phẩm điện tử linh kiện (đạt 11,5 tỷ USD, tăng 48%); hàng dệt,
may (đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12,5%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng
khác (đạt 5,5 tỷ USD, tăng 28,2%).
Về nhập khẩu, cả 5 thị trường trong khu vực Đông Bắc Á đều kim
ngạch nhập khẩu tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng nhập khẩu thấp hơn tốc độ
tăng xuất khẩu, ngoại trừ thị trường Hàn Quốc. Cụ thể: Trung Quốc tăng
16,41% so với năm 2016, Nhật Bản tăng 10,15%, Hàn Quốc tăng 45,3%,
Hồng Kông tăng 11,06%, Đài Loan tăng 13,1%.
Các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn nhất, theo thứ tự là máy vi
tính, sản phẩm điện tử linh kiện (đạt 29,7 tỷ USD, tăng 43,56% so với
năm 2016); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (đạt 25,4 tỷ USD,
tăng 21,1%); điện thoại và linh kiện (đạt 15,3 tỷ USD, tăng 54,2%); vải các
loại (đạt 10,6 tỷ USD, tăng 8,3%).
2.1.1. Trung Quốc
Tình hình xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2017 đạt 35,46 tỷ USD,
tăng 61,49%. Các mặt hàng kim ngạch lớn tăng trưởng cao trong năm
2017 tập trung nhóm điện tử, công nghệ như: máy vi tính, sản phẩm điện
tử linh kiện (đạt trên 6,86 tỷ USD, tăng 69,04%); điện thoại linh kiện
(đạt 7,15 USD, tăng 793,8%); máy ảnh, máy quay phim linh kiện (đạt
2,08 tỷ USD, tăng 25,8%), ... Ngoài ra, mặt hàng rau quả và thủy sản cũng
sự tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt trên 2,65 tỷ USD (tăng 52,4%) 1,09
tỷ USD (tăng 59,4%).
Xu hướng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường Trung
Quốc là tích cực trong những năm gần đây. Do Trung Quốc thực sự có nhu
cầu hàng nông sản Việt Nam chất lượng khá tốt, giá cả hợp nên
thu hút được doanh nghiệp Trung Quốc thu mua và được người tiêu dùng
Trung Quốc ưa chuộng.
Kinh tế Trung Quốc năm 2017 duy trì tăng trưởng cao, nhu cầu