DANH MỤC TÀI LIỆU
Phân biệt lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền gửi tiết kiệm khác nhau điểm gì?
Phân bi t lãi su t ti n g i và lãi su t ti n g i ti t ki m ấ ề ấ ề ế
Lãi su t ti n g i có kỳ h n thông th ng s cao h n m t chút so v i lãi su t ti n g i ấ ề ườ ơ ấ ề
ti t ki m có kỳ h n. B n ch t c hai tr ng h p đ u là d ch v ti n g i t i ngân hàngế ả ấ ườ ị ụ
Ti n g i là t t c các kho n ti n c a t ch c, ho c cá nhân g i t i t ch c nh n ti n ề ủ ổ ứ ổ ứ
g i (không phân bi t m c đích, kỳ h n, đ i t ng). Có nhi u tiêu chí đ phân lo i ti n ố ượ
g i nh : theo m c đích thì có ti n g i thanh toán ho c ti n g i ti t ki m; theo kỳ h n ư ề ử ặ ề ử ế
thì có ti n g i không kỳ h n và ti n g i có kỳ h n; theo đ i t ng thì có ti n g i c a ề ử ề ử ượ ề ử
t ch c và ti n g i c a cá nhân; theo lo i ngo i t thì có ti n VND, ngo i t hay ạ ệ ạ ệ
vàng…V y s khác nhau gi a lãi su t ti n g i và lãi su t ti t ki m là gì? ấ ề ấ ế
Ti n g i có kỳ h n: Đ i t ng s d ng lo i hình d ch v này th ng là các doanh ượ ử ụ ườ
nghi p, c quan, công ty, các t ch c có l ng ti n d nhàn r i trong m t kho ng th i ơ ổ ứ ượ ư
gian nh t đ nh, mà ch a có nhu c u s d ng đ n. N u đ t i qu c a c quan thì ư ế ế ể ạ ơ
ngu n ti n này s không sinh l i, do đó c quan xí nghi p này s làm m t h p đ ng ơ ộ ợ
ti n g i (không ph i s ti t ki m) v i ngân hàng trong kho ng th i gian nh t đ nh (có ổ ế
kỳ h n) có th là m t tu n, hai tu n, ho c m t hay hai tháng… Tùy vào kỳ h n mà ch ộ ầ
doanh nghi p ch n đ có m c lãi su t ti n g i t ng ng. S ti n g i s h ng lãi ươ ẽ ưở
su t t ng ng v i kỳ h n đó.ấ ươ
Ti n g i ti t ki m có kỳ h n: Đ i t ng s d ng d ch v này thông th ng các khách ế ượ ử ụ ườ
hàng cá nhân. Khi g i ti t ki m m t s ti n vào m t kho ng th i gian nh t đ nh, b n ế ố ề
đ c h ng lãi su t ti t ki m t ng ng v i kỳ h n đó. Ngân hàng s phát hành cho ượ ưở ấ ế ươ
b n s ti t ki m t ng ng s ti n, kỳ h n và lãi su t… ổ ế ươ ố ề
Thông th ng, lãi su t ti n g i có kỳ h n thông th ng s cao h n m t chút so v i lãi ườ ấ ề ườ ơ
su t ti n g i ti t ki m có kỳ h n. V y đi m khác nhau đây là đ i t ng s d ng hai ế ượ ử ụ
lo i hình này và lãi su t c a hai lo i hình này và gi ng nhau b n ch t c hai tr ng ấ ủ ấ ả ườ
h p đ u là d ch v ti n g i t i ngân hàng. ụ ề ử ạ
Ti n lãi c a kho n ti n g i ti t ki m đ c tính nh sau: ử ế ượ ư
Tính theo tháng:
T ng s ti n lãi = S ti n g c x lãi su t ti t ki m (theo năm)/ 12 tháng x s tháng g i ố ề ố ề ế
Tính theo ngày:
T ng s ti n lãi = S ti n g c x lãi su t ti t ki m (theo năm)/ 360 ngày x s ngày g i ố ề ố ề ế
Ti n lãi thông th ng đ c tr cu i kỳ khi đáo h n s ti t ki m. Tuy nhiên, nhi u ườ ượ ổ ế
ngân hàng có hình th c ti t ki m tr lãi theo tháng, quý ho c theo năm có nghĩa là c ứ ế
m i tháng, quý ho c năm, b n có th đ n nh n ti n lãi cho tháng, quý ho c năm đó và ể ế
1
ti n g c v n g i l i ngân hàng cho đ n khi đáo h n. S ti n g c g i ti t ki m cũng ố ẫ ế ố ử ế
s đ c tr khi đ n ngày đáo h n s . Đ n ngày này, n u b n không đ n rút ti n g c, ẽ ượ ế ế ế ế
thì s ti n này s t đ ng c ng lãi và quay vòng sang kỳ h n m i v i m c lãi su t ti t ẽ ự ế
ki m áp d ng cho kỳ h n t i th i đi m hi n t i. ạ ạ ệ ạ
N u g p tr ng h p c n g p ti n, b n cũng có th rút tr c h n. Trong tr ng h p ế ườ ợ ầ ướ ạ ườ
này, b n s ch đ c tính lãi su t ti n g i không kỳ h n cho th i gian mà b n th c ỉ ượ
g i. Ngoài ra, m t s ngân hàng còn cung c p s n ph m ti t ki m rút g c linh ho t, ộ ố ế
t o đi u ki n cho khách hàng có th rút s ti n g c thành nhi u l n phù h p v i nhu ố ề
c u phát sinh c a mình.ầ ủ
2
thông tin tài liệu
Phân biệt lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền gửi tiết kiệm Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thông thường sẽ cao hơn một chút so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Bản chất cả hai trường hợp đều là dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng Tiền gửi là tất cả các khoản tiền của tổ chức, hoặc cá nhân gửi tại tổ chức nhận tiền gửi (không phân biệt mục đích, kỳ hạn, đối tượng). Có nhiều tiêu chí để phân loại tiền gửi như: theo mục đích thì có tiền gửi thanh toán hoặc tiền gửi tiết kiệm; theo kỳ hạn thì có tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn; theo đối tượng thì có tiền gửi của tổ chức và tiền gửi của cá nhân; theo loại ngoại tệ thì có tiền VND, ngoại tệ hay vàng…Vậy sự khác nhau giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất tiết kiệm là gì?
Mở rộng để xem thêm
×