DANH MỤC TÀI LIỆU
Những nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Thương mại cần biết
Nh ng nghi p v c b n c a Ngân hàng Th ng m i ụ ơ ươ
“Ngân hàng Th ng m i m t t ch c tín d ng th c hi n toàn b ho t đ ng ngânươ ộ ổ
hàng các ho t đ ng kinh doanh khác có liên quan. Ho t đ ng ngân hàng m t ho tạ ộ ạ ộ
đ ng kinh doanh ti n t d ch v ngân hàng v i n i dung ch y u th ng xuyên ủ ế ườ
nh n ti n g i, s d ng s ti n này đ c p tín d ng, cung ng các d ch v thanh ể ấ
toán”.
Nh ng nghi p v c b n c a Ngân hàng Th ng m i. ụ ơ ươ
Ngân hàng Th ng m i m t t ch ci chính trung gian, ho t đ ng kinh doanh trênươ ộ ổ
lĩnh v c ti n t . Ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng cũng gi ng nh m t doanh ề ệ ạ ộ ư ộ
nghi p th ng m i, đ u h ng đ n m c đích cu i cùng là t i đa hoá l i nhu n. Ngân ươ ề ướ ế
hàng Th ng m i tìm ki m l i nhu n b ng cách đi vay cho vay l i. So v i cácươ ế ậ ằ
doanh nghi p th ng m i d ch v khác thì hàng hoá c a Ngân hàng Th ng m i ươ ạ ươ ạ
m t lo i hàng hoá đ c bi t, đó ti n v n. Giá c c a lo i hàng hoáy bi u hi n ra ả ủ
bên ngoài là các m c lãi su t huy đ ng ho c lãi su t cho vay, nó ch u tác đ ng b i quan ộ ở
h cung – c u v n trên th tr ng và trên c s kho n l i nhu n đ t đ c khi đ a v n ườ ơ ả ợ ạ ượ ư
vay vào s n xu t kinh doanh. Vì v y l i nhu n ch y u c a ho t đ ng ngân hàng s ậ ợ ế ạ ộ
kho n chênh l ch gi a chi phí tr lãi huy đ ng v i thu nh p t lãi cho vay. Đ hàng ậ ừ
hoá kinh doanh, ngân hàng ph i đ a ra m t giá mua h p cũng nh đa d ng các hìnhả ư ư
th c huy đ ng.ứ ộ
Đ ng th i ngân hàng cũng đa d ng hoá các hình th c cho vay nh m phân tán gi mồ ờ
thi u r i ro. V i v th kinh doanh Ngân hàng Th ng m i th c hi n các d ch v trung ớ ị ế ươ
gian h ng hoa h ng. Ngày nay, h th ng Ngân hàng Th ng m i phát tri n m nhưở ệ ố ươ
m , tham gia sâu r ng vào t t c các lĩnh v c kinh t h i. S đa d ng và phong phú ấ ả ế
các nghi p v kinh doanh đã làm cho Ngân hàng Th ng m i tr thành m t t ch c ươ ộ ổ
kinh doanh không th thi u trong ti n trình phát tri n kinh t .ể ế ế ế
Nghi p v nh n ti n g i:ệ ụ ề ử
Đây m t ho t đ ng c b n c a ngân hàng th ng m i. Ngân hàng nh n đ c các ơ ả ươ ượ
kho n ti n g i c a khách hàng d i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i ề ử ướ ứ ề ử ề ử
kỳ h n, ti n g i ti t ki m và các hình th c khác. Ngân hàng nh n ti n g i c a cá nhân, ề ử ế ề ử
c a t ch c các doanh nghi p. Ngân hàng ph i hoàn tr g c lãi cho khách hàng ả ố
khi đ n h n ho c khi khách hàng có nhu c u s d ng đ n rút ti n ngân hàng.ế ử ụ ế ề ở
Nghi p v tín d ng c a ngân hàng:ệ ụ
Ngu n v n huy đ ng sau khi đã th c hi n nghi p v ngân qu (nghi p v liên quanồ ố ệ ụ ệ ụ
đ n vi c đi u hành ngân qu c a ngân hàng nh m duy trì năng l c thanh toán bìnhế ỹ ủ
th ng), s đ c s d ng đ cho vay. Nghi p v cho vay là nghi p v đ c tr ng nh tườ ượ ệ ụ ệ ụ ư
c a Ngân hàng Th ng m i. t o ra hình th c tín d ng ngân hàng ngân hàng s ươ ạ
1
ti n hành phân ph i có tr ng đi m ngu n v n đã hình thành trong nghi p v huy đ ng,ế ồ ố ệ ụ
đi u ti t v n t n i th a đ n n i thi u, b sung v n cho s n xu t kinh doanh. Đ i v i ế ố ừ ơ ế ơ ế ố ớ
ngân hàng, đây nghi p v quan tr ng nh t, s d ng ph n l n ngu n v n t o ra ử ụ
thu nh p ch y u. ủ ế
D a vào tính ch t và hình th c cho vay nghi p v tín d ng đ c phân thành: ệ ụ ượ
Căn c vào m c đích:ứ ụ
Cho vay b t đ ng s n: lo i cho vay liên quan đ n vi c mua s m y d ng b tấ ộ ế
đ ng s n nhà , đ t đai. ở ấ
Cho vay công nghi p th ng m i: lo i cho vay ng n h n đ b sung v n l u ươ ắ ạ ể ư
đ ng cho các doanh nghi p trong lĩnh v c công nghi p, th ng m i và d ch v . ươ ị ụ
– Cho vay nông nghi p.
– Thuê mua và các lo i khác.
Căn c vào th i h n cho vay. ờ ạ
Cho vay ng n h n: Lo i cho vay này th i h n d i 12 tháng, ch y u đ c sắ ạ ạ ướ ế ượ
d ng đ đ p thi u h t v n l u đ ng các nhu c u chi tiêu ng n h n c a các ế ụ ố ư
doanh nghi p.
Cho vay trung h n: Theo quy đ nh hi n nay c a Ngân hàng Nhà n c Vi t năm thì ướ ệ
lo i cho vay này có th i h n t 1 đ n 3 năm. ờ ạ ừ ế
Tín d ng trung h n th ng s d ng đ đ u t mua s m tài s n c đ nh, c i ti n ho c ườ ử ụ ể ầ ư ố ị ế
đ i m i thi t b công ngh , m r ng s n xu t, xây d ng các d án m i có quy mô nh ế ở ộ
v i th i h n thu h i v n nhanh. ờ ạ ồ ố
– Cho vay dài h n: Cho vay dài h n là lo i cho vay có th i h n trên 3 năm (Vi t nam). ờ ạ
Lo i tín d ng này th ng đ đáp ng các nhu c u i h n nh : xây d ng nhà , các ườ ể ạ ư
thi t b , ph ng ti n v n t i có quy mô l n, xây d ng các xí nghi p m i.ế ị ươ ậ ả
2
Căn c vào m c đ tín nhi m đ i v i khách hàng. ố ớ
Cho vay không b o đ m: lo i cho vay không có tài s n th ch p, c m c ho c s ế ặ ự
b o lãnh c a bên th ba vi c cho vay ch d a o s uy tín c a b n thân khách ỉ ự
hàng.
– Cho vay có b o đ m: là lo i cho vay đ c ngân hàng cung ng nh ng ph i có tài s nả ả ượ ư
th ch p, c m c , ho c ph i có s b o lãnh c a bên th ba.ế ự ả
Căn c vào hình thái giá tr c a tín d ng. ị ủ
Cho vay b ng ti n: lo i cho vay hình thái giá tr c a tín d ng đ c cung c p ị ủ ượ
b ng ti n. Đây là lo i cho vay ch y u c a các ngân hàng và đ c th c hi n b ng các ủ ế ượ
k thu t nh tín d ng ng tr c, th u chi, tín d ng th i v ,… ư ướ ờ ụ
Cho vay b ng tài s n: hình th c cho vay b ng tài s n r t ph bi n đa d ng, ằ ả ằ ả ế
d nh tài tr thuê mua.ụ ư
Căn c vào ph ng pháp hoàn tr .ứ ươ
Cho vay tr góp: lo i cho vay khách hàng ph i hoàn tr v n g c lãi theo ả ố
đ nh kỳ.
– Cho vay hoàn tr theo yêu c u.ả ầ
Ngoài các lo i cho vay trên, ngân hàng còn th c hi n các nghi p v b o lãnh cho khách ụ ả
hàng b ng uy tín c a mình. Đ i v i lo i nghi p v này, ngân hàng không ph i cung ố ớ
c p ti n, nh ng khi ng i đ c b o nh không th c hi n đ c nghĩa v theo h p ư ườ ượ ượ
đ ng thì ngân hàng ph i thay th đ th c hi n nghĩa v thanh toán.th , nghi p v ế ể ế
này còn đ c g i tín d ng b ng ch ký. Tín d ng b ng ch bao g m: tín d ngượ ọ
ch p nh n, tín d ng ch ng t , b o lãnh c a ngân hàng. ừ ả
Nghi p v đ u t : ụ ầ ư
Ngân hàng tham gia vào đ u t , mua bán ch ng khoán trên th tr ng ch ng khoán ư ị ườ
nh m m c đích tìm ki m l i nhu n t l i t c ch ng khoán t chêch l ch th giá ế ừ ợ
ch ng khoán mua bán trên th tr ng. ị ườ
Ngoài ra, ngân hàng còn th c hi n hùn v n, liên doanh qua đó tr c ti p góp v n vào ự ế
các doanh nghi p đ thành l p công ty, xí nghi p m i.ệ ể
3
Nghi p v kinh doanh đ i ngo i.ệ ụ
Các ngân hàng th tham gia mua bán ngo i t , huy đ ng v n ngo i t nh m đáp ạ ệ ạ ệ
ng nhu c u c a đ u t cho vay cũng nh ki m l i. Vi c kinh doanh ngo i t còn góp ư ư ế ạ ệ
ph n thúc đ y trong công tác thanh toán qu c t , tài tr cho xu t nh p kh u,… ố ế
Các ho t đ ng d ch v khác c a ngân hàng:ạ ộ
D ch v chuy n ti n: Ngân hàng theo s u nhi m c a khách hàng s chuy n ti nự ỷ
đ đáp ng nhu c u chi dùng c a h . hai ph ng th c chuy n ti n chuy n ti n ươ ể ề ể ề
b ng đi n và chuy n ti n b ng th . ề ằ ư
Thu chi h ti n hàng:ộ ề Theo nh ng l nh u nhi m thu ho c u nhi m chi, ngân hàng ặ ỷ
s ti n hành trích ti n trên tài kho n ti n g i c a khách hàng chuy n tr ti n hàngẽ ế
hoá, d ch v đã nh n ho c th c hi n thu h ti n hàng khi nh n đ c ch ng t khách ộ ề ượ
hàng nh thu h ờ ộ
Nghi p v u thác: ụ ỷ nghi p v mà ngân hàng th c hi n theo s u thác c a khách ự ỷ
hàng trong vi c qu n tài s n, chuy n giao tài s n th a k , b o qu n ch ng khoán, ế ả
vàng b c, gi y t có giá… đ h ng hoa h ng. ể ưở
Mua bán h : Theo s u nhi m c a khách hàng ngân hàng th c hi n nghi p v phátự ỷ
hành h trái phi u ho c ch ng khoán cho các công ty, ho c phát hành trái khoán Chính ế ặ ứ
ph . Th c hi n nghi p v này, ngân hàng có đ c m t kho n thu nh p d i hình th c ệ ụ ượ ậ ướ
hoà h ng phát hành. Ngân ng th tham gia mua bán ch ng khoán trên th tr ng ị ườ
theo l nh c a khách hàng v i t cách là m t trung gian môi gi i trên th tr ng ti n t ớ ư ườ
và th tr ng ch ng khoán.ị ườ
4
thông tin tài liệu
Những nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Thương mại “Ngân hàng Thương mại là một tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Hoạt động ngân hàng là một hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán”. Những nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Thương mại.
Mở rộng để xem thêm
×